ಜಯ ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ನಿಲಯೇ

ಜಯ ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ನಿಲಯೇ ಬಜಾಧಿಷ್ಟೇತರವಿಲಯೇ
ತವ ಪಾದೌ ಹೃದಿ ಕಲೆಯೇ ರತ್ನ ರಚಿತವಲಯೇ||ಪ ||

ಜಯ ಜಯ ಸಾಗರ ಜಾತೇ ಕುರು ಕರುಣಾ ಮಯಿ ಭಿತೇ
ಜಗದಾಂಬ ಭಿಧಯಾತೇ ಜೀವ ಜಿತವ ಪೋತೆ ||೧||

ಜಯ ಜಯ ಸಾಗರ ಸದನ ಜಯ ಕಾಂತ್ಯಾ ಜಿತಮದನ
ಜಯ ದುಷ್ಟಾಂತಕ ಕದನ ಕುಂದಮುಕುಲ ರದಾನ||೨||

ಸುರಾ ರಮಣಿ ನುತ ಚರಣೆ ಸುಮನಃ ಸಂಕಟ ಹರಣೆ
ಸುಸ್ವರ ರಂಜಿತಾ ವೀಣೆ ಸುಂದರ ನಿಜ ಕಿರಾಣೆ ||೩||

ಭಜದಿಂದೀವರ ಸೋಮ ಭವಮುಖ್ಯಮರಕಾಮ
ಭಯಮೂಲಳಿವಿರಾಮ ಭಂಜಿತ ಮುನಿಭೀಮ||೪||

ಕುಂಕುಮ ರಂಜಿತಾಫಾಲೆ ಕುಂಜರ ಭಾಂದವಲೋಲೆ
ವನನಿಲಯಾದಯ ಭೀಮೆ ವದನ ವಿಜಿತಾ ಸೋಮೇ||೫||

ಧೃತ ಕರುಣಾರಸ ಪೂರೇ ದನದಾನೋತ್ಸವ ಧೀರೇ
ಧ್ವನಿಲವನಿಂದಿತಾಕೀರೆ ಧೀರೆ ದನುಜದಾರೆ ||೬||

ಮದಲಕ ಭಾಲಸಗಮನೇ ಮಧು ಮಥನಾಲಸ ನಯನೇ
ಮೃದುಲೊಲಾಕ ರಚನೆ ಮಧುರ ಸರಸಗಾನೇ||೭||

ಸುರ ಹೃತ್ಪಂಜರಕಿರ ಸುಮಗೇಹಾರ್ಪಿತಹಾರ
ಸುಂದರ ಕುಂಜವಿಹಾರ ಸುರ ಪರಿವಾರ||೮||

ವರ ಕಬರಿ ಧ್ರಿತ ಕುಸುಮೆ ವಾರಕನಕಾಧಿಕಾಸುಷುಮೆ
ವನ ನಿಲಯ ದಯಭೀಮೆ ವದನ ವಿಜಿತ ಸೋಮೇ||೯||

ವ್ಯಾಘ್ರಪುರೀವರನಿಲಯೇ ವ್ಯಾಸಪದಾರ್ಪಿತ ಹೃದಯೇ
ಕುರು ಕರುಣಾ ಮಯಿ ಸದಯೇ ವಿವಿಧ ನಿಗಮ ಗೇಯೇ||೧೦||

 

English:

Jaya kolhApura nilaye bajadhiShTetaravilaye

tavapAdau hridikalaye ratna rachita valeye || pa||

Jaya jaya sAgarajAte kuru karuNAmayibhIte

jagadambAbhidhyAte jIvati tavapote || 1||

Jaya jaya sAgarasadanA jaya kAntyAjita madanA

jaya duShTAntaka kadanA kundamukularadanA ||2||

suraramaNI nutacharaNe sumanaH sankaTaharaNe

suswara ranjitaveeNe sundara nijakiraNe || 3||

bhajadindIvara somA bhava mukhyAmarakAmA

bhaya mUlAlivirAmA bhanjika munibhImA ||4||

kumkuma ranjitafAle kunjara bAndavalole

kaladhautAumalachaile krintakujanajAle ||5||

dhrita karuNArasapUre dhanadAnotsava dhIre

dhvanilavaninditakIre dhIredanujadAre ||6||

sura hrutpanjarakIrA sumagehArpita hArA

sundara kunjavihAra sura parivArA ||7||

vara kabarI dhrita kusume varakanakAdhikasuShume

vana nilayA dayabhIme vadana vijita some ||8||

madalaka bhAlasagamane madhu mathanAlasa nayane

mrudulolAlaka rachaNe madhura sarasagAne ||9||

vyAgrapurivaranilaye vyAsapadArpitahrudaye

kurukaruNAmahisadaye vividanigamageye ||10||

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.