ಸ್ವಜನೋದಧಿ ಸಮೃದ್ಧಿ-swajanOdadhi samrudhi

ಸ್ವಜನೋದಧಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರೋ ಗುಣಾರ್ಣವಃ | ಅಮಂದಾನಂದ ಸಾಂದ್ರೋ ನಃ ಸದಾವ್ಯಾದಿಂದಿರಾಪತಿಃ || ೧ || ರಮಾಚಕೋರೀವಿಧವೇ ದುಷ್ಟ ಸರ್ಪೋದವಹ್ನಯೇ | ಸತ್ಸಾಂಥಜನಗೇಹಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ತೇ || ೨ || ಚಿದಚಿದಮಖಿಲಂ ವಿಧಾಯಾಧಾಯ […]

ವಂದೇ ವಂದ್ಯಂ ಸದಾನಂದಂ ವಾಸುದೇವಂ

ಅಥ ಪ್ರಥಮೋಧ್ಯಾಯಃವಂದೇ ವಂದ್ಯಂ ಸದಾನಂದಂ ವಾಸುದೇವಂ ನಿರಂಜನಂ | ಇಂದಿರಾಪತಿನಾದ್ಯಾದಿ ವರದೇಶ ವರಪ್ರದಂ || ೧ || ನಮಾಮಿ ನಿಖಿಲಾಧೀಶ ಕಿರೀಟಾಘ್ರಷ್ಟಪೀಟವತ್ | ಹೂತ್ತಮಃ ಶಮನೇಕಾರ್ಭ೦ ಶ್ರೀಪತೇಃ ಪಾದಪಂಕಜಂ || ೨ || ಜಾಂಬೂನದರಾಂಬರಾಧಾರಂ ನಿತಂಬಂ […]