Bhagavad Gita 15th Chapter

athaha panchadhashodhyayaha |

 

sribhagavan uvAcha |

UrdhvamUla madhaShAkam ashwattham prAhuravyayam

chandhamsi yasya parNAni yastham vedha sa vedhavith |1|

 

adhasschOrdhvam prasruthAsthasya shAkhA guNapravrudhA vishaya pravALAha

adhascha mUlAn yanu santhathAni karmANu bandhIni manushya loke |2|

 

narUpamasyeha thathopa labyathe nAnthona chAdhir nachasam prathishTA

ashwatthamenam suvirUDa mUlam asanga shasthreNa dhruDena chithvA |3|

 

thathaha padham thath parimArgithavyam yasmingathA nani varthanthi bhUyaha

thameva chAdhyam purusham prapadhye yathah pravruthI prasruthA purANI |4|

 

nirmANamoha jitha sanga dhoshAha AdhyAthma nithya vinivruttha kAmAha

dhvandhvair vimuktha sukha dhuhkha sangnaihi gacchanthya mUDAha padhamavyayam thath |5|

 

na thadhbhAsayathe sUryO nashashAnko na pAvakaha

yadhgathva nanivarthanthe thadh dhAma paramammama |6|

 

mamai vAmsho jIvaloke jIvabhUthaha sanAthanaha

manha shashTANIndhriyANI prakruthisthAni karshathi |7|

 

sharIram yadhavApnotho yacchA pyuthkrAmathIshvaraha

gruhI thvaithAni samyAthi vAyurgandhA nivAshayA |8|

 

shrothram chakshuhu sparshanam cha rasanam grANamevacha

adhishTAya manaschAyA vishayAn upasEvathe |9|

 

uthkrAmantham sthitham vApI bhunjAnam vA guNAnvitham

vimUDA nAnu pashyanthi pashyanthignAna chakshushaha |10|

 

yathantho yoginaschainam pashyanthyAthmanya vashthitham

yathantho pyakruthAthmAno nainam pashyanthya chethasaha |11|

 

yadhAdhithya gatham thejo jagadhbhAsayathe khilam

yacchandhramasi yacchAgnao thath thejo viddhi mAmakam |12|

 

gAmAvishya cha bhUthAnI dhArayamyaha mojasaha

pushnAmi choushadhe sarvAhA somo bhUthvA rasAthmakaha |13|

 

aham vaishvA naro bhUthvA prANinAm dheha mAshruthaha

prANApAnasamA yukthaha pachAmyanam chathurvidham |14|

 

sarvasya chAham hrudhi sannivishTo marthaspruthignAna mapoha namcha

vedhaischa sarve rahameva vedhyo vedhAntha kruth vedha vidheva chAham |15|

 

dhvAvimau purushau loke ksharakshAkshara eva cha

ksharaha sarvANi bhUthAnI kUTasthokshara ucchathe |16|

 

utthamaha purushasthvanyaha paramAthme thyudhAhruthaha

yolokathraya mAvishya bibarthavyaya Ishvaraha |17|

 

yasmAthksharamathIthoham aksharAdhapi chotthamaha

athosmiloke vedhe cha prathithaha purushotthamaha |18|

 

yo mAmeva masammUDo jAnAthi puru shotthamam

sasarvavidh bhajathi mAm sarva bhAvena bhAratha |19|

 

ithi guhyathamam shAsthram idha muktham mayAnaga

ethath bhudhvA budhimansyAth krutha kruthyascha bhAratha |20|

 

om thathsadhithi shrImadhbhagavadhgItha su upanishadhsu bramhavidhyayA yogashAsthre shrI krishnArjuna samvAdhe purushotthama yogo nAma panchadhashodhyAyaha

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.