Bagavad Gita 12th Chapter

athaha dhvAdhashodhyAyaha |

 

arjuna uvAcha

evam sathatha yukthAye bhakthAsthvAm paryupAsathe

ye chApyaksharamavyaktham theshAm ke yogavitthamaha |1|

 

shrI bhagavAn uvAcha

mayyAveshya mano ye mAm nithyayukthA upAsathe

shraddhayA parayopethAhA theme yuktha umA mathAha |2|

 

ye thvaksharamanirdheshyam avyaktham paryupAsathe

sarvathragama chinthyam cha kUTasthamachalam dhruvam |3|

 

samniyamyendhriyagrAmam sarvathra samabuddhayaha

the prApnuvanthi mAmeva sarvabhUthahithe rathAha |4|

 

klesho dhikatharastheshAm avyakthA saktha chethasAm

avyakthA hi gathirdhuhkham dhehavadhbira vApyathe |5|

 

ye thu sarvANi karmANi mayi samnyasya mathparaha

ananyenaiva yogena mAm dhyAyantha upAsathe |6|

 

theshAmaham samuddharthA mruthy samsArasAgarAth

bhavAmina chirAthpArtha mayyAveshitha chethasAm |7|

 

mayyeva mana Adhathsva mayi buddhim niveshayA

nivashishyasi mayyeva atha Urdhvam na samshayaha |8|

 

atha chittham samAdhAthum na shaknoshi mayi sthiram

abhyAsayogena thatho mAmicchApthum dhananjaya |9|

 

abhyAse pyasamarthosi mathkarmaparamo bhava

madharthamapi karmANi kurvansiddhi mavApsyasi |10|

 

athaithadhapya shakthosi karthum madhyogamAshrithaha

sarvakarmaphalathyAgam thathah kuru yathAthmavAn |11|

 

shreyo hi gnAnamabhyAsa gnAnaddhyAnam vishishyathe

dhyAnAthkarmaphalathyAga thyAgAcchAnthiranantharam |12|

 

adhveshTA sarvabhUthAnAm maithraha karuNa eva cha

nirmamo nirahankAraha samadhuhkhasukhah kshamI |13|

 

santhushTaha sathatham yogI yathAthmA dhruDha nishchayaha

mayyarpitha manobudhihi yomadhbhakthah sa me priyaha |14|

 

yasmAnnodhvijathe loko lokAnnodhvijathe cha yaha

harshAmarshabgayodhvegaihi muktho ya sa cha me priyaha |15|

 

annapekshah suchirdhaksha udhAsIno gathavyathaha

sarvArambhaparithyAgI yo madhbhakthah sa me priyaha |16|

 

yo na hrushyathi na dhveshTI nasochathi na kAnkshathi

shubhAshubha parithyAgI bhakthimAnya same priyaha |17|

 

samA shathrau cha mithre cha thathA mAnApamAnayo

shIthoshnasukha dhuhkheshu samah sanga vivarjithaha |18|

 

thulyanindhAsthuthir maunI santhushTo yena kenachith

anikethah sthiramathir bhakthi mAnme priyo naraha |19|

 

ye thu dharmyAmruthamidham yathoktham paryupAsathe

shraddhadhAnA mathparamA bhakthAsthe thIva me priyAha |20|

 

om thathsadhithi srImadhbhagavadh gIthAsu upanishathsu bramha vidhyAyAm yoga shasthri shrI krishnArjuna samvAdhe bhakthiyogo nAma dhvAdhasho dhyAyaha

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.