Pratah Sankalpa Gadya

Loukika vaidika bhedha bhinna varNaatmaka dhvanyaatmakaa shesha shabdha artha rugaadi sarva vedhaartha vishnu mantra artha purusha
Sukta artha gaaya trayartha vasudeva dvadasha akshara mantrAntargatA dyaashta akshara artha shreeman nArAyaNa ashta aksharamantra artha vasudeva dvadasha
akshara mantra antargata anthya chathur aksharArtha vyAhruthy artha matru kaamantra artha praNavo pAsakAnAm,

paapaavid daitya pooga aviddAa shree vishnu bhakthya adhyanantha guNa pari poorNa ramA vyatiriktha poorva prasida vyatirikta anantha
veda pratipAdya mukhya tamAnanta jeevaniyAmaka anta roopa bhagavat kArya sAdhakaparama dayAlu kshamaasamudra bhaktha vatsalabhakta
aparAdhasahishNu shreemukhya prANA vataara bhootAnAm,

agnagnAna arthignAna yogya bhagavatkru pApAthra bhoota salloka krupAlu bramha rudrAdyarthi tabhagavadAgnAm shirasi paramAdareNA
narghya shiroratna vanni dhAya tathA shesha devatA prArthanAm hAravadhrudi nidhAya sarva svakeeya sajjanAnugrahe cchayA karma bhuvyava
teerNAnAm, tathAvateerya sakala sacchAstra karthruNAm, sarvadurmata bhanjakAnam, anAditaha satsampradAy paramparAprAptha
shreemadvaishnava siddAnta pratishtApakAnAm,

atha eva bhagavat paramAnugraha pAtra bhootAnAm, sarvadA bhagavatsannidhou poojyAnAm, tathA bhagavatA
dattavarANAm, dvAtrimshallakshaNo petAnAm, tathA samagraguru lakshaNo petanam, asanshayAnAm, prasAdamAtreNa svabhaktA shesha sanshaya cchettruNAm,

praNavAdya shesha vaishNava manthro dArakANAm, sarvadaa sarva vaishNava mantra jApakAnAm, samsidda sapta koti mahAmantrANAm,
bhagavathi bhakthyati shayena bhagavad upAsanArtham svecchayaa gruheeta roopANAm, tatra tatra pruthak pruthak bhagavatonantha (bhagavat anantha) roopeshu
pruthakpruthagvedokta tadanukta bhAratokta tadanukta sampradAyA gatasvetarasvAbhinna tayA pyashesha shakthi visheshAbhyAm pruthagvyavahAra
vishaya sarva sAmarthye petaniravadhikA anantha anavadya kalyANa guNapari poorNa ananta guNopa samhartruNAm,

tathA vedoktha sarvakriyopa samhartruNAm, evamanantha roopa avayavaguNa kriyAjAtya vasthavishishta bhagavadupAsakAnam,
paramadayaloonAm, kshamaasamudrANAm, bhaktavatsalAnAm, bhakta parAdha sahishNoonAm, svabhaktAn durmArgAduddrutya
sanmArga sthApakAnAm, svabhaktam mAmuddishya bhagavataha puraha paramadayAlo kshamAsamudra bhaktavatsala bhaktAparAdha sahishNo
tvadadheenam deenam doonamanAtham sharaNaa gatamena muddarethi vignApanakarthruNAm,

sarvagna shiromaNeenAm, ashesha gurvantaryAmiNAm, sadaa bhagavatparaaNAm, bhagavatonyatra sarva vastushu manassanga rahitAnAm,
sarvatra sarvadaa sarvAkAra sarvAdhAra sarvAshraya sarvotpAdaka sarvapAlaka sarvasamhAraka sarva niyAmaka
sarvapreraka sarva pravartaka sarvanivartaka yathAyogyam sarva gnAnAgnAna bandhamoksha prada sarva sattAprada sarva shabdavAchya
sarva shabda pravruttinimitta sarva gunAtiparipoorNatam sarvadoshAti doora sarvAchintya sarvottama sarveshvara sarvAtyanta vilakshaNa
svagatabhedavivarjita tvAdinA bhagavadrashtruNAm,

