Yare Rangana

yare rangana yare krishnana yare rangana kareya bandhavaro |p| gopala krishnana papa vinashana eepari indhali kareya bandhavaro |1| venu vinodhana praNa priyana janayararasana kareya bandhavaro |2| […]

Swajanodhadhi Samvrudhi (Dvaadasha Stotra no. 2)

swajanodhadhi samvrudhi poorNachandhro guNarNavaha amandhanadha sandhro nah sadhaavyaadhindhirapathihi |1| ramaachakorividhave dhushta dharpodhavahnaye sathpanthajanagehaya namo narayaNaya the |2| chidhachidhbhedhamakhiLam vidhayadhaya bhunjathe avyakruthagruhasthaya ramapraNayine namaha |3| amandhaguNasaropi mandhahasena […]

Krishna Ashtothara Shathanama

Krishnaashtotara  shri-krishnah kamalaa-natho vasudevah sanathanaha  vasudevathmajah puNyo leela-maanusha-vigrahaha  srivathsa-kausthubha-dharo yashoda-vathsalo harihi  chathurbhujattha-chakraasi-gadaa-shankhadyudaayudhaha  devaki-nandanah shriso nanda-gopa-priyaathmajaha  yamuna-vega-samhari balabhadra-priyaanujaha  puthana-jivitha-haraha shakataasura-bhanjanaha  nanda-vraja-janaanando saccihdaananda-vigrahaha  navaneetha vilipthaango navaneetha nato nagaha  […]

Shri Shrisha GuNa DharpaNam

ya sugandhasya nasadhi navadhvara khilenaya dhuradharsha sarvasasyo dhayartham ya kareeshiNi |1| ya nithya pushTam sarvangai soundharyadhi guNairapi eeshvarim sarva bhoothanam thamihopahvaye shriyam |2| mathar lakshmi namasthubhyam […]

Hakkiya Hegaleri

hakkiya hegaleri bandhavage noDaka manasothe nanavage |p| sathrajithana magaLethidha unmatha naraka noLu thakadhidha mathe keDahidha avanangava sathigithanu tha alingana va |1| hadhinaru savira nariyara seremudhadhindha biDisi […]

Kuru bhunkshwacha

kuru bhunkshwacha karma nijam niyatham haripadha vinamradhiya sathatham harireva paro harireva gurur harireva jagath pithrumathrugathi |1| na thathothsya param jagaDiDyathamam paramathparathah purushothamathaha tadhalam bahuloka vichinthanaya pravaNam […]

Bhagyadha Lakshmi Baramma

Bagyada Lakshmi Baaramma bhAgyada lakShmI bArammA nammamma nI sau bhAgyada lakShmI bArammA hejjaya mele hhejjeyanikkuta gejje kAlgaLa naadhava thorutha sajjana sAdhu pUjeya vELege majjigeyoLagina beNNeyante (bhAgyada) […]

Vande Vandyam

Vandhe Vandhyam vandhe vandhyam sadhanandham vasudhevam niranjanam indhirapathi madhyadhi varadhesha varapradham |1| namami nikhiladisha kiritaghrushta peetha vath hruthamashamaNer kabam shripather padha pankajam |2| jambunadambaradharam nithambam chinthya […]