ಬಾರೆ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೆ

ಬಾರೆ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೆ |

ಕರವೀರ ನಿವಾಸಿನಿ ಸಿರಿಯೆ |

ಬಾರೆ ಬಾರೆ ಕರವೀರ ನಿವಾಸಿನಿ |

ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ಶುಭ ತೋರೆ ನಮ್ಮನಿಗೆ ||ಪ||

ನಿಗಮವೇದ್ಯಳೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪೊಗಳಲಾಪೆನು ನಾನು |

ಮಗನಪರಾಧವ ತೆಗೆದೆಣಿಸದೆ ನೀ ||

ಲಗುಬಗೆಯಿಂದಲಿ ಪನ್ನಂಗ ವೇಣಿ Il

ಲೋಕ ಮಾತೆಯು ನೀನು ನಿನ್ನ ತೂಕನಲ್ಲವೇ ನಾನು |

ಆಕಳು ಕರುವಿನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪರಿ ||

ನೀ ಕರುಣದಿ ಕಾಲ್ದಾಕೆ ನಮ್ಮನಿಗೆ ||೨||

ಕಡೆಗೂ ನಮ್ಮನಿವಾಸ ಎನ್ನೊಡೆಯ ಅನಂತಾದ್ರೀಶ |

ಒಡೆಯನ್ನಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಮಡದಿ ಬಾಹುದು |

ರೂಢಿಗುಚಿತವಿದು ನಡೆ ನಮ್ಮನಿಗೆ ||೩||

 

1 comment

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.