abhimAnAdisarva doshadoorANAm, asooyershyAdya shesha manodosha nivartakAnAm, nityAparokshee krutaramAyuktA
shesha bhagavadroopANAm, ata eva vileenAshesha prakruti bandhAnAm, ata eve doorotsAritA sheshA nishtAnAm, ata
evA shesha bhaktAsheshA nishta nivartakAnAm, praNavopAsakAnAm, asmadAdigurooNAm, shreemadAnanda teertha shreemaccharaNAnAm,
antaryAmin,

anirudda pradyumna sankarshaNa vAsudevAtmaka shree madhva vallabha shree lakshmee vedavyAsAtmaka aNDasthitAnanta roopa
avayavaguNAkriyA jAtya vasthAvishishta ramAyukta ksheerAbdhi sheshAyi shree padmanAbhAtmaka aNDAdbahira bhivyakta shudda srushti
tvena abhimata shree chaturmukha mukhya prANopa asya tvAdyaneka prayoja nakAnanta ananta roopa moola bhoota tathAshesha jagatpAlana
prayojanaka shAnti patyanirudda moola bhoota tathA ashesha jagatsrushti prayojanaka kruti pati pradyumna moolabhoota tathA ashesha
jagatsamhAraprayojanaka jayApati sankarshaNa moolabhoota,

tathA svasva samagra yogyata abhigna paramAnugraha sheela bhagavatprerita chaturmukhAdi sadguroopa dishta svasvayogya bhagavadroopa
guNopAsanayA sanjAta svasvayogya bhagavadroopa vishesha darshanabhogAbhyAm vinashtAnishta sanchita prArabdha lakshaNa ashesha karmaNAm,
svasvayogya tAnusAreNa sampoorNa sAdhanAnAm, poorvakalpe bramhaNA saha virajAnadee snAnena tyakta lingAnAm, tathA
vinashta avashishteshta ashesha prArabdha karmaNAm, pralayakAle bhagavadudarevasatAm,

Ananda mAtra vapushAm tad anu bhava rahitAnAm, sva svayoogya bhagavad roopa vishesha dhyAna rathAnAm, srushti kAle bhgavad udaraAdh bahirgathAnAm shree shvetha dveepa darshanam nimittheekruthya pradhAnA varaNa bhootha sveccha apasaraNena sva svayogya anandhaavirbhAva lakshaNa mukthi pradhAna prayojanaka mAyApathi shree vAsudhevAthmaka,

lakshmyAthmaka pralayAbdhi stha shree vatapathra shAya shesha jagadudarA shesha muktha nAbhidheshordhva bhAga kukshyAkhya dhesha thrividhAshesha samsArinAbhi dheshAsheshathamaha pathi thanAbhya dhobhAga desha shree bhoomyAlingitha kAlAdhi cheshtakaparamANvAdhya shesha kAlAvayava srushtyAdhi karthru shesha nAmaka parama purusha nAmaka shree chathurmukha mukhya prANopAsitha charaNAnirudhAdhi chatooroopAthmaka gAyathree nAmaka savithrunAmaka roopa visheshAthmaka vyAptharoopa bruhacchareer,

shoonyAbhidha kAlAbhidhakevalAbhidha bramhAbhidha ananthAbhidha roopa visheshAthmaka niroopa charitha moola roopa niroopa charitha vyAptha prathipAdhyAnanthathejaha punjathAdhrusha ramAyuktha roopa visheshAthmaka gAyathree bhoota vAkpruthivee shareera hrudhaya bhedhena shadvidha gAyathree nAmaka loka vedha sameera ramAnthargatha praNavAkhyathureeya pAdhopetha gAyathree pAdha chathushta yaprathipAdhya vaikunta sthithAnanthAsanasthitha shvethadheepa sthitha sarvajeevasthitha roopa bhedhena chatooroopAthmaka dhehavyAptha dhehAntharyAmi jeevavyAptha jeevAntaryAmi roopa bhedhena chatooroopAthmaka,

