ಆಡಿದನೋ ರಂಗ

ರಾಗ: ಆರಭಿ
Aa:S R2 M1 P D2 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

ಆಡಿದನೋ ರಂಗ ಅದ್ಭುತದಿಂದಲಿ
ಕಾಳಿಂಗನ ಫಣೆಯಲಿ ||ಪ||

ಪಾಡಿದವರಿಗೆ ಬೇಡಿದ ವರಗಳ
ನೀಡುತಲಿ ದಯ ಮಾಡುತಲಿ
ನಲಿದಾಡುತಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಬೇಡುತಲಿ ಕೃಷ್ಣ ||ಅ.ಪ||

ಅಂಬುರುಹೋದ್ಭವ ಅಖಿಳ ಸುರರು ಕೂಡಿ
ಅಂಬರದಲಿ ನಿಂತು ಅವರ ಸ್ತುತಿಸೆ
ರಂಭೆ ಊರ್ವಶಿ ರಮಣಿಯರೆಲ್ಲರು
ಚಂದದಿಂ ಭರತನಾಟ್ಯವ ನಟಿಸೆ
ಝಂತಟ ತಕಧಿಮಿ ತಧಿಗಿಣಿ ತೋಂ ಎಂದು
ಝಂಪೆ ತಾಳದಿ ತುಂಬುರುನೊಪ್ಪಿಸೆ
ಧಾ ಮ ಪ ಧ ಸ ರೀ ಎಂದು ಧ್ವನಿಯಿಂದ ನಾರದ
ತುಂಬುರು ಗಾನವ ಮಾಡಲು ನಂದಿಯು ಮದ್ದಲೆ
ಚೆಂದದಿ ಹಾಕಲು ||೧||

ಫಣವ ಮೆಟ್ಟಿ ಬಾಲವ ಕೈಯಲಿ ಪಿಡಿದು
ಫಳಫಳಿಸುತ್ತ ನಾಟ್ಯವನಾಡೆ
ಚಂದ್ರಮಂಡಲದಂತೆ ಪೊಳೆಯುವ
ಮುಖದೊಳು ಚಲಿಸುವ ನೀಲಕೇಶಗಳಾಡೆ
ಕಾಲಲಂದುಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಘಲು ಘಲು ಘಲುರೆನುತ
ಉಡಿಗೆಜ್ಜೆ ಘಂಟೆಗಳಾಡೆ
ದುಷ್ಟ ಕಾಳಿಂಗನ ಮೆಟ್ಟಿ ಭರದಿಂದ
ಪುಟ್ಟ ಪಾದವ ಇಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು
ಮೆಟ್ಟಿದನು ತಕ ಧಿಮಿ ತಧಿಕೆನುತ ||೨||

ಸುರರು ಪುಷ್ಪದ ವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯಲು
ಸುದತಿಯರೆಲ್ಲರು ಪಾಡಲು
ನಾಗಕನ್ನಿಕೆಯರು ನಾಥನ ಬೇಡಲು
ನಾನಾ ವಿಧದಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಲು
ರಕ್ಕಸರೆಲ್ಲರು ಕಕ್ಕಸವನೆ ಕಂಡು
ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಓಡಲು
ಚಿಕ್ಕವನಿವನಲ್ಲ ಪುರಂದರವಿಠ್ಠಲ
ವೆಂಕಟರಮಣ ಬೇಗ ಯಶೋದೆ
ಬಿಂಕದೊಳೆತ್ತಿ ಮುದ್ದಾಡೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ||೩||

Adidano ranga adbutadindali
Kalingana paneyali ||pa||

Padidavarige bedida varagala
Nidutali daya madutali
Nalidadutali benne bedutali krushna ||a.pa||

Amburuhodbava akila suraru kudi
Ambaradali nintu avara stutise
Rambe urvasi ramaniyarellaru
Chandadim baratanatyava natise
Jantata takadhimi tadhigini tom endu
Jampe taladi tumburunoppise
Dha ma pa dha sa ri endu dhvaniyinda narada
Tumburu ganava madalu nandiyu maddale
Chendadi hakalu ||1||

Panava metti balava kaiyali pididu
Palapalisutta natyavanade
Chandramandaladante poleyuva
Mukadolu chalisuva nilakesagalade
Kalalanduge gejje Galu Galu Galurenuta
Udigejje gantegalade
Dushta kalingana metti Baradinda
Putta padava ittu sri krushnanu
Mettidanu taka dhimi tadhikenuta ||2||

Suraru pushpada vrushtiya kareyalu
Sudatiyarellaru padalu
Nagakannikeyaru nathana bedalu
Nana vidhadi stuti madalu
Rakkasarellaru kakkasavane kandu
Dikku dikkugalige odalu
Cikkavanivanalla purandaraviththala
Venkataramana bega yasode
Binkadoletti muddade sri krushnana ||3||

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.