Yare Rangana

yare rangana yare krishnana yare rangana kareya bandhavaro |p| gopala krishnana papa vinashana eepari indhali kareya bandhavaro |1| venu vinodhana praNa priyana janayararasana kareya bandhavaro |2| […]

Hakkiya Hegaleri

hakkiya hegaleri bandhavage noDaka manasothe nanavage |p| sathrajithana magaLethidha unmatha naraka noLu thakadhidha mathe keDahidha avanangava sathigithanu tha alingana va |1| hadhinaru savira nariyara seremudhadhindha biDisi […]

Bhagyadha Lakshmi Baramma

Bagyada Lakshmi Baaramma bhAgyada lakShmI bArammA nammamma nI sau bhAgyada lakShmI bArammA hejjaya mele hhejjeyanikkuta gejje kAlgaLa naadhava thorutha sajjana sAdhu pUjeya vELege majjigeyoLagina beNNeyante (bhAgyada) […]

Enu Dhanyalo

Enu Dhanyalo Enu dhanyaLo lakumi entha mAnyaLo sAnurAgadinda hariya tAne sEve mADu tihaLu koTi koTi bhrityariralu hATakAmbarana sEve sATiyillade poorNa guNaLu ShreshTavAgi maadutihaLu Chatra chAmara vyajana […]