ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ

 

ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದಾ ಹರಿಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಮುಕುಂದ ||Pa||

ಕೇಶವ ಕೃಷ್ಣ ಮುಕುಂದ ಹರಿ ವಾಸುದೇವಗುರು ಜಗದಾದಿವಂದ್ಯ
ಯಶೋದೆಯ ಸುಕೃತದ ಕಂಡಸ್ವಾಮಿ ಶೇಷ ಶಯನ ಭಕ್ತ ಹ್ರದಯಾನಂದ ||1||
ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮವೆನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲಿರ ಬೇಕೆಂಬ ನೇಮ
ನಾನು ಬೇಡುವೆ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪ್ರಾಣ ಪಯಣ ಸಮಯಕೋಡಗಲಿ ಗುಣಾಧಮ||೨||
ಮಾಧವ ಮಂಗಲಗತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾದವ ಕೈಲಾಸ ವಾಸನಾ ಮಿತ್ರ
ಮಹಿಮೆ ಕೇಳಿದರೆ ವಿಚಿತ್ರ ನಿನ್ನ ಮನ ಮೆಚ್ಚಲಿ ಸತ್ಯಭಾಮಾ ಕಳತ್ರ||೩||

 

AchyutAnanta gOvinda hari saccidAnanda svarUpa mukunda ||Pa||

kEshava krSNa mukunda hari vAsudEva guru jagadAdivandya
yashOdeya sukrtada kanda svAmi shESa shayana bhakta hrdayAnanda ||1||
nArAyaNa ninna nAmavenna nAlige mElira bEkemba nEma
nAnu bEDuve ninna nAma prANa payaNa samayakodagali guNadhAma||2||
mAdhava mangaLagAtra svAmi yAdava kailAsa vAsana mitra
mahime kELidare vicitra ninna mana meccali satyabhAmA kaLatra||3||
gOvinda gOpAla bAla sOLa sAsira gOpira Ananda lIlA
nIla maNi muktAmAla nimmanEnendu kareyali sugrIva pAla||4||
viSNu cakravu bandu sutti mUru shrSTiyanella tirugi bennaTTi
krSNa salahendu moreyiTTa muni shrESTagiSTara mEle abhayava koTTe||5||
madhusUdana mArajanaka madagaja sILi mallara gelida tanaka
odagi kamsana konda bhaLiga nI mudukage paTTava kaTTIdyO dhanika||6||
trivikrama trailOkyanAtha dEva tripurara satiyara vratake vikhAta
yaduvamsha pANDava prIta enna hrdayadoLaDagiro shrI jagannAtha||7||
vAmana rUpili bandu baliya dAnava bEDalu ucitavu endu
dhAreyaneyalu andu beLedu dhAriNiyellavanaLedyo nInandu||8||
shrIdhara shrngAra hAra divya shrIvatsalAnjana shrI raghuvIra
vAridhi sama gambhIra dhIra krUra rakkasaranellara samhAra||9||
hrSikEsha vrndAvanadali nI haruSadi koLalnUduta yamuneyali
stiyara sammELadali nI dharisidyo mandAra mAle koraLali||10||

padmanAbha kELo ghanna pAda padmava tOriso bEgane ninna
muddu mukhava tOriyenna bEga uddhAra mADendu bEDuve ninna ||11||
dAmOdara guNadhAma svAmi dAnavAntaka yadukula sArva bhauma
nIla mEgha nibha shyAma krSNa nIlApatiyemba bahu puNya nAma||12||
sankarSaNa danujaharaNa dEva pankajamukhi draupadi mEle karuNa
kumkumAnkata rEkhA caraNa nija kankaNa kEyura kaustubha bharaNa||13||
vAsudEva kELo ninna divya sAsira nAmava nenevane dhanya
bEsarade salaha bEkenna tusa gAsiya mADade karuNA sampanna||14||
pradyumnanendu nA karade enna baddhavAda duSkarmava kaLede
durbuddhi dur vAkya marede sAdhu sajjanara sanga ninninda berede||15||
aniruddha anudinadalli nI vinayadindidde gOpiyara maneyalli
sanakAdi vandya ninnagali ondu kSaNa biTTiralAre nillo manadali||16||
puruSOttamagAru sATi para brahma svarUpiye ninagArO pOTi
mahime kElidarondu kOTi ninna hrdayadi kaNDa brahmANDa kirITi||17||
adhOkSaja asura samhAri krSNa adbhUta rUpa shishupAlana vairi
bhaktara pAliya shauri ajAmiLa nAraganenne kAide murAri||18||
narasimha rUpava tALde kanda kareya kambhadi bandu karuNadi kAide
duruLa hiraNyakana sILde avana karuLu bagidu vanamAleya hAkde||19
acyuta nInati muddu gOpi bacciTTa hAlu mosaru beNNe meddu
tucca shakaTana kAliloddu kADu giccanu nungi pAlisideyo geddu||20||
janArdana rUpa nInAgi enna manada karmava tolagiso mundAgi
munigaLellaru ondAgi I tanu ninnedembaro kELo nijavAgi||21||
upEndra rUpadi bande apramEya kALingana maDuva dhumukide
nAgana heDegaLa tuLide nAga patniyaru bEDe patiya pAliside||22||
hari hariyendare pApa rAshi haridu hOyitu enna manada santApa
sarvaroLage vishvarUpa ninna nere nambidavaranu salahuva bhUpa||23||
krSNa krSNanemba solla kELi nASTavAyitu enna pApagaLella
muTTi bhajisiro nIvella purandara viTTalannade matte bErilla||24||

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.