AbhimAnavEke StrIyaralli

pallavi

abhimAnavEke strIyaralli

anupallavi

bhaNDatana mADOru tuNDu muNDEru

caraNam 1

oDetana baruvAga tanna patiyana kaNDu celuva cenniganendu pogaLuvaro
baDatanavu bandu tA kANuvA vELeyali mudiyana kai piDidu keTTanembOro

caraNam 2

aruNa udayadaleddu mane manegaLane tirugi manadalli mane vArte shrgisuvaro
edeya mElina seragu kaDivANadanthAgi duDukatana mADOru turuka muNDEru

caraNam 3

I maneya jagaLavanu A manege pELi A maneya jagaLavanu I manege tandu
avarivaru hoDedADi kADutiha vELeyali ariyadantiharu alpa muNDEru

caraNam 4

udaya kAladaleddu hariya smaraNeya mADi paralOka sAdhanava paDakoLLire
parama puruSa namma purandara viTTalanna mareyade bhajisire mUDha muNDErA

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.