Little Madhwas Stotra Sangraha

Little Madhvas Stotra Sangraha

Click on the link to get the PDF version

 

Little Madhvas Stotra SangrahaLittle Madhvas Stotra Sangraha
Table of Contents
1. Daily Prarthana Shlokas
2. Ranga Stotra
3. Palayaachyuta
4. Preenayamo
5. Dashavathara Stuti
6. Ramacharitra Manjari
7. Krishna Ashtotara
8. Venkatesha Stotram
9. Vishnu Sahasra Nama
10. Yantrodarakahanuma Stotra
11. Raghavendra Stotram
12. Raghavendra Mangalashtaka

 

Shri Gurubhyonamaha harihi Om

Gnaanananda Mayam Devam Nirmala Spatika Kruthim
Aadharam Sarva Vidyanam Hayagrivam Upasmahe

Shri Nrusimho akhilaagnana matha dhwantha diwakaraha
Jathyamithasagnaana sukha shakthi payonidhihi

SRI RAMA RAMA RAMETI RAME RAME MANORAME
SAHASRANAMA TATTULYAM RAMA NAMA VARANANE

Krishnaya Yadavendraya Gnanamudraya Yogine
Nathaya Rukminisaya Namo Vedantavedine

Vedavyasa guNavaasa sthuthi sthoma vikasakaha
Pancharupa namamithvaam purnapragna karaarchitham

yam brahma varunendra-rudra-marutah stunvanti divyai stavai
vedai sanga-pada-kramopanisadai gayanti yam samaagaha

dhyanavasthita-tad-gathena manasa pashyanti yam yogino
yasyaantam na vidu surasura-gana devaya tasmai namah

Vina Venkatesam na natho na natha,
Sada venkatesam smarami , smarami,

Hare Venkatesa , praseedha praseedha,

Priyam Venkatesa , prayacha prayacha

 

Yo antha pravishya mama vacham imam prasuptam

sanjeevayathi akhila sakthi dara swadhamna
anyamstha hasta charaNa shravaNa tvagahdeen
pranam namo bahagavathe purushaya tubhyam

ambaragaNgAchumbitapAdaHa padatalavidalitagurutarashakaTaHa
kALiyanAgaxvela nihanthA sarasijanavadala vikasitanayanaHa
kAlaghanAlIkarburakAyaHa sharashatashakalita suraripunivahaHa
santatamasmAnpAtu murAriHi satatagasamajava khagapatinirataHa

shrIman madhvamathe hari parataraha satyam jagath tathvatho

bhinna jIvagaNaaHa hareranucharaaha neechochcha bhAvangatAha
muktirnaija sukhAnubhUtiramalaa bhaktischa tathsaadhanam
hyaxAditritayam pramANamakhilaam nAyaikavedyo hariH

Lakshmi Devi

Lakshmeem Ksheera Samudra Raaja Tanayaam Sree Ranga Dhaameshvareem
Daasi Bhootha Samasatha Deva Vanithaam Lokaika Deepankuram
Sreeman Manda Kataaksha Labdha Vibhava Brahmendra Gangaadharam
Tvaam Trailokya Kutumbineem Sarasijam Vande Mukunda Priyaam

Siddha-Lakshmi-Moksha-Lakshmi-Jaya-Lakshmi-Sarasvathi

Shri-Lakshmi-Vara-Lakshmeeshca Prasannaa Mama Sarvadaa

Sarva-Mangala-Maangalye Shive Sarvaartha Saadhike

Sharanye Thryambake Devi Naaraayani Namosthu The

 

Vayu devaru

Prathamo Hanuman Nama Dwitheeyo Bheema Eva cha
Poornapragna Treetiyasthu Bhagavath Karya saadhakaha

buddhir balam yasho dhairyam nirbhayathvam arogatAm
ajAdyam vAk paTuthvam cha hanumath smaraNaath bhaveth

Manojavam maarutha thulya vegam Jithendriyam budhimataam varishtam
Vaathaathmajam Vaanarayoothamukhyam SriRama dootham shirasa namaami

Hanuman Anjana sunuhu, VayuPutro Mahaabalaha
Rameshtah PhalguNa sakaha Pingaksho amitha vikramaha

Udadhi kramaNaschaiva Seetha sandhesha haarakaha
LakshmaNa praaNadaatha cha dasha greevasya darpahaa

Jaraasandhanthako veero dushaasana vinashakaha
Kauntheya krishna dhoothascha gadapanir vrukodaraha

thathvagnaane vishnubhakthou dhairyE sthairyE paraakramE |
Vegey cha laaghavey chaiva pralaapasya cha varjane

bheemasena samOnaasthi sEnayOrubhayArOpi

PaanditvEcha paTutvEcha shUratvEcha balEpi cha

abhramam bhanga rahitam ajaDam vimalam sadaa
Ananda theertham athulam bhaje thaapatrayApaham

Bramhantha guravah saakshaath ishtam daivam shriyah pathihi
Aacharyaha srimadachaaryaha santhu may janma janmani

Dharma vignaana vairagya param aishwarya shaalinaha
aanada theertha bhagavath paadhaan vande nirantharam

