ಈಶೋಪನಿಷತ್

॥ ಈಶೋಪನಿಷತ್ ॥ ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೇ । ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೇ ॥ ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ॥ ॥ ಅಥ ಈಶೋಪನಿಷತ್ ॥ ಓಂ ಈಶಾ ವಾಸ್ಯಮಿದꣳ ಸರ್ವಂ […]

Protection from corona virus

ಅತ್ರಿಣಾ ತ್ವಾ ಕ್ರಿಮೇ ಹನ್ಮಿ ಕಣ್ವೇನ ಜಮದಗ್ನಿನಾ | ವಿಶ್ವಾವಸೋಬ್ರ್ರಹ್ಮಣಾ ಹತಃ | ಕ್ರಿಮೀಣಾಗ್ಂ ರಾಜಾ | ಅಪ್ಯೇಷಾಗ್ ಸ್ಥಪತಿರ್‌ಹತಃ | ಅಥೋ ಮಾತಾಂಥೋ ಪಿತಾ | ಅಥೋ ಸ್ಥೂರಾ ಅಥೋ ಕ್ಷುದ್ರಾ: | ಅಥೋ […]

ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಂ

ಓಂ ತಚ್ಛಂಯೋರಾವೃಣೀಮಹೇ ಗಾತುಂ ಯಜ್ಞಾಯ’ ಗಾತುಂ ಯಜ್ಞಪತಯೇ ದೈವೀ” ಸ್ವಸ್ತಿರಸ್ತು ನಃ ಸ್ವಸ್ತಿರ್ಮಾನುಷೇಭ್ಯಃ ಊರ್ಧ್ವಂ ಜಿ’ಗಾತು ಭೇಷಜಮ್ ಶಂ ನೋ’ ಅಸ್ತು ದ್ವಿಪದೇ ಶಂ ಚತುಷ್ಪದೇ ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಸಹಸ್ರ’ಶೀರ್ಷಾ ಪುರುಷಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ […]

ವೈಶ್ವದೇವಪದ್ಧತಿ (Vaishva Deva Paddati)

ವೈಶ್ವದೇವಪದ್ಧತಿ ಅಕೃತ್ವಾ ವೈಶ್ವದೇವಂ ತು ಯೋsನ್ನಂ ಭುಂ ದ್ವಿಜಾಧಮಃ | ಸ ಭು೦ಕ್ತೇ ಹಿ ಕ್ರಿಮೀನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಕಯೋನಿಷು ಜಾಯತೇ || ಋಗ್ವದೀಯ ವೈಶ್ವದೇವಃ ಆಚಮ್ಯ, ಪ್ರಾಣಾನಾಯಮ್ಮ, ಶ್ರೀಭಾರತೀರಮಣ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಪ್ರೇರಣಯಾ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಪ್ರೀತರು. ಅಗ್ನಂತರ್ಗತಭಾರತೀರಮಣ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ […]