Vande Vandyam

Vandhe Vandhyam vandhe vandhyam sadhanandham vasudhevam niranjanam indhirapathi madhyadhi varadhesha varapradham |1| namami nikhiladisha kiritaghrushta peetha vath hruthamashamaNer kabam shripather padha pankajam |2| jambunadambaradharam nithambam chinthya […]

Preenayamo

Preenayamo  VandithAshesha vandyoru vrundaarakam, Chandana charchitho daara peenaamsakam Indiraa chanchalaa paanga neerajitham, Mandarodhari vruttodhbhuja bhoginam Srushti samhara leela vila saathatham, Pushta shaadguNya sadhvigrahollasinam Dushta nisshesha samhara […]

ಕುರು ಭುಂಕ್ಷ ಚ ಕರ್ಮ ನಿಜಂ ನಿಯತಂ

ಕುರು ಭುಂಕ್ಷ ಚ ಕರ್ಮ ನಿಜಂ ನಿಯತಂ ಹರಿಪಾದ ವಿನಮ್ರಧಿಯಾ ಸತತಮ್ ಹರಿರೇವ ಪರೋ ಹರಿರೇವ ಗುರುರ್ಹರಿರೇವ ಜಗತ್ಪಿತೃಮಾತೃಗತಿಃ || ೧ || ನ ತತೋsಸ್ಯಪರಂ ಜಗತೀಡ್ಯತಮಂ ಪರಮಾತ್ಪರತಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮತಃ | ತದಲಂ ಬಹುಲೋಕವಿಚಿಂತನಯಾ ಪ್ರವಣಂ […]

ಸ್ವಜನೋದಧಿ ಸಮೃದ್ಧಿ-swajanOdadhi samrudhi

ಸ್ವಜನೋದಧಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರೋ ಗುಣಾರ್ಣವಃ | ಅಮಂದಾನಂದ ಸಾಂದ್ರೋ ನಃ ಸದಾವ್ಯಾದಿಂದಿರಾಪತಿಃ || ೧ || ರಮಾಚಕೋರೀವಿಧವೇ ದುಷ್ಟ ಸರ್ಪೋದವಹ್ನಯೇ | ಸತ್ಸಾಂಥಜನಗೇಹಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ತೇ || ೨ || ಚಿದಚಿದಮಖಿಲಂ ವಿಧಾಯಾಧಾಯ […]

ವಂದೇ ವಂದ್ಯಂ ಸದಾನಂದಂ ವಾಸುದೇವಂ

ಅಥ ಪ್ರಥಮೋಧ್ಯಾಯಃವಂದೇ ವಂದ್ಯಂ ಸದಾನಂದಂ ವಾಸುದೇವಂ ನಿರಂಜನಂ | ಇಂದಿರಾಪತಿನಾದ್ಯಾದಿ ವರದೇಶ ವರಪ್ರದಂ || ೧ || ನಮಾಮಿ ನಿಖಿಲಾಧೀಶ ಕಿರೀಟಾಘ್ರಷ್ಟಪೀಟವತ್ | ಹೂತ್ತಮಃ ಶಮನೇಕಾರ್ಭ೦ ಶ್ರೀಪತೇಃ ಪಾದಪಂಕಜಂ || ೨ || ಜಾಂಬೂನದರಾಂಬರಾಧಾರಂ ನಿತಂಬಂ […]

ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ

ವಂದಿತಾಶೇಷವಂದ್ಯೋರುವೃಂದಾರಕಂ ಚಂದನಾಚಚಿತೋ ದಾರಪೀನಾಂಸಕಮ್ | ಇಂದಿರಾಚಂಚಲಾಪಾಂಗನೀರಾಜಿತಂ ಮಂದರೋದ್ಧಾರಿ ವೃತ್ತೋದ್ಭುಜಾಭೋಗಿನಂ | ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲಾ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ || ೧ || ಸೃಷ್ಟಿಸಂಹಾರಲೀಲಾವಿಲಾಸಾತತಂ ಪುಷ್ಟಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ ಸದ್ವಿಗ್ರಹೋಲ್ಲಾಸಿನಮ್ | ದುಷ್ಟ ನಿಷ್ಯೇಷಸಂಹಾರಕಮೋದ್ಯತಂ ಹೃಷ್ಟಪುಷ್ಟಾನುತಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಜಾಸಂಶ್ರಯಂ | […]