abhramam bhanga rahitam ajaDam vimalam sadaa
Ananda theertham athulam bhaje thaapatrayApaham
Bramhantha guravah saakshaath ishtam daivam shriyah pathihi
Aacharyaha srimadachaaryaha santhu may janma janmani
Dharma vignaana vairagya param aishwarya shaalinaha
aanada theertha bhagavath paadhaan vande nirantharam
Bharathi Devi
Bhavathi yadanubhavaath eda mukopi vagmee
Jada mathirapi janthurjaayathe pragna maulihi
Sakala vachana chetho devathaa bhaarathisaa
Mama vachasi nidhatthaam sannidhim manasecha
Guru paramparaNowmi nyaaya sudhaadhi kruth jayamuneem shri paada raat sanmaNeem
Vyaasaryaan vividhaagamabdhi viharaan shri vAdirAjaan api
Vandhe hamsavaraan raghotthama gurun vaidhagdha varaam nidheem
Shri sathya vratha raaghavendra munipan sadhbodha sadhyanapaan
Chithrai padaischa gambhiraihi vaakyairmaanair aKhanDitaihi
Gurubhaavam vyanjayanthi bhaathi shree jayateertha vaak
Kaale phalathi suradhruhu chinthamaNirapi yachanedaatha
Varshathi sakalamabhishtam darshana maathraath shripadaraat munihi
Arthi kalpitha kalpoyam prathyartha gaja kesari
Vyaasa theertha gurubhooyath asmadh ishtaartha siddhaye
thapo Vidhya Virakthyaadi SadhguNou ghakaraan aham
Vadiraja gurum vande Hayagreeva padhaashrayaan
(Raghothama theertharu)
Pranamath Kamadhenuncha bhajath Suratharoopamam
Shree bhaavabodha kruth paadha chintamaNirupasmahe
Pujyaaya raaghavendraaya sathya dharma rathaayacha
Bhajathaam kalpa vrukshaaya namathaam kaama dhenave
Daasa parampara
prithvi mandala madhyasthaha poorNabodha mathaanugaaha
Vaishnavaha vishnu hrudhayaha thaan namasthe guroon mamamanmanobhishta varadham sarvaabhishta phala pradham
Purandara gurum vande daasa shreshtam dhaya nidhim
Agnaana thimira chedham buddhi sampath pradhayakam
Vignaana vimalam shaantham vijayaakhya gurum bhaje
Gopaprakara sankaasham gopalaarchana thathparam
Godheva vandya padabjam gopaalakhya gurum bhaje
yamaamshasya paraabhaktyaa suprasanno hari svayam
yasya achaaryo vyaasaraaya taM VaMde kanakaabhidhaM
jalajeshta nibhaakaram jagadeesha padashrayam jagatheethala
vikhyaatham jagannatha gurum bhaje
naaham karthaa hariH karthaa thathpUjA karmachaakhilam
thaThaapi mathkRithaa pUja thathprasaadhEna naanyaThaa
tadbhakti tadphalam mahyam thathprasaadaath punaH punaH
karmanyaasO haraavevam vishnoho thriptikaaraH sadhaa
Sri Ranga Stotram
padmaadhiraaje garuDaadhiraaje
viri~ncharaaje suraraajaraaje .
trailokyaraaje.akhilaraajaraaje
shriira~Ngaraaje ramataaM mano me .. 1..niilaabjavarNe bhujapuurNakarNe
karNaantanetre kamalaakalatre .
shriimallara~Nge jitamallara~Nge
shriira~Ngara~Nge ramataaM mano me .. 2..
lakShmiinivaase jagataaM nivaase
hRRitpadmavaase ravibimbavaase .
kShiiraabdhivaase phaNibhogavaase
shriira~Ngavaase ramataaM mano me .. 3..
kuberaliile jagadekaliile
mandaaramaalaa~Nkitachaaruphaale .
daityaantakaale.akhilalokamaule
shriira~Ngaliile ramataaM mano me .. 4..
amoghanidre jagadekanidre
videhanidre cha samudranidre .
shriiyoganidre sukhayoganidre
shriira~Nganidre ramataaM mano me .. 5..
aanandaruupe nijabodharuupe
brahmasvaruupe kShitimuurtiruupe .
vichitraruupe ramaNiiyaruupe
shriira~Ngaruupe ramataaM mano me .. 6..
bhaktaakRRitaarthe murara padmaadhiraaje garuDaadhiraaje
viri~ncharaaje suraraajaraaje .
trailokyaraaje.akhilaraajaraaje
shriira~Ngaraaje ramataaM mano me .. 1..
niilaabjavarNe bhujapuurNakarNe
karNaantanetre kamalaakalatre .
shriimallara~Nge jitamallara~Nge
shriira~Ngara~Nge ramataaM mano me .. 2..lakShmiinivaase jagataaM nivaase
hRRitpadmavaase ravibimbavaase .
kShiiraabdhivaase phaNibhogavaase
shriira~Ngavaase ramataaM mano me .. 3..
kuberaliile jagadekaliile
mandaaramaalaa~Nkitachaaruphaale .
daityaantakaale.akhilalokamaule
shriira~Ngaliile ramataaM mano me .. 4..
amoghanidre jagadekanidre
videhanidre cha samudranidre .
shriiyoganidre sukhayoganidre
shriira~Nganidre ramataaM mano me .. 5..
aanandaruupe nijabodharuupe
brahmasvaruupe kShitimuurtiruupe .
vichitraruupe ramaNiiyaruupe
shriira~Ngaruupe ramataaM mano me .. 6..
bhaktaakRRitaarthe muraraavaNaarthe
bhaktasamarthe jagadekakiirte .
anekamuurte ramaNiiyamuurte
shriira~Ngamuurte ramataaM mano me .. 7..
ka.nsapramaathe narakapramaathe
duShTapramaathe jagataaM nidaane .
anaathanaathe jagadekanaathe
shriira~Nganaathe ramataaM mano me .. 8..
suchitrashaayii jagadekashaayii
nandaa~Nkashaayii kamalaa~Nkashaayii .
ambhodhishaayii vaTapatrashaayii
shriira~Ngashaayii ramataaM mano me .. 9..sakaladuritahaarii bhuumibhaaraapahaarii
dashamukhakulahaarii daityadarpaapahaarii .
sulalitakRRitachaarii paarijaataapahaarii
tribhuvanabhayahaarii priiyataaM shriimuraariH .. 10..
ra~NgastotramidaM puNyaM praataHkaale paThennaraH .
koTijanmaarjitaM paapaM smaraNena vinashyati ..
iti shriira~Ngastotram ..
Paalayaachyutha
Paalayaachyutha paalayaajitha paalaya kamalaalaya,
Leelaya drutha bhoodharamburu hodhara swajanodhara ||pa||
Madhwa maanasa padma bhanu samam smara prathimamsmara
Snighdha nirmala sheetha kanthi lasanmukham karuNonmukham
Hrudhya kambu samaana kandhara makshayam durithakshayam
Snigdha samsthutha roupya peeTa kruthaalayam harimaalayam ||1||
Angadhaadhi sushobhi paaNi yugena samkshubhi thainasam
thunga maalya maNeendra haara sarorasam khala neerasam
Mangalapradha mantha dhaama virajitham bhajathaajitham
tham ghrune vara roupya peeTa kruthaalayam harimaalayam ||2||
Peena ramya thanudharam bhaja hey mana shubha hey mana
Svaanubhaava nidharshanaaya dishantha marthi su shamthamam
aanathosmi nijaarjuna priya saadhakam khalabaadhakamHeenathojjiatha raoupya peeTa kruthaalayam harimaalayam ||3||
Haima kinkiNi maalika rasanaachitham thamavanchitham
kamra kaanchana vasthra chithra katim Ghana prabhaya ghanam
namra naaga karopamo rumanaamayam shubhadhee mayam
Naumyaham vara roupya peeTa kruthaalayam harimaalayam ||4||
Vruttha jaanu manogna jangama mohadham paramohadham
Rathna kalpana khathwisha hrutha muthama sthathimuthamam
Prathyaham rachithaarchanam ramaya swayaagathaya swayam
Chittha chinthya roupya peeTa kruthalayam harimalayam ||5||
Chaaru paada saroja yugma ruchaamaro chayachamaro
Dhaara moordha jabhaara mandala ranjakam kali bhanjakam
Veerathochitha bhooshaNam vara noopuram swathanoopuram
Dhaarayaathmani roupya peeTa kruthaalayam harimaalayam ||6||
Sushka vaadhi manothidhoora tharaagamothsava daagamam
Sath kaveendra vacho vilaasa mahodhayam maahithodhayam
Lakshayaami yatheeswarai krutha poojanam guNa bhaajanam
Ddhikruthopama roupya peeTa kruthaalayam harimaalayam ||7||
