ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟಕಂ

ನಮಸ್ತೇಸ್ತು ಮಹಾಮಾಯೇ ಶ್ರೀಪೀಠೇ ಸುರಪೂಜಿತೇ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಹಸ್ತೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತು ತೇ (1) ನಮಸ್ತೇ ಗರುಡಾರೂಢ ಕೋಲಾಸುರ ಭಯಂಕರಿ ಸರ್ವಪಾಪಹರೇ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತು ತೇ (2) ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವವರದೇ ಸರ್ವ ದುಷ್ಟ ಭಯಂಕರಿ ಸರ್ವದುಃಖ […]

ಜಯ ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ನಿಲಯೇ

ಜಯ ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ನಿಲಯೇ ಬಜಾಧಿಷ್ಟೇತರವಿಲಯೇ ತವ ಪಾದೌ ಹೃದಿ ಕಲೆಯೇ ರತ್ನ ರಚಿತವಲಯೇ||ಪ || ಜಯ ಜಯ ಸಾಗರ ಜಾತೇ ಕುರು ಕರುಣಾ ಮಯಿ ಭಿತೇ ಜಗದಾಂಬ ಭಿಧಯಾತೇ ಜೀವ ಜಿತವ ಪೋತೆ ||೧|| ಜಯ […]