ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟಕಂ

ನಮಸ್ತೇಸ್ತು ಮಹಾಮಾಯೇ ಶ್ರೀಪೀಠೇ ಸುರಪೂಜಿತೇ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಹಸ್ತೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತು ತೇ (1) ನಮಸ್ತೇ ಗರುಡಾರೂಢ ಕೋಲಾಸುರ ಭಯಂಕರಿ ಸರ್ವಪಾಪಹರೇ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತು ತೇ (2) ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವವರದೇ ಸರ್ವ ದುಷ್ಟ ಭಯಂಕರಿ ಸರ್ವದುಃಖ […]

ದುರ್ಗಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ದುರ್ಗಾ ಶಿವಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ-ರ್ಮಹಾಗೌರೀ ಚ ಚಂಡಿಕಾ ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಸರ್ವಲೋಕೇಶೀ ಸರ್ವಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾ (1) ಸರ್ವತೀರ್ಥಮಯೀ ಪುಣ್ಯಾ ದೇವಯೋನಿ-ರಯೋನಿಜಾ ಭೂಮಿಜಾ ನಿರ್ಗುಣಾಧಾರಶಕ್ತಿಶಾನೀಶ್ವರೀ ತಥಾ (2) ನಿರ್ಗುಣಾ ನಿರಹಂಕಾರಾ ಸರ್ವಗರ್ವವಿಮರ್ದಿನೀ ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಿಯಾ ವಾಣೀ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಧಿದೇವತಾ (3) ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಮಾತಾ ಚ […]

ನಾರಾಯಣಿ ಸ್ತುತಿ

ಸರ್ವ ಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೇ ಶರಣ್ ತ್ರಯಂಬಕೇ ಗೌರೀ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ (1) ಸೃಸ್ಥಿತಿವಿನಾಷಾನಾಂ ಸಕ್ತಿಭೂತೆ ಸನಾತನಿ ಗುಣಾಯೆ ಗುಣಮಯೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ (2) ಷರಣಾಗತ ದೀನಾರ್ತ ಪರಿತ್ರಾಣಪರಾಯಣೆ ಸರ್ವಸ್ಯಾರ್ತಿಹರೇ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ […]

ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಯಾ ಕುಂದೇಂದು ತುಷಾರಹಾರಧವಳಾ ಯಾ ಶುಭ್ರವಸ್ತ್ರಾವೃತಾ ಯಾ ವೀಣಾವರದಂಡಮಂಡಿತಕರಾ ಯಾ ಶ್ವೇತಪದ್ಮಾಸನಾ ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಚ್ಯುತ ಶಂಕರಪ್ರಕೃತಿಭಿರ್ದೇವೈಸ್ಸದಾ ಪೂಜಿತಾ ಸಾ ಮಾಂ ಪಾತು ಸರಸ್ವತೀ ಭಗವತೀ ನಿಶ್ಲೇಷಜಾಡ್ಯಾಪಹಾ (1) ದೋರ್ಭಿಯರ್ುಕ್ತಾ ಚತುರ್ಭಿಃ ಸ್ಪಟಿಕಮಣಿನಿಭೈ ರಕ್ಷಮಾಲಾಂದಧಾನಾ ಹಸ್ತೇನೈಕೇನ ಪದ್ಮಂ […]

ಜಯ ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ನಿಲಯೇ

ಜಯ ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ನಿಲಯೇ ಬಜಾಧಿಷ್ಟೇತರವಿಲಯೇ ತವ ಪಾದೌ ಹೃದಿ ಕಲೆಯೇ ರತ್ನ ರಚಿತವಲಯೇ||ಪ || ಜಯ ಜಯ ಸಾಗರ ಜಾತೇ ಕುರು ಕರುಣಾ ಮಯಿ ಭಿತೇ ಜಗದಾಂಬ ಭಿಧಯಾತೇ ಜೀವ ಜಿತವ ಪೋತೆ ||೧|| ಜಯ […]

ಅಯಿಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ನಂದಿತಾ ಮೋಧಿನಿ ವಿಶ್ವ ವಿನೋದಿನಿ

ಅಯಿಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ನಂದಿತಾ ಮೋಧಿನಿ ವಿಶ್ವ ವಿನೋದಿನಿ ನಂದಿಣುತೇ ಗಿರಿವಾರ ವಿಂಧ್ಯ ಶಿರೋದಿನಿ ವಾಸಿನಿ ವಿಷ್ಣು ವಿಲಾಸಿನಿ ಜಿಷ್ಣುನುತೇ ಭಗವತಿ ಹೆಶಿಥಿ ಕಂಠ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಬೋರಿಕೃತೇ. ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ಧಿನಿ […]