Narada priyamaavishambhu ruhekshaNam nija rakshaNamThaarakopama chaaru dheepa chayanthare gatha chinthare
Dheera manasa poorNa Chandra samaanamachyutha maanama
Dhwarakopama roupya peeTa kruthaalayam harimaalayam ||8||
RoupyapeeTa kruthaalayasya hare priyam durithaapriyam
Thath padaarchaka Vaadhi raaja yatheeritham guNa pooritham
Gopyamashtaka methadhucha mudhe mama sthivaha nirmama
Prapya shuddha phalaaya thathra sukomalam hruthadheemalam (9)
Paalayaachyutha paalayaajitha paalaya kamalaalaya,
Leelaya drutha bhoodharamburu hodhara swajanodhara ||pa||
Preenayamo
VandithAshesha vandyoru vrundaarakam, Chandana charchitho daara
peenaamsakam
Indiraa chanchalaa paanga neerajitham, Mandarodhari vruttodhbhuja
bhoginam
Srushti samhara leela vila saathatham, Pushta shaadguNya
sadhvigrahollasinam
Dushta nisshesha samhara karmodhyatham, hrushta pushtathi shishta
praja samshrayam
Unnatha praarthitha shesha samsadhakam, Sannatha lowkika nandada
sreepadam
Bhinna karmaashaya praNi samprerakam, Tanna kim nethi vidvathsu
meemaamsithamVipra mukhyai sada vedavadonmukhai, Supratha paikshithi shaishvarai
scharchitham
Apra tharkaryoru sam vidguNam nirmalam, Sapraka shaajara nanda
rUpamparam
Athyayo yesya kenaapi na kwapihi, Prathyayo yadguNe shootthamaanam
parah
Satya sankalpa yekovareNyovashi, Mathya noonai sadaa veda
vaadodithaha
PashyathAm dukha santhAna nirmUlanam, DrushyathAm drushyathAm
ithyajeshArchitam
Nashyatam dooragam sarvadApyathmagam,Vashyatam svecchaya sajjane
shwAgatham
Agrajam yah sasarjAjamagrya kruthim, Vigraho yesya sarve guNa yevahi
Ugra aadhyopi yesyAthmaja gryathmajaha, Sadgruhi tah sada yah param
daivatham
Achyutho yogunair nithya mevAkhilai, prachyutho shesha doshai sada
purthitaha
Uchyathe sarva vedoru vadairajaha, Svarchitho bramha rundrayndra
purvaissada
Dhaaryathe yena vishvam sadAjaadikam, VAryathe shesha dukham nija
dhyayinaam
Paaryathe sarva manyainayath pAryathe, KAryathe chAkhilam sarva
bhuthai ssada
SarvapApaniyath samsmruthe samshayam,Sarvada yanthi bhakthya
vishuddhathmanAmSharva gurvAdi geervaNa samsthAnadaha, kurvathe karma yath
preethaye sajjanah
Akshayam karma yasmin pare swarpitham, Prakshayam yanthi dukkhani
yennamathaha
Aksharo yojaraha ssarva daivaamruthaha, kukshigam yesya vikshwam
sada ajadikam
Nandi theerthoru sannamino nandinah, sanda danaassada nanda
devemathim
Manda hAsaruNa pAnga dhathonnathim, nandita shesha devAdi vrindam
sada
Dashaavathaara Sthuthi
mathsyA
proshTeesha vigraha, sunishTeeva noddhatha, vishishTaambuchAri, jaladhe
koshTaantha raahithavi, cheshTaagamaugha para, meshTeeDi thathva mavamaam
preshTArka soonumanu, jeshTaartha maatmavidha, theeshTo yugaantha samaye
stheshTaathma shRingadhRitha,kaashTaambu vaahana,varaashTaa padha
prabhathano
Hayagreeva
khanDeebhavadh bahuLa, DinDeera jRimbhaNasu, chanDee kRithodadhi mahaa
kaanDaathi chithragathi, shaunDaadhya haimaradha, bhaanDaaprameya charitha
chandaashva kanTamadha, shunDaala durhridhaya, gandaa bhikhanDa kara dho
shchandaamaresha haya, thundaakRithe dRishama, khandaamalam pradisha may
kUrma
kUrmaakRithe thvavathu, narmaathma prishTa dhRitha, bharmaathma
mandaragiray
dharmaa valambanasu, dharmaa sadhaakalitha, sharmaa sudhaa vitharaNaath
durmaana raahumukha, durmaayi daanavasu, marmaa bhibhedana paTo
dharmaarka kaanthi vara, varmaa bhavaan bhuvana, nirmaaNa dhUtha vikRitihidhanvanthari
dhanvantha rengaruchi, dhanvantha reritharu, dhanvanstharee bhavasudhaa
bhAnvantharaa vasatha, manvantha raadhikRitha, thanvantha raushadha nidhey
dhanvantha rangashubu, dhanvantha maajishuvi, thanvan mamaabdhi thanayaa
soonvantha kaathma hRida, thanvantharaa vayava, thanvantha raarthi jaladhau
mohini
yaaksheera vaardhi madha, naaksheeNa darpadithi, jaakshobhithA maragaNA
pekshaaptha yejaniva, lakshaamshu bimbajida, theekshNaa lakaavRithamukhee
sUkshmaa valagnavasa, naakshepa kRithkucha, kaTaakshaa kshamee kRitha mano
dheekshA suraahRitha, sudhaakshaaNino vathu, su rookshekshaNaath,
haritanuHu
shikshaadiyun nigama, dheekshaa sulakshaNa, parikshA kshamaa vidhisathee
daakshaayaNI kshamati, saakshaath ramaapinaya, dhaakshepa veekshaNa vidhau
prekshaakshi lobhakara, laakshaa rasokshitha, padaakshepa lakshithadharaa
saakshaari thaathma thanu, bhookshaara kaari, niTilaakshaa kshamaana
vatunaha
VarAhA
neelAmbudhAbhashubha sheelAdridehadhara khelAhRitho dhadhidhunee
shailAdiyuktha nikhi lelAkaTAdhyasura tUlATa veedahana the
kolAkR^ite jaladhi kAlAchayAvayava nIlAbjadaMshhTra dhariNI
leelA spadhoruthala moolAshiyogivara jAlAbhivanditha namaHa
NarasImhA
daMbholi theekshNanakha saMbhedi thendraripu kuMbhIndra pAhi kRupayA
sthaMbhArbha kAsahana DiMbhAya dattavara gaMbheera nAda nruhare
aMbhodijAnu sharaNAMbhoja bhUpavana kuMbhIna sesha khagarAT
kuMbhIndra kRittidhara jambhAri shaNmukha mukhAMbho ruhAbhi nutha maam
VAmana
pingAksha vikrama turangAdi sainya chaturangA valiptha danujasAngA dhvarasthabali sAngAvapAtha hRishi thAngA marAli nutha thay
shRiNgAra pAdanakha tuNgAgra bhinnakana kANgANDa pathi thaTinee
thuNgAthi mangala taraNgA bhibhUta bhaja kAngAgha vAmana namaHa
VAmana
dhyAnArha vAmana thanonAtha pAhi yajamAnA suresha vasudhA
dhAnAya yAchanika leenArtha vAgvashita nAnA sadasya danuja
meenAnka nirmala nishAnAtha koTi lasa mAnAhtma maunji guNakau
peenAchha sUthrapada yAnAtha pathrakara kAnamya daNDa varabhRith
ParashurAmA
dhairyAmbudhe parashu charyAdhikRitha khala varyA vaneeshvara mahA
shauryAbhibhUtakRitha veeryAthma jAthabhuja veeryA valepanikara
bhAryAparAdha kupithAryAGnayA galitha nAryAtma soogala tharo
kAryAparAdhamavi chAryArya maughajayi veeryAmithA mayi dayA
RAma
shrIrAmalakshmaNa shukArAma bhUravathu gaurAmalA mithamaho
hArAmarasthuthaya shorAma kAnthisutha norAma labdhakalaha
svArAmavaryaripu veerAmayArdhikara chIrAmalA vRithakaTe
sArAma darshanaja mArAmayAgatha sughorAmano rathahara
Krishna
vRindAvanasthapashu vRindAvanaM vinutha vRindArakaikasharaNam
nandAthmajaM nihatha nindA kRidA sura janamdAmabaddha jaTaram
vandAmahe vayama mandAvadAtharuchi mAndAksha kArivadanam
kundAlidanthamutha kandAsithaprabha thanundAva rAkshasaharam
BuddhA and Kalki
buddhAvatArakavi baddhAnukaMpakuru baddhAnjalau mayi dayAm
shauddhodani pramukha saiddhAnthikA sugama bauddhAgama praNayana
kruddhAhithA suhRithi siddhAsi kheTadhara shuddhAshvayAna kamalAshuddhAntamAM ruchi pinaddhAkhilAnga nija maddhAva kalkya bhidha bho
Badari NArAyana
sAraNga kRittidhara sAraNga vAridhara sAraNga rAjavaradA |
