ಬಾರೇ ಗೋಪಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲಯ್ಯನಳುತಾನೆ

ಬಾರೇ ಗೋಪಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲಯ್ಯನಳುತಾನೆ, ಬಾರೇ ಗೋಪಮ್ಮ ||ಪ||
ಆರು ತೂಗಿದರು ಮಲಗನು ಮುರವೈರಿ, ಬಾರೇ ಗೋಪಮ್ಮ ||ಅ||

ನೀರೊಳು ಮುಳುಗಿ ಮೈ ಒರೆಸೆಂದಳುತಾನೆ, ಬಾರೇ ಗೋಪಮ್ಮ
ಮೇರುವ ಹೊತ್ತು ಮೈ ಭಾರವೆಂದಳುತಾನೆ, ಬಾರೇ ಗೋಪಮ್ಮ ||1||

ಧರಣಿ ಕೋರೆಯಲಿಟ್ಟು ದವಡೆ ನೊಂದಳುತಾನೆ, ಬಾರೇ ಗೋಪಮ್ಮ
ದುರುಳ ರಕ್ಕಸನ ಕರುಳ ಕಂಡಳುತಾನೆ, ಬಾರೇ ಗೋಪಮ್ಮ ||2||

ನೆಲನನಳೆದು ಪುಟ್ಟ ಬೆರಳು ನೊಂದಳುತಾನೆ, ಬಾರೇ ಗೋಪಮ್ಮ
ಛಲದಿಂದ ಕೊಡಲಿಯ ಪಿಡಿದೆಂದಳುತಾನೆ, ಬಾರೇ ಗೋಪಮ್ಮ ||3||

ಬಲು ಸೈನ್ಯ ಕಪಿಗಳ ನೋಡೆನೆಂದಳುತಾನೆ, ಬಾರೇ ಗೋಪಮ್ಮ
ನೆಲುವಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯು ನಿಲುಕದೆಂದೆಳುತಾನೆ, ಬಾರೇ ಗೋಪಮ್ಮ ||4||

ಬತ್ತಲೆ ನಿಂತವರ ಎತ್ತಿ ಕೊಳ್ಳೆಂದಳುತಾನೆ, ಬಾರೇ ಗೋಪಮ್ಮ
ಉತ್ತಮ ತೇಜಿಯ ಹತ್ತೇನೆಂದಳುತಾನೆ ಗೋಪ್ಯಮ್ಮ ||5||

ತೊಟ್ಟಿಲೊಳಗೆ ಮಲಗಲೊಲ್ಲನು ಮುರವೈರಿ, ಬಾರೇ ಗೋಪಮ್ಮ
ದಿಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರವಿಠಲಕೆ ಮೊಲೆ ಕೊಡು, ಬಾರೇ ಗೋಪಮ್ಮ ||6||

Bārē gōpam’ma nim’ma bālayyanaḷutāne, bārē gōpam’ma ||pa||
āru tūgidaru malaganu muravairi, bārē gōpam’ma ||a||

nīroḷu muḷugi mai oresendaḷutāne, bārē gōpam’ma
mēruva hottu mai bhāravendaḷutāne, bārē gōpam’ma ||1||

dharaṇi kōreyaliṭṭu davaḍe nondaḷutāne, bārē gōpam’ma
duruḷa rakkasana karuḷa kaṇḍaḷutāne, bārē gōpam’ma ||2||

nelananaḷedu puṭṭa beraḷu nondaḷutāne, bārē gōpam’ma
chaladinda koḍaliya piḍidendaḷutāne, bārē gōpam’ma ||3||

balu sain’ya kapigaḷa nōḍenendaḷutāne, bārē gōpam’ma
neluvina beṇṇeyu nilukadendeḷutāne, bārē gōpam’ma ||4||

battale nintavara etti koḷḷendaḷutāne, bārē gōpam’ma
uttama tējiya hattēnendaḷutāne gōpyam’ma ||5||

toṭṭiloḷage malagalollanu muravairi, bārē gōpam’ma
diṭṭa śrī purandaraviṭhalake mole koḍu, bārē gōpam’ma ||6||

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.