Protection from corona virus

ಅತ್ರಿಣಾ ತ್ವಾ ಕ್ರಿಮೇ ಹನ್ಮಿ ಕಣ್ವೇನ ಜಮದಗ್ನಿನಾ | ವಿಶ್ವಾವಸೋಬ್ರ್ರಹ್ಮಣಾ ಹತಃ | ಕ್ರಿಮೀಣಾಗ್ಂ ರಾಜಾ | ಅಪ್ಯೇಷಾಗ್ ಸ್ಥಪತಿರ್‌ಹತಃ | ಅಥೋ ಮಾತಾಂಥೋ ಪಿತಾ | ಅಥೋ ಸ್ಥೂರಾ ಅಥೋ ಕ್ಷುದ್ರಾ: | ಅಥೋ […]

ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಂ

ಓಂ ತಚ್ಛಂಯೋರಾವೃಣೀಮಹೇ ಗಾತುಂ ಯಜ್ಞಾಯ’ ಗಾತುಂ ಯಜ್ಞಪತಯೇ ದೈವೀ” ಸ್ವಸ್ತಿರಸ್ತು ನಃ ಸ್ವಸ್ತಿರ್ಮಾನುಷೇಭ್ಯಃ ಊರ್ಧ್ವಂ ಜಿ’ಗಾತು ಭೇಷಜಮ್ ಶಂ ನೋ’ ಅಸ್ತು ದ್ವಿಪದೇ ಶಂ ಚತುಷ್ಪದೇ ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಸಹಸ್ರ’ಶೀರ್ಷಾ ಪುರುಷಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ […]

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸುಪ್ರಭಾತಂ

ಕೌಸಲ್ಯಾ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮ ಪೂರ್ವಾಸಂಧ್ಯಾ ಪ್ರವರ್ತತೇ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ನರಶಾರ್ದೂಲ ಕರ್ತವ್ಯಂ ದೈವಮಾಹಿಕಮ್ (1) ಉತ್ತಿಷ್ಟೋತ್ತಿಷ್ಠ ಗೋವಿಂದ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಗರುಡಧ್ವಜ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಕಮಲಾಕಾಂತ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಮಂಗಳಂ ಕುರು (2) ಮಾತಸ್ಸಮಸ್ತ ಜಗತಾಂ ಮಧುಕೈಟಭಾರೇ ವಕೋವಿಹಾರಿಣಿ ಮನೋಹರ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತೇ […]

ಕನಕಧಾರಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ವಂದೇ ವಂದಾರು ಮಂದಾರ ಮಂದಿ ರಾನಂದ ಕಂದಲಂ ಅಮಂದಾನಂದ ಸಂದೋಹ ಬಂಧುರಂ ಸಿಂಧುರಾನನಮ್‌ ಅಂಗಂ ಹರೇಃ ಪುಲಕ ಭೂಷಣ ಮಾಶ್ರಯಂತೀ ಶೃಂಗಾಂಗನೇವ ಮುಕುಳಾಭರಣಂ ತಮಾಲಮ್ ಅಂಗೀಕೃತಾಖಿಲ ವಿಭೂತಿ ರಪಾಂಗಲೀಲಾ ಮಾಂಗಲ್ಯದಾಸ್ತು ಮಮ ಮಂಗಳ ದೇವತಾಯಾಃ (1) […]

ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟಕಂ

ನಮಸ್ತೇಸ್ತು ಮಹಾಮಾಯೇ ಶ್ರೀಪೀಠೇ ಸುರಪೂಜಿತೇ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಹಸ್ತೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತು ತೇ (1) ನಮಸ್ತೇ ಗರುಡಾರೂಢ ಕೋಲಾಸುರ ಭಯಂಕರಿ ಸರ್ವಪಾಪಹರೇ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತು ತೇ (2) ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವವರದೇ ಸರ್ವ ದುಷ್ಟ ಭಯಂಕರಿ ಸರ್ವದುಃಖ […]