sAraNga dAritara sAraNga tAtmamada sAraN^gataushhadhabalam.h |
sAraNga vatkusuma sAraNga taJNchatava sAraN^ga mAN^ghriyugalam.h |
sAraNga varNamapa sAraN^ga tAbjamada sAraN^ga diMstvamava mAm.h
manGAlA charana
grIvAsya vAhathanu devANDajAdidasha bhAvAbhirAma charitam
bhAvAtibhavyashubha dhIvAdirAjayathi bhUvAgvilAsa nilayam
shrIvAgadhIsha mukha devAbhinamya hari sevArchaneshu paTathAm
AvAsa eva bhavithAvAg bhavethara surAvAsa lokanikare
Shri Rama Charitra Manjari
shreemAn pUrvam prajAtho dasharatha nrupathE rAmanAmAtha
neethO
vishvA mithreNa manthrA hrudanuja sahitaH thAtakAM ghAtha
kOsthraM |
brahmAdhyam prApya hathvA nishichara nikaraM yajnapAlo vimOchya
ahalyA shApam cha bhankthvA shivadhanurupayan jAnakeem naH
praseedeth || 1 ||
Ayan rAmaH sabhAryO dhvani nijasahajair bhArgaveshvA sarOshAth
hathvA thadhgam surArim puraga utha nuthaha thApasair bhUpa
prushTaihi |
kalyANAnantha dharmO guNalavarahithaH prANinAmantharAthmE
thyAdyuktha schAbhishEkE purajanamahithO mahyathAM may
vachobhihi || 2 ||
kaikayee preethi haythO sasahaja nRupajO valkalee yAnaraNyamgangAthAree guhArchyaha krutharuchirajato geeshpatheh puthramAnyaha |
teerthvA krushnAm prayAthOvathu nija mamalam chitrakUtam prapannam
svAmbAbhir bhrAtharamtham shruthajanakagathihi sAnthvayan
vyupthatheerthaha || 3 ||
dathvAsmai pAdhukay svay kshihtibharaNakruthau prEshyatham
kAkanethram
vyasyArAdhyOthrinAmnA vanamatha samithO danDakam
thApaeshTam|
Kurvan hathvA virAdhaM khalakuladhamanam yAchithas thApasAgraihi
theshAM dathvAbhayam svAn asidhanu rishudheen yAnagasthyAth
sapAyAth || 4 ||
AseenaH panchavatyAm akurutha vikruthaam rAkshaseem yo dvisaptha
kravyAdhAn apyanekAn atha kharamavadhee dUshaNam cha
thrisheersham |
mAreecham mArgarUpam dashavadhana hRuthAm AkruthiM
bhUmijAyAha
anviShyan Artha grudhram svagathimatha nayan mAmaveth ghnan
kabandham || 5 ||
pampaatheeram sa gacchan iha krutha vasathir bhakthi tushTah
shabaryai
dathvaa mukthim prakurvan hanumatha uditham praaptha sugreeva
sakhyam |Saptha cchithvaa tha thaalaan vidhivara balino vaalibhith soorya
soonum
kurvaano raajyapaalam samavathu nivasan maalyavath kandharesau ||
6 ||
neethvaa maasaan kapeeshaan iha dasha harithaha preshya seethaam
vichinthyaayaatha shreemadh hanoomadh giramatha samanu shruthya gacchan
kapeendhraihi |
sugreevaa dhyairasankhyair dashamukha sahajam maanayan
abdhivaacha
daithyaghna sethukaaree ripupura rudaveth vaanarair vairighathee || 7 ||
bhagnam kruthvaa dashaasyam gurutharavapusham kumbhakarNam
nihathya
pradhvasthaa sheshanaagam padakamalanatham
thaarkshyamaanandhya Raamaha |
sarvaanujjeevayantham giridharamanagha schaanjaneyam kapeen
svaan
vignaanaasthreNa rakshan samavathu dhamayan lakshmaNaa
chakrashathrum || 8 ||
kravyaadhaan ghnan asankhyaan api dashavadhanam brahmapoorvai
sureshaihipushpairaakeeryamaaNo huthavaha vimalaam aapya seethaam
vidhaaya |
rakshonaatham svabhaktham svapuramatha gathaha pushpakastha
samasthaihi
saamraajye chaabhishiktho nijajanamakhilam maanayanmay
gathisyaath || 9 ||
rakshan kshoNeem samruddhaam nutha utha munibhir maanayan
vaayusoonum
preshyaadithyaathmajaadheen vyathanutha bharatham yauvaraajye
numaanya |
kaarye saumithrimaartha shvagadhitha krudha righnotha shathrughnatho
yo
hathvaasau dhushTa shoodhram dvijasuthagubaveth kumbhajaan
maalabhaaree |10|
yagnam thanvan thrikoteer vyathudatha bharathaa dhyosuraan
eeshavaakyaath
dhaasyan dhaamaathriputhram bhujimatha sa nayan aathmasoonU
svaraajyE |
kruthvaa shreehree hanoomadh dhruthavimalachala
chaamaracchathrashobhee
brahmaadyaiH sthooyamaano nijapuravilasath paadhapadhmO
vathaanmaam || 11 ||Iti shreerAmachAritramanjaree lEshataH kRutA |rAghavEndrENa yatinA
bhUyAdrAmaprasAdadA. Shri krishnArpaNamasthu
Krishnaashtotara
shri-krishnah kamalaa-natho vasudevah sanathanaha
vasudevathmajah puNyo leela-maanusha-vigrahaha
srivathsa-kausthubha-dharo yashoda-vathsalo harihi
chathurbhujattha-chakraasi-gadaa-shankhadyudaayudhaha
devaki-nandanah shriso nanda-gopa-priyaathmajaha
yamuna-vega-samhari balabhadra-priyaanujaha
puthana-jivitha-haraha shakataasura-bhanjanaha
nanda-vraja-janaanando saccihdaananda-vigrahaha
navaneetha vilipthaango navaneetha nato nagaha
navanitha-nava-haro muchukunda-prasaadakaha
sodasha-sthri-sahasreshaha thri-bhangi-madhurakrtihi
shuka-vaag-amrithaabdhindur govindo yoginaam patihi
vathsa-paada-haronantho dhenukasura-bhanjanaha
thriNi-kritha-triNaavartho yamaLaarjuna-bhanjanaha
utthaala-thaala-bhettha cha thamaala-shyamalaakrithihi
gopa-gopishvaro yogi koti surya-sama-prabhaha
iLa-pathir paran-jyothihi yaadavendro yadUdvahaha
vana-maali peetha-vasa paarijaathapa haarakaha
govardhanaachaloddhartha gopalah sarva-paalakahaajo niranjanah kaama- janakah kanja-lochanah shri-krishnah
kamalaa-natho vasudevah sanathanaha
vasudevathmajah puNyo leela-maanusha-vigrahaha
srivathsa-kausthubha-dharo yashoda-vathsalo harihi
chathurbhujattha-chakraasi-gadaa-shankhadyudaayudhaha
devaki-nandanah shriso nanda-gopa-priyaathmajaha
yamuna-vega-samhari balabhadra-priyaanujaha
puthana-jivitha-haraha shakataasura-bhanjanaha
nanda-vraja-janaanando saccihdaananda-vigrahaha
navaneetha vilipthaango navaneetha nato nagaha
navanitha-nava-haro muchukunda-prasaadakaha
sodasha-sthri-sahasreshaha thri-bhangi-madhurakrtihi
shuka-vaag-amrithaabdhindur govindo yoginaam patihi
vathsa-paada-haronantho dhenukasura-bhanjanaha
thriNi-kritha-triNaavartho yamaLaarjuna-bhanjanaha
utthaala-thaala-bhettha cha thamaala-shyamalaakrithihi
gopa-gopishvaro yogi koti surya-sama-prabhaha
iLa-pathir paran-jyothihi yaadavendro yadUdvahaha
vana-maali peetha-vasa paarijaathapa haarakaha
govardhanaachaloddhartha gopalah sarva-paalakaha
ajo niranjanah kaama- janakah kanja-lochanaha
madhuha mathura-naatho dwaaraka-naayako balivrindavanAntha-sanchAri tulasi-dAma-bhushaNaha
syamanthaka-maNer hartha nara-narayaNaathmakaha
kubjagandhanu lipthAngo maayi parama-purushaha
mushtikasura-chaNura- malla-yuddha-vishAradhaha
samsaara-vairi kamsaari murarir narakaanthakaha
anadi brahmachaari cha krishnavyasana-karshakaha
sishupaala-siras-chettha duryodhana-kulanthakaha
viduraakrura-varado vishvaroopa-pradharshakaha
sathya-vak sathya-sankalpah sathyabhaamaratho jayee
subhadra-purvajo vishnur bhishma-mukthi-pradayakaha
jagad-gurur jagan-natho veNu-nAda-vishaaradaha
vrishabhasura-vidhvamsi baNasura-karaanthakaha
yudhisthira-pratisthaatha barhi-barhaa vathamsakaha
paartha-saarathir avyaktho githaamrita-mahodadhihi
