Hakkiya Hegaleri

hakkiya hegaleri bandhavage noDaka manasothe nanavage |p| sathrajithana magaLethidha unmatha naraka noLu thakadhidha mathe keDahidha avanangava sathigithanu tha alingana va |1| hadhinaru savira nariyara seremudhadhindha biDisi […]

Kuru bhunkshwacha

kuru bhunkshwacha karma nijam niyatham haripadha vinamradhiya sathatham harireva paro harireva gurur harireva jagath pithrumathrugathi |1| na thathothsya param jagaDiDyathamam paramathparathah purushothamathaha tadhalam bahuloka vichinthanaya pravaNam […]

Bhagyadha Lakshmi Baramma

Bagyada Lakshmi Baaramma bhAgyada lakShmI bArammA nammamma nI sau bhAgyada lakShmI bArammA hejjaya mele hhejjeyanikkuta gejje kAlgaLa naadhava thorutha sajjana sAdhu pUjeya vELege majjigeyoLagina beNNeyante (bhAgyada) […]

Vande Vandyam

Vandhe Vandhyam vandhe vandhyam sadhanandham vasudhevam niranjanam indhirapathi madhyadhi varadhesha varapradham |1| namami nikhiladisha kiritaghrushta peetha vath hruthamashamaNer kabam shripather padha pankajam |2| jambunadambaradharam nithambam chinthya […]

Venkata Ramanane Baro

Venkata Ramanane Venkata ramaNane baaro seshachala vaasane baaro pankaja naabha parama pavithra shankara mithrane baaro (2) muddhu mukhada maguve ninage muddhu koduveno baaro nirdhaya veko ninnoLage […]

Enu Dhanyalo

Enu Dhanyalo Enu dhanyaLo lakumi entha mAnyaLo sAnurAgadinda hariya tAne sEve mADu tihaLu koTi koTi bhrityariralu hATakAmbarana sEve sATiyillade poorNa guNaLu ShreshTavAgi maadutihaLu Chatra chAmara vyajana […]

Preenayamo

Preenayamo  VandithAshesha vandyoru vrundaarakam, Chandana charchitho daara peenaamsakam Indiraa chanchalaa paanga neerajitham, Mandarodhari vruttodhbhuja bhoginam Srushti samhara leela vila saathatham, Pushta shaadguNya sadhvigrahollasinam Dushta nisshesha samhara […]

Palayachyuta

Paalayaachyutha  Paalayaachyutha paalayaajitha paalaya kamalaalaya, Leelaya drutha bhoodharamburu hodhara swajanodhara ||pa|| Madhwa maanasa padma bhanu samam smara prathimamsmara Snighdha nirmala sheetha kanthi lasanmukham karuNonmukham Hrudhya kambu […]

Jaya Kolhapura

Jaya Kolhapura jaya kolhApura nilaye bajadhiShTetaravilaye tava pAdau hridi kalaye ratna rachitavaleye jaya jaya sAgarajAte kuru karuNA mayi bhIte jagadambAbhidhyA te jIvati tava pote jaya jaya […]

Pavamana Jagada Prana

Pavamana Jagada Prana pavamAna pavamAna jagada prANa sankaruShaNa bhava bhayaraNya dahanaa….pavana shravaNave modhalAda navavidha bhakuthiya thavakadindali koDu kavijanapriyA hEma kacchUTa upaveetha dharipa mArutha kAmAdivargarahithA (2) vyOmAdi […]