ದುರ್ಗಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ದುರ್ಗಾ ಶಿವಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ-ರ್ಮಹಾಗೌರೀ ಚ ಚಂಡಿಕಾ ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಸರ್ವಲೋಕೇಶೀ ಸರ್ವಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾ (1) ಸರ್ವತೀರ್ಥಮಯೀ ಪುಣ್ಯಾ ದೇವಯೋನಿ-ರಯೋನಿಜಾ ಭೂಮಿಜಾ ನಿರ್ಗುಣಾಧಾರಶಕ್ತಿಶಾನೀಶ್ವರೀ ತಥಾ (2) ನಿರ್ಗುಣಾ ನಿರಹಂಕಾರಾ ಸರ್ವಗರ್ವವಿಮರ್ದಿನೀ ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಿಯಾ ವಾಣೀ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಧಿದೇವತಾ (3) ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಮಾತಾ ಚ […]

ನಾರಾಯಣಿ ಸ್ತುತಿ

ಸರ್ವ ಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೇ ಶರಣ್ ತ್ರಯಂಬಕೇ ಗೌರೀ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ (1) ಸೃಸ್ಥಿತಿವಿನಾಷಾನಾಂ ಸಕ್ತಿಭೂತೆ ಸನಾತನಿ ಗುಣಾಯೆ ಗುಣಮಯೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ (2) ಷರಣಾಗತ ದೀನಾರ್ತ ಪರಿತ್ರಾಣಪರಾಯಣೆ ಸರ್ವಸ್ಯಾರ್ತಿಹರೇ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ […]

ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಭದ್ರಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ವರಪ್ರದಾ ಶ್ರೀಪದಾ ಪದ್ಮನಿಲಯಾ ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀ ಪದ್ಮವಕ್ರಗಾ (1) ಶಿವಾನುಜಾ ಪುಸ್ತಕದೃತ್ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾ ರಮಾ ಪರಾ ಕಾಮರೂಪಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶಿನೀ (2) ಮಹಾಶ್ರಯಾ ಮಾಲಿನೀ ಚ ಮಹಾಭೋಗಾ ಮಹಾಭುಜಾ ಮಹಾಭಾಗಾ ಮಹೋತ್ಸಾಹಾ ದಿವ್ಯಾಂಗಾ […]

ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಯಾ ಕುಂದೇಂದು ತುಷಾರಹಾರಧವಳಾ ಯಾ ಶುಭ್ರವಸ್ತ್ರಾವೃತಾ ಯಾ ವೀಣಾವರದಂಡಮಂಡಿತಕರಾ ಯಾ ಶ್ವೇತಪದ್ಮಾಸನಾ ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಚ್ಯುತ ಶಂಕರಪ್ರಕೃತಿಭಿರ್ದೇವೈಸ್ಸದಾ ಪೂಜಿತಾ ಸಾ ಮಾಂ ಪಾತು ಸರಸ್ವತೀ ಭಗವತೀ ನಿಶ್ಲೇಷಜಾಡ್ಯಾಪಹಾ (1) ದೋರ್ಭಿಯರ್ುಕ್ತಾ ಚತುರ್ಭಿಃ ಸ್ಪಟಿಕಮಣಿನಿಭೈ ರಕ್ಷಮಾಲಾಂದಧಾನಾ ಹಸ್ತೇನೈಕೇನ ಪದ್ಮಂ […]

ಸಂಕಟನಾಶನ ಗಣಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಓಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಗೌರೀಪುತ್ರಂ ವಿನಾಯಕಮ್ ಭಕ್ತಾವಾಸಂ ಸ್ಮರೇನಿತ್ಯಂ ಆಯುಷ್ಕಾಮಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಯೇ (1) ಪ್ರಥಮಂ ವಕ್ರತುಂಡಂ ಚ ಏಕದಂತಂ ದ್ವಿತೀಯಕಂ ತೃತೀಯಂ ಕೃಷ್ಣ ಪಿಂಗಾಕ್ಷಂ ಗಜವಕ್ತಂ ಚತುರ್ಥಕಮ್ (2) ಲಂಬೋದರಂ ಪಂಚಮಂ ಚ ಷಷ್ಠಂ […]