kaLiya-phaNi-maaNikya- ranjitha-shri-padaambujaha
damodaro yajna-bhoktha daanavendra-vinashanaha
narayanah para-brahma pannagashana-vaahanaha
jala-kreeda-samasaktha- gopi-vasthraapaharakaha
punya-slokas tirtha-pado veda-vedyo daya-nidhihi
sarva-theerthathmakah sarva graha-rupi parath parah
evam krishnasya devasya namnaam ashtottharam shatham
krishnena krishna-bhakthanaam githam githaamrutham purastothram krishna-priyathamam shrutham thasmaan maya param
krishna-namaamrutham nama paramaananda-kaaraNam
eethi badhaadhi-duhkha-ghnam paramaayushya-vardhanam
daanam vratham tapas-theertham yathkrutham thviha janmani
japathaam shruNvathaam ethath koti koti guNam bhaveth
puthra pradam aputhraNaam agathinaam gathi pradam
dhanavaham daridraaNaam jayecchunam jaya vaham
shishunaam gokulanaam cha pushtidham poorNa puNya dham
baala roga grahadheenaam shamanam shanthi mukthidham
samastha kaamadham sadhyaha koti janmaaghanashanam
anthe krishna smaraNadham bhava thaapathrayapaham
krishnaaya yaadavendraya gnaanamudraya yogine
naathaya rukmiNeeshaya namo vedantha vedine
imam manthram japan devi vrajan sthishTan diva nishi
sarva grahanugraha bhaak sarva priyathamo naraha
puthra pauthraihi parivruthaha sarva siddhi samruddhiman
nirvishya bhogaananthepi krishna saayujya maapnuyaath
Ithi shri narada pancharathre, gnaanamrutha sare, uma maheshwara
samvade, dharaNi sesha samvade shri krihna ashtotthara shata naama
sthothram sampoornam Shri krishnaarpaNamasthu
Venkatesha StotramVenkatesho, Vasudevo, Pradhyumno, Amitha Vikramaha,
SankarshaNo Anirudhascha Seshaadri Pathireva Cha
Janardhana, Padmanabho, Venkatachala Vasanaha,
Srushti Kartha, Jagannatho, Madhavo, Bhaktha Vathsalaha
Govindo, Gopathi, Krishna, Keshavo, Garuda Dhwajaha,
Varaho, Vamanaschaiva, NarayaNa, Adhokshajaha
Shridhara, Pundarikaksho, Sarva Deva Sthutho Harihi,
Sri Nrusimho, Maha Simho, Suthraakara Purathanaha
Ramanatho Mahi Bhartha, Bhoodhara, Purushothamaha,
ChoLa Puthra Priya Shantho, Brahmadeenaam Vara Pradhaha
Shrinidhi Sarva Bhoothaanaam Bhayakruth, Bhaya Nashanaha,
Shri Ramo Ramabhadrascha Bhava Bhandhaika Mochakaha
Bhuthavaso Girivaso, Srinivasa, Sriya Pathihi,
Achyuthaanantha Govindo Vishnor Venkata Nayakaha
Sarva Devaika SharaNam, Sarva Devaika Daivatham,
Samastha Deva Kavacham, Sarva Deva ShikamaNihi
Ithidham Keerthitham Yasya Vishnor Amitha thejasaha,
thrikale Yah PaTen Nithyam Paapam Thasya Na Vidhyathe
Rajadhware PaTeth Ghore Sangrame Ripu Sankate,
Bhootha Sarpa Pishachadhi Bhayam Nasthi Kadachana
Aputhro Labhathe Puthraan, Nirdhano Dhanavan bhaveth,Rogartho Muchyathe Rogath, bhaddho Muchyatha bandhanaath
Yadyadhiishtathamam Loke Thath thath Praponothya asamshayam,
Aishwaryam, Raja Sanmaanam , Bhakthi , Mukthi Phala Pradham
Vishnor Lokaika Sopanam Sarva Dukhaika Naashanam,
Sarvaishwarya Pradham nruNaam Sarva Mangala Karakam,
Mayavi Paramandam Thyakthwa VaikunTam utthamam,
Swami Pushkarani Theere Ramaya Saha Modhathe
Kalyanaadbhutha gaathraya, Kamithartha Pradhayine,
Srimad Venkata Nathaya, Srinivasaya Mangalam
Venkataadri samam sthaanam bramhaande naasthi kinchana
Venkatesha samo devo na bhutho na bhavishyathi
ethena sathya vaakyena sarvaarthaan sadhayamyaham
Ithishri bhramhanda purane bhramha narada samvade
Venkata giri mahathma venkatesha stotram sampurnam
ShriKrishnarpanamastu
Sree Vishnu Sahasranama Sthotram
Shuklam-baradharam Vishnum shashivarnam chaturbhujam | Prasanna vadanam dhyayet
sarv vighnopa-shantaye ||
Vyasam vasistha-naptaram shakteh poutrama-kalmasham | Parasha-raatmajam vande
shukatatam taponidhim || Vyasaya vishnuroopaya vyasaroopaya vishnave | Namo vai
brahmanidhaye vasisthaya namo namah ||
Avikaraya shudhaya nithya paramathmane | Sadaika roopa roopaya vishnave sarva
gishnave ||
Yasya smarana-matrena janma-samsara bhandanat | Vimuchyate namasta-smai vishnave
pradha-vishnave ||
Om namo vishnave prabhavishnaveVAISHAMPAYANA UVACHA
Shrutva dharma nasheshana pavanani cha sarvashah | Yudhishthirah shantanavam
punareva abhya-bhashata ||
YUDHISHTHIRA UVACHA
Kimekam daivatam loke kim vapyekam parayanam | Stuvantah kam ka marchantah
prapnuyuh manavah-shubham ||
Ko dharmah sarva-dharmanam bhavatah paramo matah | Kim japanmuchyate janthuh
janma samsara-bandhanat ||
BHISHMA UVACHA
Jagat-prabhum deva-devam anantam purusho-tamam | Sthuva nnama-sahasrena purushah
satatottitah || Tameva charcha-yannityam bhaktya purusha mavyayam | Dhyayan stuvan
nama-syamschha yajamanah thameva cha ||
Anadi-nidhanam vishnum sarvaloka mahe-shvaram | Lokadhyaksham sthuva nnityam
sarva-duhkhatigo bhavet ||
Brahmanyam sarva-dharmagnam lokanam keerthi-vardhanam | Lokanatham
maha.-dbhootam sarvabhuta-bhavod-bhavam ||
Esha me sarva-dharmanam dharmo-dhikatamo matah | Yadbhaktya pundaree-kaksham
stavairarche nara sada ||
Paramam yo maha-tejaha paramam yo maha-tapaha | Paramam yo mahad-bramha
paramam yah parayanam ||
Pavitranam pavitram yo mangalanam cha mangalam | Daivatam devatanam cha
bhootanam yovyayah pita ||
Yatah sarani bhutani bhavantyadi yugagame | Yasminscha pralayam yanti punareva
yugakshaye ||
Tasya loka pradhanasya jaganna-thasya bhupate | Vishnor nama-sahasram me shrunu
papa-bhayapaham ||
Yani namani gounani vikhyatani mahatmanah | Rishibhih parigeetani tani vakshyami
bhootaye ||
vishvam vishnu rvashatkaro bhoota-bhavya bhavat-prabhuh | Bhoota-krut
bhoota-bhrud-bhavo bhootatma bhoota-bhavanah.|| “1”
Pootatma paramatma cha muktanam parama-gatih | Avyayah purusha sakshee
kshetragno-kshara eva cha.|| “2”Yogo yoga-vidam neta pradhana puru-sheshvarah | Narasimhavapu shreeman keshavah
puru-shottamah.|| “3”
Sarvah sharvah shivah sthanuh bhootadi-rnidhi ravyayah | Sambhavo bhavano bharta
pradhavah prabhu reeshvarah ||. “4”
Swayambhoo shambhu radityah pushka raksho maha-svanah | Anadi nidhano dhata
vidhata dhatu ruttamah || “5”
Aprameyo hrushee-keshah padma-nabho-mara-prabhuh | Vishva-karma manu-stvastha
sthavishtah sthaviro dhruvah || “6”
Agrahyah shashvatah krishno lohi-takshah pratrdanah | Prabhoota strikakubdhama
pavitram mangalam param || “7”
Ishanah pranadah prano jyeshthah shreshthah prajpatih | Hiranya-garbho bhoo-garbho
madhavo madhu-soodanah || “8”
Ishvaro vikramee dhanve medhavee vikramah kramah | Anuttamo dura-dharshah krutagnah
kruti-ratmavan || “9”
Suresha sharanam sharma vishva-retah praja-bhavah | Ahah samvatsaro vyalah pratyaya
sarva-darshanah || “10”
Aja sarve-shvara siddhah siddhi sarvadi rachyutah | Vrishakapi rame-yatma sarva-yoga
