ಪಾಲಯಾಚ್ಯುತಾ ಪಾಲಯಾಜಿತ ಪಾಲಯ ಕಮಲಾಲಯ

ಪಾಲಯಾಚ್ಯುತಾ ಪಾಲಯಾಜಿತ ಪಾಲಯ ಕಮಲಾಲಯ,
ಲೀಲಯಾದ್ರುತ ಭೂಧರಂಬೂರುಹೋದರ ಸ್ವಜನೋಧರ ||ಪ||


ಮಧ್ವ ಮಾನಸ ಪದ್ಮ ಭಾನು ಸಮಂ ಸ್ಮರ ಪ್ರತಿಮಂ ಸ್ಮರ
ಸ್ನಿಗ್ಧನಿರ್ಮಲ ಶೀತ ಕಾಂತಿ ಲಾ ಸಂಮುಖಮ್ ಕರುಣೋನ್ಮುಖಮ್
ಹೃಧ್ಯ ಕಂಭು ಸಮಾನ ಕಂಧಾರಮಕ್ಷಯಂ ದುರಿತಕ್ಷಯಂ
ಸಿದ್ದ ಸಂಸ್ತುಥ ರೂಪ್ಯ ಪೀಠ ಕೃಥಾಲಯಮ್ ಹರಿಮಾಲಯಂ ||೧||


ಅಂಗಧಾಧೀ ಸುಶೋಭಿ ಪಾಣಿ ಯುಗೀನ ಸಂಕ್ಷುಭಿತೈನಸಾಂ
ತುಂಗಾ ಮಾಲ್ಯ ಮಣಿಂದ್ರ ಹಾರ ಸರೋರಸಂ ಖಲಾ ನೇರಸಂ
ಮಂಗಳಪ್ರಧಾ ಮಂದ ಧಹಮಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಭಜಥಾಜಿತಂ
ತಂ ಗ್ರೇಣ ವರ ರೂಪ್ಯ ಪೀಠ ಕೃಥಾಲಯಮ್ ಹರಿಮಾಲಯಂ ||೨||


ಪೀನ ರಮ್ಯಾ ತನುದ್ದರಂ ಭಜ ಹೇ ಮನ ಶುಭ ಹೇಮನಃ
ಸ್ವಾನುಭವ ನಿದರ್ಶನಾಯ ದಿಶಂತ ಮದ್ಯ ಸುಷಂತಮಮ್
ಆಣತೋಸ್ಮಿ ನಿಜರ್ಜುನ ಪ್ರಿಯ ಸಾಧಕಂ ಖಲಭಾಧಕಮ್
ಹೀನಾಥೋಜಿಜ್ಜಥ ರೂಪ್ಯ ಪೀಠ ಕೃಥಾಲಯಮ್ ಹರಿಮಾಲಯಂ ||೩||


ಹೈಮ ಕಿಂಕಿಣಿ ಮಾಲಿಕಾರಚನಾಂಚಿತಂ ತಮವಂಚಿತಮ್
ಕಮ್ರ ಕಾಂಚನ ವಸ್ತ್ರ ಚಿತ್ರ ಕಟಿ೦ ಘನ ಪ್ರಭಯಾ ಘನಮ್
ನಮ್ರ ನಾಗ ಕರೋಪಾ ಮೊರುಮ್ ಅನಾಮಯಂ ಶುಭಧೀ ಮಯಂ
ನೌಮ್ಯಹಂ ವರ ರೂಪ್ಯ ಪೀಠ ಕೃಥಾಲಯಮ್ ಹರಿಮಾಲಯಂ ||೪||


ವೃತ್ತ ಜಾನು ಮನೋಜ್ಞ ಜಂಗಮ ಮೋಹದಂ ಪರಮೋಹದಂ
ರತ್ನ ಕಲ್ಪ ನಖತ್ವಿಷಾ ಹೃತ ಹೃತ್ಥಮಸ್ಥತಿ ಮುತ್ತಮಮ್
ಪ್ರತ್ಯಹಂ ರಚಿತಾರ್ಚನಂ ರಮಯಾ ಸ್ವಯಾಗತಾಯ ಸ್ವಯಂ
ಚಿತ್ತ ಚಿಂತ್ಯ ರೂಪ್ಯ ಪೀಠ ಕೃಥಾಲಯಮ್ ಹರಿಮಾಲಯಂ ||೫||


ಚಾರು ಪಾದ ಸರೋಜ ಯುಗ್ಮ ರುಚಾ ಮರೋಚಯಚಮರೋ
ದಾರ ಮೂರ್ದಯ ಭಾರ ಮಂಡಲ ರಂಜಕಂ ತಲಿ ಭಂಜಕಮ್
ವೀರಥೋಚಿತ ಭೂಷಣಂ ವರ ನೂಪುರಂ ಸ್ವಥನೂಪುರಂ
ಧಾರಯಾತ್ಮನಿ ರೂಪ್ಯ ಪೀಠ ಕೃಥಾಲಯಮ್ ಹರಿಮಾಲಯಂ ||೬||


