ಕುರು ಭುಂಕ್ಷ ಚ ಕರ್ಮ ನಿಜಂ ನಿಯತಂ

ಕುರು ಭುಂಕ್ಷ ಚ ಕರ್ಮ ನಿಜಂ ನಿಯತಂ ಹರಿಪಾದ ವಿನಮ್ರಧಿಯಾ ಸತತಮ್
ಹರಿರೇವ ಪರೋ ಹರಿರೇವ ಗುರುರ್ಹರಿರೇವ ಜಗತ್ಪಿತೃಮಾತೃಗತಿಃ || ೧ ||
ನ ತತೋsಸ್ಯಪರಂ ಜಗತೀಡ್ಯತಮಂ ಪರಮಾತ್ಪರತಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮತಃ |
ತದಲಂ ಬಹುಲೋಕವಿಚಿಂತನಯಾ ಪ್ರವಣಂ ಕುರು ಮಾನಸಮೀಶಪದೇ || ೨ ||
ಯತತೋsಪಿ ಹರೇಃ ಪದ ಸಂಸ್ಮರಣೇ ಸಕಲಂ ಹ್ಯಘಮಾಶು ಲಯಂ ವ್ರಜತಿ
ಸ್ಮರತಸ್ತು ವಿಮುಕ್ತಿ ಪದಂ ಪರಮ: ಸ್ಪುಟಮೇಷ್ಯತಿ ತಮಪಾಕ್ರಿಯತೇ || ೩ ||
ಶ್ರುಣುತಾಮಲಸತ್ಯವಚಃ ಪರಮಂ ಶಪಥೇರಿತಮುಚ್ಚಿತ ಬಾಹು ಯುಗಮ್ |
ನ ಹರೇಃ ಪರಮೋ ನ ಹರೇಃ ಸದೃಶಃ ಪರಮಃ ಸ ತು ಸರ್ವಚಿದಾತ್ಮಗಣಾತ್||೪ ||
ಯದಿ ನಾಮ ಪರೋ ನ ಭವೇತ್ಸ (ತ) ಹರಿಃ ಕಥಮಸ್ಯ ವಶೇ ಜಗದೇತದಭೂತ್ |
ಯದಿ ನಾಮ ನ ತಸ್ಯ ವಶೇ ಸಕಲಂ ಕಥಮೇವ ತು ನಿತ್ಯಸುಖಂ ನ ಭವೇತ್ || ೫ ||
ನ ಚ ಕರ್ಮ ವಿಮಾಮಲಕಾಲಗುಣ ಪ್ರಕೃತೀಶಮಚಿತ್ತನುತದ್ದಿಯತಃ |
ಚಿದಚಿತ್ತನುಸರ್ವಮಸೌ ತು ಹರಿರ್ಯಮಯೇದಿತಿ ವೈದಿಕಮಸ್ತಿವಚಃ || ೬ ||
ವ್ಯವಹಾರಭಿದಾಪಿ ಗುರೋರ್ಜಗತಾಂ ನ ತು ಚಿತ್ತಗತಾ ಸಹಿ ಚೋದ್ಯ ಪರಮ್ |
ಬಹವಃ ಪುರುಷಾಃ ಪುರುಷಪ್ರವರೋ ಹರಿರಿತ್ಯವದತ್ಸಯ ಮೇವ ಹರಿಃ || ೭
ಚತುರಾನನಪೂರ್ವ ವಿಮುಕ್ತಗಣಾ ಹರಿಮೇತ್ಯತು ಪೂರ್ವದೇವ ಸದಾ |
ನಿಯತೋಚ್ಚ ವಿನೀಚತಯ್ಯವ ನಿಜಾಂ ಸ್ಥಿತಿಮಾಪುರಿತಿ ಸ್ಮಪರಂ ವಚನಮ್ || ೮ ||
ಆನಂದತೀರ್ಥಸನ್ನಾಮಾ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾಭಿದಾಯುಜಾ |
ಕೃತಂ ಹರ್ಯಷ್ಟಕಂ ಭಕ್ತಾಪಠತಃ ಪೀಯತೇ ಹರಿಃ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್‌ಯ ವಿರಚಿತಂ ದ್ವಾದಶಸ್ತೋತ್ರೇಷು ತೃತೀಯಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣ೦

 

Thanks to Gopeenath Galagali for video with meaning.

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.