vinih-srutah || “11”
Vasu rvasumana satyah samatma sammita samah | Amoghah pundaree-kaksho
vrusha-karama vrusha-krutih || “12”
Rudro bahushira babhruh vishva-yoni shuchi-shravah | Amrita shashvatah stanuh vararoho
maha-tapah || “13”
Sarvaga sarva-vidbhanuh vishva-kseno janardanah | Vedo veda-vidha-vyango vedango
veda-vit-kavih || “14”
Loka-dhyaksha sura-dhyaksho dharma-dhyakshah kruta-krutah | Chatu-ratma
chatu-rvyooha chatur-damshtrah chatur-bhujah || “15”
Bhrajishnu rbhojanam bhokta sahishnu rajaga-dadijah | Anagho vijayo jeta vishva-yonih
punar-vasuh || “16”
Upendro vamanah pramshuh amogha shuchi roorjitah | Ateendra sangrahah sargo
dhrutatma niyamo yamah || “17”
Vedyo vaidya sada yogee veeraha madhavo madhuh | Ateendriyo maha-mayo mahotsaho
maha-balah || “18”Maha-buddhir-maha-veeryo maha-shaktir-maha-dyuthih | Anirdeshyavapu-shreeman
ameyatma maha dridhrut || “19”
Mahe-shvaso mahee-bharta shreeniva satamgatih | Aniruddha sura-nando govindo
govidam patih || “20”
Mareechi rdamano hamsah suparno bhuja-gottamah | Hiranya-nabhah sutapah
padma-nabhah praja-patih || “21”
Amrityu sarva-druk-simhah sandhata sandhi-man sthirah | Ajo durma-rshana shastha
vishru-tatma sura-riha || “22”
Guru rguru-tamo dhama satya satya para-kramah | Nimisho-nimiisha srugvee vacha-spati
ruda-radheeh || “23”
Agranee-rgramanee shreeman nyayo neta samee-ranah | Sahasra-moordha vishvatma
saha-srakshah saha-srapat || “24”
Avartano nivru-ttatma sam-vruta sampra-mardanah | Aha-ssama-vartako vahnih anilo
dharanee-dharah || “25”
Supra-sadah prasa-nnatma vishva srudvishva-bhugvibhuh | Satkarta satkruta-sadhuh
jahnur-narayano narah || “26”
Asan-khyeyo prame-yatma vishi-shta shishta-kruchu-chih | Siddhar-thah siddha-sankalpah
siddhida siddhi-sadhanah || “27”
Vrishahee vrishabho vishnuh vrusha-parva vrusho-darah | Vardhano vardha-manascha
vivikta shruti-sagarah || “28”
Subhujo durdharo vagmee mahendro-vasudho vasuh | Naika-roopo bruha-droopah
shipi-vishtah praka-shanah || “29”
Oja-hstejo dyuti-dharah praka-shatma prata-panah | Bhuddhah-spashta-khsharo mantrah
chandramshu-rbhaskara-dyutih || “30”
Amritam-shoodbhavo bhanuh shasha-bindhu-sureshvarah | Ausha-dham jagata setuh
satya-dharma para-kramah || “31”
Bhoota-bhavya bhava-nnathah pavanah pavano-nalah | Kamaha-kama-krutkantah kamah
kama-pradah prabhuh || “32”
Yugadi-krudyu-gavarto naika-mayo maha-shanah | Adrushyo vyakta-roopaschha
sahasra-jidanantajit || “33”
Ishto-vishishta shishte-shtah shikhandee nahusho vrushah | Krodhaha krodha-krutkarta
vishva-bahurma-heedharah || “34”Achyutah-prathithah pranah pranado vasa-vanujah | Apamnidhi radishta-nam apra-mattah
prati-shtitah || “35”
Skandah sanda-dharo dhuryo varado vayu-vahanah | Vasudevo bruha-dbhanuh adidevah
pura-ndarah || “36”
Ashoka starana starah shoora-showri rjane-shvarah | Anu-koola shata-vartah padmee
padma-nibhe-kshanah || “37”
Padma-nabho ravinda-kshah padma-garbha-shareera-bhrut | Mahardhi bhooddho
vruddha-tma maha-ksho garuda-dhvajah || “38”
Atula-sharabho bheemah sama-yagno havir-harih | Sarva lakshana lakshanyo lakshmeevan
samiti-njayah || “39”
Veksharo rohito margo hethur-damodara sahah | Mahee-dharo maha-bhago
vegavana-mitashanah || “40”
Udbhavah ksho-bhano devah shree-garbhah parame-shvarah | Karanam karanam karta
vikarta gahano guhah || “41”
Vyava-sayo vyava-sthanah sams-thanah sthanado dhruvah | Para-rdhih parama-spashta
stushtah pushtah-shubhe-kshanah || “42”
Ramo viramo virajo margo neyo nayo-nayah | Veera-shakti-matam shreshto dharmo
dharma-vidu-ttamah ||“43”
Vaikunthah purushah pranah pranadah pranavah pruthuh | Hiranya-garbha shatru-ghno
vyapto vayu-radho-kshajah || “44”
Rutu-sudar-shanah-kalah para-meshthi pari-grahah | Ugra-samva-tsaro daksho vishramo
vishva-dakshinah || “45”
Vistarah sthavara ssthanuh pramanam beeja-mavyayam | Artho-nartho maha-kosho
maha-bhogo maha-dhanah || “46”
Anir-vinnah sthavishto bhooh dharma-yoopo maha-makhah | Nakshatra-nemir-nakshatree
kshamah shamah-samee-hanah || “47”
Yagna ijyo mahe-jyashcha kratuh-satram satam-gatih | Sarva-darshee nivru-tatma
sarva-gno gnana muttamam || “48”
Suvrata-sumukha-sookshmah sughosha-sukhada-suhrut | Mano-haro jita-krodho
veerba-burvi-daranah || “49”
Swapanah svavasho vyapee naika-tma naika-karmakrut Vatsaro vatsalo vatsee
ratnagarbho dhaneshvarah “50”Dharmagubdharmakrutdharmee sadasatksharamaksharam | Avignata saha-sramshuh
vidhata kruta-lakshanah || “51”
Gabhasti-nemi-satvasthah simho bhoota-mahe-shvarah| Adidevo mahadevo devesho
deva-bhrudguruh || “52”
Uttaro gopatir-gopta gnana-gamyah pura-tanah | Shareera-bhoota-bhrud-bhokta
kapee-ndro bhoori-dakshinah || “53”
Somapo mrutapa-somah purujit-puru-sattamah | Vinayo-jaya-satya-sandho dasha-rhah
satva-tampatih || “54”
Jeevo vina-yita sakshee mukundo mita vikramah | Ambho-nidhi rana-ntatma
maho-dadhi-shayo-ntakah || “55”
Ajo maharhah svadhavyo jita-mitrah pramo-danah | Anando nandano nandah satya-dharma
trivi-kramah || “56”
Maharshih kapila-charyah krutagno medi-neepatih | Tripada-strida-shadh-yakshah
maha-shringah krutan-takrut || “57”
Maha-varaho govindah sushenah kana-kangadee | Guhyo gabheero gahano
gupta-shchakra gadadharah || “58”
Vedhah-svango jitah-krishno dridha-sankarshano chyutah | Varuno varuno vrukshah
pushka-raksho maha-manah || “59”
Bhaga-van bhagaha-nandee vana-malee hala-yudhah | Adityo jyoti-radityah
shishnur-gati-sattamah || “60”
Sudhanva khana-parashuh daruno dravinah pradah | Divi-spru-ksarva drugvyaso
vacha-spati rayonijah || “61”
Trisama samaga-samah nirvanam bheshajam bhishak | Sanya-sakrutchha-mashanto
nishtha-shantih para-yanam || “62”
Shubhanga-shanti-dasrushta kumudah kuva-leshayah | Gohito gopati-rgopta
vrusha-bhaksho vrusha-priyah || “63”
Anivarthee nivru-ttatma samkshepta kshema-krutchhivah | Shree-vatsa-vakshah
shree-vasah shree-pathih shree-matam varaah || “64”
Shreeda-shreeshah shree-nivasah shree-nidil-shree-vibhavanah |
Shree-dhara-shree-kara-shreyah shreem-man-lokatra-yashrayah || “65”
Svaksha svangah shata-nando nandi-rjyoti rgane-shvarah | Viji-tatma vidhe-yatma
satkeerti-shchhinna samshayah || “66”Udeerna-sarva-tashchakshuh aneesha shashvatah sthirah | Bhooshayo bhooshano bhooti
vishoka shoka-nashanah || “67”
Archishma narchitah kumbho vishu-ddhatma visho-dhanah | Aniriddho pratirathah
pradyumno mita-vikramah || “68”
Kala-neminiha shourih shoora shoora-jane-shvarah | Tilo-katma trilo-keshah keshavah
keshiha harih || “69”
