ಕನಕಧಾರಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ವಂದೇ ವಂದಾರು ಮಂದಾರ ಮಂದಿ ರಾನಂದ ಕಂದಲಂ ಅಮಂದಾನಂದ ಸಂದೋಹ ಬಂಧುರಂ ಸಿಂಧುರಾನನಮ್‌ ಅಂಗಂ ಹರೇಃ ಪುಲಕ ಭೂಷಣ ಮಾಶ್ರಯಂತೀ ಶೃಂಗಾಂಗನೇವ ಮುಕುಳಾಭರಣಂ ತಮಾಲಮ್ ಅಂಗೀಕೃತಾಖಿಲ ವಿಭೂತಿ ರಪಾಂಗಲೀಲಾ ಮಾಂಗಲ್ಯದಾಸ್ತು ಮಮ ಮಂಗಳ ದೇವತಾಯಾಃ (1) […]

ಅಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸುಮನಸ ವಂದಿತ ಸುಂದರಿ ಮಾಧವಿ, ಚಂದ್ರ ಸಹೊದರಿ ಹೇಮಮಯೇ ಮುನಿಗಣ ವಂದಿತ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯನಿ, ಮಂಜುಲ ಭಾಷಿಣಿ ವೇದನುತೇ ಪಂಕಜವಾಸಿನಿ ದೇವ ಸುಪೂಜಿತ, ಸದ್ಗುಣ ವರ್ಷಿಣಿ ಶಾಂತಿಯುತೇ ಜಯ ಜಯಹೇ ಮಧುಸೂದನ ಕಾಮಿನಿ, ಆದಿಲಕ್ಷಿ ಪರಿಪಾಲಯ […]

ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟಕಂ

ನಮಸ್ತೇಸ್ತು ಮಹಾಮಾಯೇ ಶ್ರೀಪೀಠೇ ಸುರಪೂಜಿತೇ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಹಸ್ತೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತು ತೇ (1) ನಮಸ್ತೇ ಗರುಡಾರೂಢ ಕೋಲಾಸುರ ಭಯಂಕರಿ ಸರ್ವಪಾಪಹರೇ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತು ತೇ (2) ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವವರದೇ ಸರ್ವ ದುಷ್ಟ ಭಯಂಕರಿ ಸರ್ವದುಃಖ […]

ಜಯ ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ನಿಲಯೇ

ಜಯ ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ನಿಲಯೇ ಬಜಾಧಿಷ್ಟೇತರವಿಲಯೇ ತವ ಪಾದೌ ಹೃದಿ ಕಲೆಯೇ ರತ್ನ ರಚಿತವಲಯೇ||ಪ || ಜಯ ಜಯ ಸಾಗರ ಜಾತೇ ಕುರು ಕರುಣಾ ಮಯಿ ಭಿತೇ ಜಗದಾಂಬ ಭಿಧಯಾತೇ ಜೀವ ಜಿತವ ಪೋತೆ ||೧|| ಜಯ […]