Vande Vandyam

Vandhe Vandhyam vandhe vandhyam sadhanandham vasudhevam niranjanam indhirapathi madhyadhi varadhesha varapradham |1| namami nikhiladisha kiritaghrushta peetha vath hruthamashamaNer kabam shripather padha pankajam |2| jambunadambaradharam nithambam chinthya […]

Enu Dhanyalo

Enu Dhanyalo Enu dhanyaLo lakumi entha mAnyaLo sAnurAgadinda hariya tAne sEve mADu tihaLu koTi koTi bhrityariralu hATakAmbarana sEve sATiyillade poorNa guNaLu ShreshTavAgi maadutihaLu Chatra chAmara vyajana […]

Preenayamo

Preenayamo  VandithAshesha vandyoru vrundaarakam, Chandana charchitho daara peenaamsakam Indiraa chanchalaa paanga neerajitham, Mandarodhari vruttodhbhuja bhoginam Srushti samhara leela vila saathatham, Pushta shaadguNya sadhvigrahollasinam Dushta nisshesha samhara […]

Palayachyuta

Paalayaachyutha  Paalayaachyutha paalayaajitha paalaya kamalaalaya, Leelaya drutha bhoodharamburu hodhara swajanodhara ||pa|| Madhwa maanasa padma bhanu samam smara prathimamsmara Snighdha nirmala sheetha kanthi lasanmukham karuNonmukham Hrudhya kambu […]

Jaya Kolhapura

Jaya Kolhapura jaya kolhApura nilaye bajadhiShTetaravilaye tava pAdau hridi kalaye ratna rachitavaleye jaya jaya sAgarajAte kuru karuNA mayi bhIte jagadambAbhidhyA te jIvati tava pote jaya jaya […]

Pavamana Jagada Prana

Pavamana Jagada Prana pavamAna pavamAna jagada prANa sankaruShaNa bhava bhayaraNya dahanaa….pavana shravaNave modhalAda navavidha bhakuthiya thavakadindali koDu kavijanapriyA hEma kacchUTa upaveetha dharipa mArutha kAmAdivargarahithA (2) vyOmAdi […]

Raghavendhra Manglashtaka

Raghavendra Mangalashtaka  Shrimad raama padaaravinda madhupaha Shri madhva vamshaa dhipaha Sacchi shhyodu gaNodupah shritha jagad geervaaNa sahtpaadapaha athyartham manasaa krithaachyutha japah paapaandha kaaraathapaha Shrimad sadhguru raaghavendra […]

Yantrodaraka Hanuma Stotra

|| SrI yaMtroddhAraka stutiH ||  namAmi dUtaM rAmasya | suKadaM ca suradrumama | pInavRuttamahAbAhuM | sarvaSatrunivAraNama || 1 || nAnAratnasamAyukta | kuNDalAdi virAjitaM | sarvadABIShTadAtAraM | […]

Guru Purandhara Dasare

Guru purandara dAsare  Guru purandara dAsare nimma charaNa kamalava nambide|| Garuva rahithana madi ennanu poreva bharavu nimmade||1||| Ondu ariyadha mandhamathi nA indu nimmanu vandipe|| Indhireshana paada […]