Kama-devah kama-palah kamee kantah kruta-gamah | Anirde-shyavapuh vishnuh veero
nantho dhananjayah || “70”
Bramhanyo bramha-krut bramha barmha bramha vivar-dhanah | Bramha-vitbramahno
bramhee bramhagno bramhana-ptiyah || “71”
Maha-kramo maha-karma maha-teja mahoragah | Maha-kritu rmahayajva maha-yagno
maha-havih || “72”
Stavya-stava-priya stotram stuta stotaa rana priyah | Poornah poorayita punyah
punya-keerti rana-mayah || “73”
Mano-java steertha-karo vasu-reta vasu-pradah | Vasu-prado vasu-devo vasur-vasu-mana
havih || “74”
Sadgati satkruti-satta sadbhooti satpa-rayanah | Shoora-seno yadu-shreshthah sanni-vasa
suya-munah || “75”
Bhoota-vaso vasu-devah sarva-sunilayo nalah | Darpaha darpado drupto durdharo
thapa-rajitah || “76”
Vishva-moortir-maha-moortih deepta-moorti ramoortiman | Aneka-moorti-ravyaktah
shata-moorti shata-nanah || “77”
Eko-naika savah kah kim yatta-tpada manu-ttamam | Loka-bandhu rlokanatho madhavo
bhakta-vatsalah || “78”
Suvarna varno hemango varanga shchhanda-nangadee | Veeraha vishama shoonyo
khritashee rachala shchalah || “79”
Amanee manado manyo loka-swamee trilo-kadhrut | Sumedha medhajo dhanyah
satya-medha dhara-dharah || “80”
Tejo vrusho dyuti-dharah sarva-shastra-bhrutam varah | Pragraho nigraho vyagro
naika-shrungo gada-grajah || “81”
Chatur-moorti chatur-bhahu chatur-vyoohah chatur-gatih | Chatu-ratma chatur-bhavah
chatur-veda-videkapat || “82”Sama-varto nivru-ttatma durjayo durati-kramah | Durlabho durgamo durgo dura-vaso
dura-riha || “83”
Shubhango loka-sarangah sutantu stantu-vardhanah| Indra-karma maha-karma kruta-karma
kruta-gamah || “84”
Udbhava sundara sundo ratana-nabha sulo-chanah | Arko vaja-sani shrungi jayantah
sarva-vijjay || “85”
Suvarna bindu-rakshobhyah sarva-vagee-shvare-shvarah | Maha-hrado maha-garto
maha-bhooto maha-nidhih || “86”
Kumudah kundarah kundah parjnyah pavano nilah | Amrutamsho mruta-vapuh sarvagnah
sarva-tomukhah || “87”
Sulabha suvratah siddhah shatruji chhatru-tapanah | Nyagro-dhodumbaro shvatthah
chanoo-randhru nishoo-danah || “88”
Saha-srarchi sapta-jihvah saptai-dha sapta-vahanah | Amoorti ranagho chintyo
bhaya-krudbhaya-nashanah || “89”
Anu rbruha tkrushah sthoolo guna-bhrunnir-guno-mahan | Adhruta svadhruta svastyah
pragvamsho vamsha vardhanah || “90”
Bhara-bhrut kathito yogee yogeeshah sarva kamdah | Ashrama shramanah kshamah
suparno vayu-vahanah || “91”
Dhanur-dharo dhanur-vedo dando damayita damah | Apara-jita sarva-saho niyanta niyamo
yamah || “92”
Satvavan satvika satyah satya-dharma para-yanah | Abhi-prayah priyarhorhah priyakrut
preeti-vardhanah || “93”
Vihaya-sagati rjyotih suru-chirhu-tabhugvibhuh | Ravi rvirochana sooryah savita ravi
lochanah || “94”
Ananta huta-bhugbhokta sukhado naikado grajah | Anirvinna sada-marshee
lokadhi-shthana madbhutah || “95”
Sanaa tsana-tana-tamah kapilah kapi-ravyayah | Svastida svasti-krut svasti svastibhuk
svasti-dakshinah || ‘96”
Aroudrah kundalee chakree vikra-myoorjita shasanah | Shabdatiga shabda-sahah shishira
sharva-reekarah || “97”
Akroorah peshalo daksho dakshinah kshaminam varah | Vidvattamo veeta-bhayah
punya-shravana keertanah || “98”Uttarano dushkrutiha punyo dussvapna nashanah | Veeraha rakshana santo jeevanah
parya-vasthitah || “99”
Anantha roopo nantha shreeh jitamanyur-bhayapahah | Chatu-rasro gabhee-ratma vidisho
vyadisho dishah || “100”
Anadi rbhoorbhuvo lakshmeeh suveero ruchi-rangadah | Janano jana janmadih bheemo
bheema-para-kramah || “101”
Adhara nilayo dhata pushpa-hasah praja-garah | Urdhvaga satpa-thacharah pranadah
pranavah panah || “102”
Pramanam prana nilayah prana-bhrut prana jeevanah | Tattvam tattva videkatma janma
mrutyu jaratigah || “103”
Bhoorbhuva svasta-rustarah savita prapi-tamahah | Yagno yagna-patir-yajva yagnango
yagna-vahanah || “104”
Yagna-bhrut yagnakru t yagee yagnabhuk yagna-sadhanah | Yajna-ntakrut yagna guhyam
anna mannada eva-cha || “105”
Atma-yoni svayam jaato vaikhana sama-gayanah | Devakee nandana srashta kshiteeshah
papa-nashanah || “106”
Shankha-bhrut nandakee chakree sharngadhanva gada-dharah | Rathanga-pani
rakshobhyah sarva praha-rana-yudhah || “107”
Sree sarva-praha-rana-yudha om naman ithi
Vanmalee gadee sharngi shankhee chakree cha nandakee | Shree-maannaraayano
vinshuh vaasu-devo dhira-kshatu || “108”
|| SrI yaMtroddhAraka stutiH ||
namAmi dUtaM rAmasya | suKadaM ca suradrumama | pInavRuttamahAbAhuM |
sarvaSatrunivAraNama || 1 ||
nAnAratnasamAyukta | kuNDalAdi virAjitaM | sarvadABIShTadAtAraM | satAM vai
dRuDhamAhave || 2 ||
vAsinaM cakratIrthasya | dakShiNasthagirausadA | tuMgAMbodhitaraNgasya | vAtena
pariSoBite || 3 ||
nAnAdeSAgataissadBiH | sevyamAnaM nRupottamaiH | dhUpa dIpAdi naivedyaiH |
paMcaKAdyaiSca SaktitaH || 4 ||
BajAmi SrI hanUmaMtama | hemakAMti samapraBaM | vyAsatIrtha yatIMdreNa | pUjitaM
praNidhAnataH || 5 ||trivAraM yaH paThennityaM | stotraM BaktAdvijottamaH | vAMCitaM laBade&BIShTaM |
ShaNmAsAByaMtare Kalu || 6 ||
putrArthirlaBate putraM | yaSArthirlaBate yaSaH | vidyArthirlaBate vidyAM |
dhanArthirlaBate dhanaM || 7 ||
sarvathA mAstusaMdeho | hariHsAkShI jagatpatiH | yaH karotyatra saMdehaM | sa yAti
narakaM dhruvama || 8 ||
Raghavendra sthothram
Sripoornabodha gurutheertha payobdhi paara, kamaari maaksha
vishamaaksha shira sprushanthi, poorvotharaamitha tharanga charath
suhamsa, devali sevitha paraanghri payoja lagna
Jeevesha bedha guNa poorthi jagath susathwa, neechocha bhaava
mukha nakra gaNai sametha, durvadhya jaapathi gilair guru
raghavendra, vag devatha saridhamum vimali karothu
Sri Raghavendra sakala pradhaatha, sva paadha kanja dwaya bhakthi
madbhyaha, aghaadri sambhedhana drushti vajraha, Kshamaa surendra
avathu maam sadhaayam
Sri Raghavendro hari paada kanja, nishevaNna labdha samastha
sampath, Deva swabhavo divija dhrumoyaam, ishTa pradho may
sathatham sa bhooyath
Bhavya swarUpo bhava dukha thoola, sanghaagni charya sukha dhairya
shaali, samastha dushTa graha nigrahesho, durathya yopa plava sindhu
sethuhu
Nirastha dhosho niravadhya veshaha Prathyarthi mookathwa nidhaana
bhashaha, Vidhwath parigneya mahaa visesho, Vaagvaikhari nirjitha
bhavya seshahaSanthaana sampath parishuddha bhakthi, Vignaana vagdeha supaaTa
vadheen, dathwa shareerottha samastha doshaan, hathwa sa no vyaadh
Guru Raghavendraha
Yath paadhodhaka sanchaya sura nadhi mukhya paga sadhithaa,
sankhyaanutthama puNya sangha vilasath prakhyaatha puNyavahaha,
dusthaapathraya nashano bhuvi mahaa vandhyaa suputhra pradho,
