ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಯಾ ಕುಂದೇಂದು ತುಷಾರಹಾರಧವಳಾ ಯಾ ಶುಭ್ರವಸ್ತ್ರಾವೃತಾ ಯಾ ವೀಣಾವರದಂಡಮಂಡಿತಕರಾ ಯಾ ಶ್ವೇತಪದ್ಮಾಸನಾ ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಚ್ಯುತ ಶಂಕರಪ್ರಕೃತಿಭಿರ್ದೇವೈಸ್ಸದಾ ಪೂಜಿತಾ ಸಾ ಮಾಂ ಪಾತು ಸರಸ್ವತೀ ಭಗವತೀ ನಿಶ್ಲೇಷಜಾಡ್ಯಾಪಹಾ (1)

ದೋರ್ಭಿಯರ್ುಕ್ತಾ ಚತುರ್ಭಿಃ ಸ್ಪಟಿಕಮಣಿನಿಭೈ ರಕ್ಷಮಾಲಾಂದಧಾನಾ

ಹಸ್ತೇನೈಕೇನ ಪದ್ಮಂ ಸಿತಮಪಿಚ ಶುಕಂ ಪುಸ್ತಕಂ ಚಾಪರೇಣ ಭಾಸಾ ಕುಂದೇಂದುಶಂಖಸ್ಪಟಿಕಮಣಿನಿಭಾ ಭಾಸಮಾನಾಜ್ಜಮಾನಾ ಸಾ ಮೇ ವಾಗ್ಗೇವತೇಯಂ ನಿವಸತು ವದನೇ ಸರ್ವದಾ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ (2)

ಸುರಾಸುರೈಸ್ಸೇವಿತಪಾದಪಂಕಜಾ ಕರೇ ವಿರಾಜತ್ಕಮನೀಯಪುಸ್ತಕಾ ವಿರಿಂಚಿಪ ಕಮಲಾಸನಸ್ಥಿತಾ ಸರಸ್ವತೀ ನೃತ್ಯತು ವಾಚಿ ಮೇ ಸದಾ (3)

ಸರಸ್ವತೀ ಸರಸಿಜಕೇಸರಪ್ರಭಾ ತಪಸ್ವಿನೀ ಸಿತಕಮಲಾಸನಪ್ರಿಯಾ ಘನಸ್ತನೀ ಕಮಲವಿಲೋಲಲೋಚನಾ ಮನಸ್ವಿನೀ ಭವತು ವರಪ್ರಸಾದಿನೀ (4)

ಸರಸ್ವತಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ವರದೇ ಕಾಮರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯಾರಂಭಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಸಿದ್ದಿರ್ಭವತು ಮೇ ಸದಾ (5)

ಸರಸ್ವತಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಸರ್ವದೇವಿ ನಮೋ ನಮಃ ಶಾಂತರೂಪೇ ಶಶಿಧರೇ ಸರ್ವಯೋಗೇ ನಮೋ ನಮಃ (6)

ನಿತ್ಯಾನಂದೇ ನಿರಾಧಾರೇ ನಿಷ್ಕಳಾಯ್ಕೆ ನಮೋ ನಮಃ ವಿದ್ಯಾಧರೇ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಶುದ್ಧಜ್ಞಾನೇ ನಮೋ ನಮಃ (7)

ಶುದ್ದಸ್ಪಟಿಕರೂಪಾಯ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪೇ ನಮೋ ನಮಃ ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮ ಚತುರ್ಹಸ್ತೇ ಸರ್ವಸಿಧ್ಯೆ ನಮೋ ನಮಃ (8)

ಮುಕ್ತಾಲಂಕೃತ ಸರ್ವಾಂಗೈ ಮೂಲಾಧಾರೇ ನಮೋ ನಮಃ ಮೂಲಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪಾಯ್ ಮೂಲಶಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮಃ (9)

ಮನೋನ್ಮನಿ ಮಹಾಭೋಗೇ ವಾಗೀಶ್ವರಿ ನಮೋ ನಮಃ ವಾಗ್ಸ್ ವರದಹಸ್ತಾಯ್ಕೆ ವರದಾಯ್ಕೆ ನಮೋ ನಮಃ (10)

ವೇದಾಯ್ಕೆ ವೇದರೂಪಾಯ್ಕೆ ವೇದಾಂತಾಯ್ಕೆ ನಮೋ ನಮಃ ಗುಣದೋಷವಿವರ್ಜಿನ್ಯ ಗುಣದೀಪೈ ನಮೋ ನಮಃ (11)

ಸರ್ವಜ್ಞಾನೇ ಸದಾನಂದೇ ಸರ್ವರೂಪೇ ನಮೋ ನಮಃ ಸಂಪನ್ನಾಯ್ಕೆ ಕುಮಾರ್ಯೇ ಚ ಸರ್ವಜ್ಞೆ ತೇ ನಮೋ ನಮಃ (12)

ಯೋಗಾನಾರ್ಯ ಉಮಾದೇವೈ ಯೋಗಾನಂದೇ ನಮೋ ನಮಃ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯ್ಕೆ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತ್ಯೇ ನಮೋ ನಮಃ (13)

ಅರ್ಧಚಂದ್ರಜಟಾಧಾರಿ ಚಂದ್ರಬಿಂಬೇ ನಮೋ ನಮಃ ಚಂದ್ರಾದಿತ್ಯಜಟಾಧಾರಿ ಚಂದ್ರಬಿಂಬೇ ನಮೋ ನಮಃ (14)

ಅಣುರೂಪೇ ಮಹಾರೂಪೇ ವಿಶ್ವರೂಪೇ ನಮೋ ನಮಃ ಅಣಿಮಾದ್ಯಷ್ಟಸಿದ್ದಾಯ್ಕೆ ಆನಂದಾಯೆ ನಮೋ ನಮಃ (15)

ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ರೂಪಾಯ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತೇ ನಮೋ ನಮಃ ನಾನಾಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ವರೂಪಾಯ್ಕೆ ನಾನಾರೂಪೇ ನಮೋ ನಮಃ (16)

ಪದ್ಮಜಾ ಪದ್ಮವಂಶಾ ಚ ಪದ್ಮರೂಪೇ ನಮೋ ನಮಃ ಪರಮೇಷ್ಟೆ ಪರಾಮೂರ್ತ್ಯ ನಮಸ್ತೇ ಪಾಪನಾಶಿನೀ (17)ಮಹಾದೇವೈ ಮಹಾಕಾಳ್ಯ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋ ನಮಃ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾಯ್ ಚ ಬ್ರಹ್ಮನಾರ್ಯೇ ನಮೋ ನಮಃ (18)

ಕಮಲಾಕರಪುಷ್ಪಾ ಚ ಕಾಮರೂಪೇ ನಮೋ ನಮಃ ಕಪಾಲಿಕರ್ಮದೀಪ್ತಾಯೆ ಕರ್ಮದಾಯ್ಕೆ ನಮೋ ನಮಃ (19)

ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಷಣ್ಮಾಸಾತ್ಸದ್ಧಿರುಚ್ಯತೇ ಚೋರವ್ಯಾಘ್ರಭಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಪಠತಾಂ ಶೃಣ್ವತಾಮಪಿ (20)

ಇತ್ಥಂ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ತೋತ್ರಮಗಸ್ಯಮುನಿ ವಾಚಕಮ್ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಕರಂ ನೃಣಾಂ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಣಾಶನಮ್ (21)

 

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.