Palayachyuta

Paalayaachyutha  Paalayaachyutha paalayaajitha paalaya kamalaalaya, Leelaya drutha bhoodharamburu hodhara swajanodhara ||pa|| Madhwa maanasa padma bhanu samam smara prathimamsmara Snighdha nirmala sheetha kanthi lasanmukham karuNonmukham Hrudhya kambu […]

Jaya Kolhapura

Jaya Kolhapura jaya kolhApura nilaye bajadhiShTetaravilaye tava pAdau hridi kalaye ratna rachitavaleye jaya jaya sAgarajAte kuru karuNA mayi bhIte jagadambAbhidhyA te jIvati tava pote jaya jaya […]

Pavamana Jagada Prana

Pavamana Jagada Prana pavamAna pavamAna jagada prANa sankaruShaNa bhava bhayaraNya dahanaa….pavana shravaNave modhalAda navavidha bhakuthiya thavakadindali koDu kavijanapriyA hEma kacchUTa upaveetha dharipa mArutha kAmAdivargarahithA (2) vyOmAdi […]

Raghavendhra Manglashtaka

Raghavendra Mangalashtaka  Shrimad raama padaaravinda madhupaha Shri madhva vamshaa dhipaha Sacchi shhyodu gaNodupah shritha jagad geervaaNa sahtpaadapaha athyartham manasaa krithaachyutha japah paapaandha kaaraathapaha Shrimad sadhguru raaghavendra […]

Yantrodaraka Hanuma Stotra

|| SrI yaMtroddhAraka stutiH ||  namAmi dUtaM rAmasya | suKadaM ca suradrumama | pInavRuttamahAbAhuM | sarvaSatrunivAraNama || 1 || nAnAratnasamAyukta | kuNDalAdi virAjitaM | sarvadABIShTadAtAraM | […]

Guru Purandhara Dasare

Guru purandara dAsare  Guru purandara dAsare nimma charaNa kamalava nambide|| Garuva rahithana madi ennanu poreva bharavu nimmade||1||| Ondu ariyadha mandhamathi nA indu nimmanu vandipe|| Indhireshana paada […]

Venkatesha Stotra

Venkatesha Stotram  Venkatesho, Vasudevo, Pradhyumno, Amitha Vikramaha, SankarshaNo Anirudhascha Seshaadri Pathireva Cha Janardhana, Padmanabho, Venkatachala Vasanaha, Srushti Kartha, Jagannatho, Madhavo, Bhaktha Vathsalaha Govindo, Gopathi, Krishna, Keshavo, […]

Ramacharithra Manjari

Shri Rama Charitra Manjari  shreemAn pUrvam prajAtho dasharatha nrupathE rAmanAmAtha neethO vishvA mithreNa manthrA hrudanuja sahitaH thAtakAM ghAtha kOsthraM | brahmAdhyam prApya hathvA nishichara nikaraM yajnapAlo […]

Anjikinnyathakaiya

Anjikinnyatakaiya anjikinyatakayya sajjanarige bhayavu inyatakayya l sanjivarayara smarane madida mele ll kanasali manasali kalavalavadare l hanumana nenedare hari hogade bhiti ll roma romake koti lingavudarisida l […]