Vyanga swanga samrudhidho graha maha papaapa hastham shraye
Yad paadha kanja rajasaa pari bhooshithaanga, Yad paadha padhma
Madhu paayitha maanasa ye Yad paada padhma parikeerthana
jeerNavaacha, Thath darshanam duritha kaanana daavabhootham
Sarva thanthra swathanthrosow, sri madhwa matha vardhanaha
Vijayeendhra karaabhjottha, sudheendra vara puthrakaha
Shri Raghavendro yathi raat, gurur may syaath bhaya pahaha gnaana
bhakthi suputhrayuhu, Yasha sri puNya vardhanaha
Prathivaadi jaya swaantha bhedha cchinna dharo guruhu, Sarva vidhya
praveeNonyo Raghavendranna vidhyathe
Aparokshi krutha shreesaha samupekshitha bhavajaha, Apekshitha
pradhathanyo raghavendranna vidhyathe
Daya dakshiNya vairagya, vak paaTava mukhankithaha, shapaanugraha
shakthonyo raghavendranna vidhyathe.
Agnana vismrithi bhranthi samashayaapasmrithi kshaya, thandhra
kampa vacha kounTya mukha ye chendriyodbhavaha, doshaasthe
naashamaayanthi Raghavendra prasadathaha
“(Om)Sri Raghavendraya namaha” ithyashTaakshara manthrathaha,
Japithad bhavithaa nithyam, ishTartha syur na samshayaha
Hanthu na kayajaan doshan Athmameeya samud bhavaan, Sarvaan api
pumarthaanscha dadathu guru raathma vithithi kaala thraye nithyam prarthanaam yah karothi saha, iha muthraaptha
sarveshto modathe naathra samshayaha
agamya mahima loke Raghavendro maha yashaaha, Sri madhwa matha
dughdhaabdhi chandro vathu sadhaanagaha
Sarva yathra phalaa vyaapthyai yada shakthi pradakshiNam, Karomi
thava sidhasya brundavana gatham jalam, Shirasa dharayamyadhya
sarva theertha phalaapthaye
SarvabheeshaTartha sidhyartham namaskaaram karomyaham, thava
sankeerthanam veda shasthraartha gnaana siddhaye
Samsare akshaya sagare prakrithitho aghaade sadhaa dusthare, Sarva
vadhya jala grahair anupamai kamadhi bhanga kule, Nana vibhrama
durbhrame amitha bhayavsthomadhi phenothkate, Dukhothkrushta vishe
samuddhara guro maamagna roopam sadhaa
Raghavendra Guru sthotram ya paTeth Bhakthi poorvakam, thasya
kushTaadhi rogaNaam Nivrutthis thwaraya bhaveth
Andhopi divya drushti, syaath eda mookopi vakpathihi, PoorNaayuhu
poorNa sampathihi, sthothrasyaasya japadbhaveth
Yah pibejjalamethena sthothreNaivabhi manthritham, thasya kukshi
gathaa dosha sarve nashyanthi thath kshaNaath
Yad brundaavana maasadhya pangu kanjopi vaa janaha, SthothreNa
anena yah kuryaath pradakshiNa namaskruthihi, Sa jangalo bhavedeva
guru raja prasadathaha
Soma sUryo parage cha pushyaarkaadhi samaagame, Yonuthama
midham sthothram ashtotthara shatham japeth, bhootha pretha
pishachaadhi peeda thasya na jayathe
Yethath sthothram samuccharya guror brundavanaanthike, deepa
samyojanaa gnaanam puthra labho bhaveth dhruvamParavadhi jayo divya gnaana bhakthyaadhi vardhanam, SarvaabhishTa
pravrudhisya nnaathra kaarya vicharaNa
Raja chora maha vyaghra sarpa nakraadhi peedanam, Na jayathe asya
sthothrasya prabhavannathra samshayaha
Yo bhakthya guru raghavendra charaNa dhvandhvam smaran ya
paTeth, Sthothram divyamidham sadhaa nahi bhaveth thasya asukham
kinchana
Kim thvishTartha samruddhireva kamalaa natha prasaadhodhayath,
Keerthir digvidhitha vibhoothirathula “sakshee hayasyothra hi”
ithi sree Raghavendraarya gururaja prasadathaha, Krutham
sthothramidham puNyam srimadbhir appaNNaabhidaihi
pujyaaya Raghavendraya sathya dharma rathaayacha
bhajathaam kalpa vrukshaaya namathaam kaamadhenave
dhurvadhi dhvaantha ravaye vaishnavendi varendhrave
shri raghavendra gurave namo athyantha dayalave
aapaadha mauli paryantham gurooNam aakruthim smareth
thena vignaaha praNashyanthi, siddhyanthi cha mano rathaaha
mUkopi yath pasaadena mukunda shayanaayathe
raaja raajayathe riktho, Raghavendram thamaashraye.
ithi Sri Appannachaarya virachitha Sri Raghavendra stotram
sampoornam.
Bharathi ramana mukhya pranathargatha Sri Krishnarpanamasthu.
Raghavendra Mangalashtaka
Shrimad raama padaaravinda madhupaha Shri madhva vamshaa dhipaha
Sacchi shhyodu gaNodupah shritha jagad geervaaNa sahtpaadapahaathyartham manasaa krithaachyutha japah paapaandha kaaraathapaha
Shrimad sadhguru raaghavendra yathiraat kuryaadhruvam mangalam ||1||
Karmandheendra sudhindra sadhguru karaambojodhbhavah santhatham
praajya dhyaana vashee krithaa khila jagath vaasthavya Lakshmi dhavaha
sachchaasthraathi vidooshakaakhila mrishhaa vaadeebha kanTeeravaha
Shrimad sadhguru raaghavendra yathiraat kuryaadhruvam mangalam ||2||
Saalankaaraka kaavya naataka kaLaa kaanaatha paathanjala
thraiyartha smrithi jaimineeya kavithaa Sangeetha paarangathaha
Vipra kshathra vidanghri jaatha mukharaaneka prajaa sevithaha
Shrimad sadhguru raaghavendra yathiraat kuryaadhruvam mangalam ||3||
Rangotthunga tharanga mangalakara shri thungabhadraa thata
Prathyastha dhvija punga vaalayalasan manthraalyaa khye purey
navyendhro pala neela bhavya kara sadh brindaavana anthar gathaha
Shrimad sadhguru raaghavendra yathiraat kuryaadhruvam mangalam ||4||
Vidvadh raaja shirah kireeta khachithaanarghyoru rathna prabhaa
raaga ghau ghaha paadhuka dhvayacharo padmaaksha maala dharaha
bhaasva dhanda kamandalo jvalakaro rakthaambaraadam baraha
Shrimad sadhguru raaghavendra yathiraat kuryaadhruvam mangalam ||5||
Yath brindhaavana sathpradakshiNa namaskaaraabhisheka sthuthi
Dhyaanaaraadhana mridhvilepana mukhaa anekopachaaraan sadhaa
Kaaran kaarama bhiprayaanthi chathuro lokah pumarthaan sadhaa
Shrimad sadhguru raaghavendra yathiraat kuryaadhruvam mangalam ||6||
Vedhavyaasa muneesha madhva yathiraat teekarya vaakyaamritham
gnyaathva advaitha matham halaa hala samam thyakthvaa samaakhyaapthayeSankyhaavath sukhadhaam dhashopanishadhaam vyakhyaam samakhyaanmudha
Shrimad sadhguru raaghavendra yathiraat kuryaadhruvam mangalam ||7||
Shrimadh vaishnava loka jaalaka guruhu shri mathparivraad bharurhu
shaasthre deva guruhu shrithaamaratharuhu prathyooha gothra svaruhu
chethotheetha shiruhu thathaa jitha varuhu sathsaukyha sampath karuhu
Shrimad sadhguru raaghavendra yathiraat kuryaadhruvam mangalam ||8||
yah sandhyaa svanisham guror vrathipatheh sanmangalasyaashhtakam
sadhyah paapaharam sva sevi vidhushaam bhakthyaiva baa bhaashitham
bhakthyaa vyakti susampadham shubhapradham deerghaayuraarogyakam
keerthim puthra kalathra baandhava suhrun moorthih prayaathi dhruvam
Shrimad sadhguru raaghavendra yathiraat kuryaadhruvam mangalam ||9||
|| ithi shreemad appaNAchaarya kRuthaM shree raaghavendra mangalaaShTakam ||
Naham Kartha Hari Kartha
Compiled by: Apramey

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.