Avana Sri Pathi (Dwaadasha Stotra 10th Shloka)

avana SrIpati raprati radhi kE ShAadi BavaA dE |

karuNAA pUrNa varaprada caritaM jnApaya mE tE || 1 ||

 

sura vandyAdhipa sadvara BaritA SESha guNaAlam

karuNAA pUrNa varaprada caritaM jnApaya mE tE || 2 ||

 

sakala dhvAMta vinASaka paramANda sudhAhO |

karuNAA pUrNa varaprada caritaM jnApaya mE tE || 3 ||

 

trijagatpOta sadArcita sharaNA ShApati dhAtO |

karuNAA pUrNa varaprada caritaM jnApaya mE tE || 4 ||

 

triguNAteeta vidhAraka paritO dEhi suBaktim |

karuNAA pUrNa varaprada caritaM jApaya mE tE || 5 ||

 

SaraNaM kAraNa BhAvana Bava mE tAAta sadAlam |

karuNAA pUrNa varaprada caritaM jApaya mE tE || 6 ||

 

maraNa prANada pAlaka jagadIShAva suBaktim |

karuNAA pUrNa varaprada caritaM jApaya mE tE || 7 ||

 

taruNA ditya savarNaka charaNA bjAmala kIrtE |

karuNAA pUrNa varaprada caritaM jApaya mE tE || 8 ||

 

salilaprOttha sarAgaka maNi varNOchana KAdE |

karuNAA pUrNa varaprada caritaM jApaya mE tE || 9 ||

 

KajatUNI niBa pAvana vara jaNGA mitaShaktE |

karuNAA pUrNa varaprada caritaM jApaya mE tE || 10 ||

 

iBa hastapraBa SOBana paramOru sthara mAlE |

karuNAA pUrNa varaprada caritaM jApaya mE tE || 11 ||

 

asanOtPulla supuShpaka samavarNA varaNAMtE |

karuNAA pUrNa varaprada caritaM jApaya mE tE || 12 ||

 

Sata mOdOdBava suMdara vara padmOtthita nABE |

karuNAA pUrNa varaprada caritaM jApaya mE tE || 13 ||

 

jagadA gUhaka pallava sama kukShE SaraNAdE |

karuNAA pUrNa varaprada caritaM jApaya mE tE || 14 ||

 

jagadaMbA mala sundara gRuhavakShO vara yOgin |

karuNAA pUrNa varaprada caritaM jApaya mE tE || 15 ||

 

ditijAMta prada cakradara gadAyugvara bAhO |

karuNAA pUrNa varaprada caritaM jApaya mE tE || 16 ||

 

paramajAna mahAnidhi vadanaSrI ramaNEMdO |

karuNAA pUrNa varaprada caritaM jApaya mE tE || 17 ||

 

niKilAGau Ga vinASana para sauKya prada dRuShTE

karuNAA pUrNa varaprada caritaM jApaya mE tE || 18 ||

 

paramAnanda sutIrtha sumuni rAjO harigAthAm |

kRutavAn nitya supUrNaka paramAnaMda padaiShI ||19||

 

iti SrImadAnandatIrtha BagavatpAdAcArya viracitEShu dvAdaSa stOtrEShu daSama stOtram 

 

 

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.