niroopa charitha sarva vAgartha prathi pAdhaka shree dhevyAdhi ramAroopAshtakaAbhi manyamAna chakra shanka varAbhayayuktha hastha chathushta yopetha pradheepa varNa sarvA bharaNa bhooshitha vishvAdhi bhagavadroopAshtaka prathipAdhakAkArAdhyashtAksharAthmaka shreemathpraNavAdhyashta mahAmanthra prathipAdhyAshtaroopAthmaka manthrAdhyAyoktha bhoovarAhAdhyashesha vaishNava manthra prathi pAdhya bhoo varaAhAdhya shesha roopa visheshAthmaka ramAdimanthra prathipAdhya ramAdhinishta ramAdhinAmaka roopa visheshAthmaka shree lakshmee nrusimhAthmaka paramadhayAlo kshamAsamudhra bhakthavathsala bhakthAparAdha sahishNo dhesha kAlAdhi pathe dhehendhriyAdhipathe sooryavamshadhvaja raghukulathilaka lakshmaNa bharatha shathrugnyAgraja shree hanoomad upAsithacharaNa seethApathe shree rAmachandhra,

thvadhAgnyayA thvath prasAdhAth thathpreraNAyA thvathpreethyartham thvAmuddhishya thvAmanusmaranneva thvadhAgnyayA niyathena sarvasvAminA manniyAmakena satthApradhavAyunAmaka cheshtApradha prANanAmaka dhAraNApradha dharma nAmaka mukthi pradha bhakthi nAmaka roopavisheshair madhrudhisthithena paramadhayAlunA kshamAsamudhreNa bhakthavathsalena bhakthAparAdha sahishNunA sarva svAminA sarva prerakeNa sarvathAthvika dhevathAprerakeNa sarvAthAthvikA surabhanjakena thathA tath preraNAprayukthA shesha dhurmathA bhanjakena atha eva prabhanjana shabdha vAchyena,

prathi dhinam prathikshaNam buddhi shodhakena sarva karma karthrA sarva karma kArayithrA sarva karma svAminA sarva karma samarpakeNa sarva karma phala bhokthrA sarva karma phala bhojayithrA sarvakarma prerakeNa sarva karmodhbodhakena sarvakarma shuddhipradhena sarvakarma siddhi pradhena sarvakarma nishTena sarvakarma sAkshiNA sarvakarma nishTa bhagavadhroopopAsakena,

ashesha jeeva sthithanihi sankhyAnAdhikAlee na dharmA dharma drashtru svecchayodh bodha kena tadhvAchaka kapilopAsakena ramAvyathiriktha poorva prasiddha vyathirikthAnantha vedha prathi pAdhya mukhya thamena anantha guNa pari poorNena sarva dhosha dooreNa thvacchitthAbhignyena thvacchitthAnu sArichitthena thvathparamAnugraha pAthra bhoothena madhyogyathAbhignyena shree bhArathee ramaNena rudhrAdya shesha thAthvika dhevathopAsithara charaNena mama sarvA svavasthAsu chithradhA vichithradhA thvadhupAsakena shree mukhya prANena prerithaha san,

tvat samsmruthi poorvakam shayanAth samutthAyAdhyatanam ssvavarNAshramochitham desha kAlA vasthochitham nithya naimitthi kakAmyabhedhena thrividham thvat poojAthmakam karma yathAshakthi yathAgnyapthi yathA vaibhavam karishye | madhAgnyAkAri bhirvidhyA sambandhi bhirdheha sambandhi bhischa tvadheeyai rashe shairjanaisthvath sarva karma karthru thvakArayithruthvA dhyanusandhAna poorvakam kArayishye cha ||

ithi shree rAghavendhrAkhya yathinA krutha manjasA,
prAthaha sankalpa gadhyam syAth preethyai mAdha vamadhvayoho ||

ithi shree rAghavendhra theertha praNeetham prAthassankalpa gadhyam,
bhArathee ramaNa mukhya prANAnthargatha shree krushNArpaNamasthu ||

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.