ಶುಷ್ಕ ವಾಧಿ ಮನೋತಿದೂರ ತರಾಗಮೋತ್ಸವ ದಾಗಮಮ್
ಸತ್ ಕವೀಂದ್ರ ವಚೋ ವಿಲಾಸ ಮಹೋಧಯಂ ಮಾಹಿತೋದಯಮ್
ಲಕ್ಷಯಾನಿ ಯತೀಶ್ವರೈ ಹಿ ಕೃತ ಪೂಜನಂ ಗುಣ ಭಾಜನಂ
ದ್ಧಿಕೃತೋಪಮ ರೂಪ್ಯ ಪೀಠ ಕೃಥಾಲಯಮ್ ಹರಿಮಾಲಯಂ ||೭||


ನಾರದ ಪ್ರಿಯಾಮವಿಶಂಭೂರುಹೇಕ್ಷಣಂ ನಿಜ ಲಕ್ಷಣಂ
ತಾರಾಕೋಪಮಾ ಚಾರು ದೀಪ ಛಯಾಂತಾರೆ ಗಥ ಚಿಂತಾರೆ
ಧೀರ ಮಾನಸ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ಸಮಾನಮಚ್ಯುತಮಾನಮ
ಧ್ವಾರಕೋಪಮ ರೂಪ್ಯ ಪೀಠ ಕೃಥಾಲಯಮ್ ಹರಿಮಾಲಯಂ ||೮||


ರೂಪ್ಯಪೀಠ ಕೃಥಾಲಯಸ್ಯ ಹರೇ ಪ್ರಿಯಂ ದುರಿತಾಪ್ರಿಯಮ್
ತದ್ಪದಾರ್ಚಕ ವಾಧಿರಾಜ ಯತೀರಿತಮ್ ಗುಣ ಪೂರಿತಮ್
ಗೋಪ್ಯಮ್ ಅಷ್ಟಕ ಮೇತ ದ್ಯುಚ್ಛಾಮುದೆ ಮಮಾಸ್ಥಿಹ ನಿರ್ಮಮ
ಪ್ರಾಪ್ಯ ಶುದ್ಧ ಫಲಾಯ ತತ್ರ ಸುಕೋಮಲಂ ಹೃತಾಧೀಮಲಂ

alayachyutha palayajitha palaya kamalalaya,
Leelaya drutha bhoodharamburuhodhra swajanodhara ||pa||

Madhwa manasa padma bhanu samam smara prathimam(sam) smara
Snighdha nirmala seethe kanthila sanmukham karunonmukham
Hrudhya kambhu samana kandharamakshayam durithakshayam
Snigdha samsthutha roupya peeta kruthalayam harimalayam ||1||

Angadhadhi sushobhi pani yugena samkshubhithainasam
Thunga malya manindra hara sarorasam khala nerasam
Mangalapradha manda dhahama virajitham bhajathajitham
Tham grena vara roupya peeta kruthalayam harimalayam ||2||

Peena ramya thanudharam bhaja hey mana shubha hey mana
Svanubhava nidharsanaya disantha mardhisu santhamam
Aanathosmi nijarjuna priya sadhakam khalabhadhakam
Heenathojijjatharaoupya peeta kruthalayam harimalayam ||3||

Hema malika kinkini malikarasanchitham thamavanchitham
Rathna kanchana chithra vasthrakateem Ghana prabhaya ghanam
Kamra naga karopa moru mana mayam shubhadhee mayam
Naumyaham vara roupya peeta kruthalayam harimalayam ||4||

Vrutha janu manojna janga mamohadham paramohadham
Rathna kalpa nakhathwisha hrutha hruththamasthathimuthamam
Prathyaham rachitharchanam ramaya swayaagathaya swayam
Chitha chinthya roupya peeta kruthalayam harimalayam ||5||

Charu pada saroja yugma rucha amarochayachamaro
Dhara mordh a jabhara mandala ranchakam kali bhanchakam
Veerathothuchitha bhooshanam vara noopuam swathanuparam
Dharayaathmani roupya peeta kruthalayam harimalayam ||6||

Sushka vadhi mano aathidhoora tharagamothsava dagamam
Sath kaveendra vacho vilasa mahodhaam maahithodhayam
Lakshyami yatheeswarai krutha poojanam guna bhajanam
Ddhikruthopama roupya peeta kruthalayam harimalayam ||7||

Narada priyamavishambhuruhekshanam nija lakshanam
Tharakopama charu dheepa chayanthare gatha chinthare
Dheera manasa poorna Chandra samanamachyuthamanama
Dhwarakopama roupya peeta kruthalayam harimalayam ||8||

Roupyapeeta kruthalayasya hare priyam durithaapriyam
Thad padarchaka Vadhi raja yatiritham guna pooritham
Gopyamashtakam edathuchamudhe mamasthivaha nirmama
Prapya shudha phalaya thathra sukomalam hruthadheemalam

2 comments

ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಇದೆ , ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಭಾಗ ಪುನಾವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತದೆ :
ಪಾಲಯಾಚ್ಯುತಾ ಪಾಲಯಾಜಿತ ಪಾಲಯ ಕಮಲಾಲಯ,
ಲೀಲಯಾದ್ರುತ ಭೂಧರಂಬೂರುಹೋದರ ಸ್ವಜನೋಧರ

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.