ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಭದ್ರಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ವರಪ್ರದಾ ಶ್ರೀಪದಾ ಪದ್ಮನಿಲಯಾ ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀ ಪದ್ಮವಕ್ರಗಾ (1)

ಶಿವಾನುಜಾ ಪುಸ್ತಕದೃತ್ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾ ರಮಾ ಪರಾ ಕಾಮರೂಪಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶಿನೀ (2)

ಮಹಾಶ್ರಯಾ ಮಾಲಿನೀ ಚ ಮಹಾಭೋಗಾ ಮಹಾಭುಜಾ ಮಹಾಭಾಗಾ ಮಹೋತ್ಸಾಹಾ ದಿವ್ಯಾಂಗಾ ಸುರವಂದಿತಾ (3)

ಮಹಾಕಾಲೀ ಮಹಾಪಾಶಾ ಮಹಾಕಾರಾ ಮಹಾಂಕುಶಾ ಸೀತಾ ಚ ವಿಮಲಾ ವಿಶ್ವಾ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾಲಾ ಚ ವೈಷ್ಣವೀ (4)

ಚಂದ್ರಿಕಾ ಚಂದ್ರವದನಾ ಚಂದ್ರಲೇಖಾವಿಭೂಷಿತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಸುರಸಾ ದೆವೀ ದಿವ್ಯಾಲಂಕಾರಭೂಷಿತಾ (5)

ವಾಗ್ಲೆವೀ ವಸುಧಾ ತೀವ್ರಾ ಮಹಾಭದ್ರಾ ಮಹಾಬಲಾ ಭೋಗದಾ ಭಾರತೀ ಭಾಮಾ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋಮತೀ ಶಿವಾ (6)

ಜಟಿಲಾ ವಿಂಧ್ಯವಾಸಾ ಚ ವಿಂಧ್ಯಾಚಲವಿರಾಜಿತಾ ಚಂಡಿಕಾ ವೈಷ್ಣವೀ ಬ್ರಾಹೀ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನೈಕಸಾಧನಾ (7)

ಸೌದಾಮಿನೀ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಸ್ಸುಭದ್ರಾ ಸುರಪೂಜಿತಾ ಸುವಾಸಿನೀ ಸುನಾಸಾ ಚ ವಿನಿದ್ರಾ ಪದ್ಮಲೋಚನಾ (8)

ವಿದ್ಯಾರೂಪಾ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಬ್ರಹ್ಮಜಾಯಾ ಮಹಾಫಲಾ ತ್ರಯೀಮೂರ್ತೀ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾ ತ್ರಿಗುಣಾ ಶಾಸ್ತ್ರರೂಪಿಣೀ (9)

ಶುಂಭಾಸುರಪ್ರಮಥಿನೀ ಶುಭದಾ ಚ ಸರ್ವಾಿಕಾ ರಕ್ತಬೀಜನಿಹಂತ್ರೇ ಚ ಚಾಮುಂಡಾ ಚಾಂಬಿಕಾ ತಥಾ (10)

ಮುಂಡಕಾಯ ಪ್ರಹರಣಾ ಧೂಮ್ರಲೋಚನಮರ್ದನಾ ಸರ್ವದೆವಸ್ತುತಾ ಸೌಮ್ಯಾ ಸುರಾಸುರನಮಸ್ಕತಾ (11)

ಕಾಲರಾತ್ರೀ ಕಲಾಧಾರಾ ರೂಪ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನೀ ವಾಗ್ಲೆವೀ ಚ ವರಾರೊಹಾ ವಾರಾಹೀ ವಾರಿಜಾಸನಾ (12)

ಚಿತ್ರಾಂಬರಾ ಚಿತ್ರಗಂಧಾ ಚಿತ್ರಮಾಲ್ಯವಿಭೂಷಿತಾ ಕಾಂತಾ ಕಾಮಪ್ರದಾ ವಂದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾಧರಾ ಸೂಪೂಜಿತಾ (13)

ಶೈತಾಸನಾ ನೀಲಭುಜಾ ಚತುರ್ವಗ್ರಫಲಪ್ರದಾ ಚತುರಾನನಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾ ರಕ್ತಮಧ್ಯಾ ನಿರಂಜನಾ (14)

ಹಂಸಾಸನಾ ನೀಲಜಂಘಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಿಕಾ ಎವಂ ಸರಸ್ವತೀ ದೇವ್ಯಾ ನಾಮ್ಯಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತಮ್‌ (15)

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್

 

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.