ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ

ವಂದಿತಾಶೇಷವಂದ್ಯೋರುವೃಂದಾರಕಂ ಚಂದನಾಚಚಿತೋ ದಾರಪೀನಾಂಸಕಮ್ | ಇಂದಿರಾಚಂಚಲಾಪಾಂಗನೀರಾಜಿತಂ ಮಂದರೋದ್ಧಾರಿ ವೃತ್ತೋದ್ಭುಜಾಭೋಗಿನಂ | ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ || ೧ || ಸೃಷ್ಟಿಸಂಹಾರಲೀಲಾವಿಲಾಸಾತತಂ ಪುಷ್ಟಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ ಸದ್ವಿಗ್ರಹೋಲ್ಲಾಸಿನಮ್ | ದುಷ್ಟ ನಿಷ್ಯೇಷಸಂಹಾರಕಮೋದ್ಯತಂ ಹೃಷ್ಟಪುಷ್ಟಾನುತಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಜಾಸಂಶ್ರಯಂ | […]

ಬ್ರಹ್ಮಮುರಾರಿ ಸುರಾರ್ಚಿತ ಲಿಂಗಂ

ಬ್ರಹ್ಮಮುರಾರಿ ಸುರಾರ್ಚಿತ ಲಿಂಗಂ ನಿರ್ಮಲಭಾಸಿತ ಶೋಭಿತ ಲಿಂಗಮ್ | ಜನ್ಮಜ ದುಃಖ ವಿನಾಶಕ ಲಿಂಗಂ ತತ್-ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವ ಲಿಂಗಮ್ || 1 || ದೇವಮುನಿ ಪ್ರವರಾರ್ಚಿತ ಲಿಂಗಂ ಕಾಮದಹನ ಕರುಣಾಕರ ಲಿಂಗಮ್ | ರಾವಣ ದರ್ಪ […]

ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ Vishnu Sahasranamam

ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣುರ್‌-ವಶಟ್ಕಾರೋ ಭೂತಭವ್ಯ ಭವತ್ ಪ್ರಭುಃ | ಭೂತಕೃದ್ ಭೂತಭದ್-ಭಾವೋ ಭೂತಾತ್ಮಾ ಭೂತ ಭಾವನಃ || 1 ||ಪೂತಾತ್ಮಾ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಚ ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಪರಮಾಗತಿಃ | ಅವ್ಯಯಃ ಪುರುಷಃ ಸಾಕ್ಷೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರ ಏವ ಚ || […]

ಶಿವ ಅಷ್ಟೊತ್ರ ಶತನಾವಳಿ

ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶಂಭವೇ ನಮಃ ಓಂ ಪಿನಾಕಿನೇ ನಮಃ ಓಂ ಶಶಿಶೇಖರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಾಮದೇವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕಪರ್ದಿನೇ ನಮಃ ಓಂ ನೀಲಲೋಹಿತಾಯ […]

ಏಕ ಶ್ಲೋಕೀ ರಾಮಾಯಣಂ

ಅದೌ ರಾಮತಪೋವನಾದಿಗಮನಂ ಹತ್ವಾ ಮೃಗ-ಕಾಂಚನಮ್ ವೈದೇಹೀಹರಣಂ ಜಟಾಯುಮರಣಂ ಸುಗ್ರೀವ-ಸಂಭಾಶಣಮ್ | ವಾಲಿ-ದುಶ್ಟ-ನಿಗ್ರಹಣಮ್ ಸಮುದ್ರತರಣಂ ಲಂಕಾಪುರೀದಾಹನಮ್ ಪಶ್ಚಾತ್ ರಾವಣ-ಕುಂಭಕರ್ಣ-ಹನನಂ ಏತದ್ಧಿರಾಮಾಯಣಮ್ || Aadho Rama thapo vananu gamanam, Hathwa mrugam kanchanam, Vaidehi haranam, jatayu […]