Dhanvantari

धन्वन्त्रये Dhanvantari Shloka

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्त्रये अमृतकलश हस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः ||   Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantraye Amritakalasha Hastaya Sarvamaya Vinashanaya Trailokyanathaya Shri […]

Dhanvantari

Dhanvantari Shloka

Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantraye Amritakalasha Hastaya Sarvamaya Vinashanaya Trailokyanathaya Shri Mahavishnave Namaha   ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्त्रये अमृतकलश हस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे […]

Samskrutam Gopi Geetam

jayati te ‘dhikaṁ janmanā vrajaḥ śrayata indirā sAdhu tathra hi dayita dṛśyatāṁ tvAm didrukshatAm tvayi dhṛtāsavas tvāṁ vichinvate vraja janArthi han veera yoshitAm nijajansmayadh vamsanasmita bhajasakhe […]

Little Madhwas Stotra Sangraha

Little Madhvas Stotra Sangraha  Table of Contents  Daily Prarthana Shlokas  Ranga Stotra  Palayaachyuta  Preenayamo  Dashavathara Stuti  Ramacharitra Manjari  Krishna Ashtotara  Venkatesha Stotram  Vishnu Sahasra Nama  Yantrodarakahanuma […]

Manyu Sukta

Yeste manyo veedadvajrasaayakasaha ojah pushyathi vishvamanushaka Sahyamada samAryanthvaya yujA sahaskruthena sahAsA sahasvatha |1| Manyurindro manyure vasa devo manyur hota varUNO jathavedhAha Manyum vishAILathe mano sheeryAh pAhi […]