ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಮಯಂ ದೇವಂ (Hayagriva Stuti)

ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಮಯಂ ದೇವಂ ನಿರ್ಮಲ ಸ್ಪಟಿಕ ಕೃತಿಮ್
ಆಧಾರಂ ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾನಾಂ ಹಯಗ್ರೀವಂ ಉಪಾಸ್ಮಹೇ||

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.