Daily Prarthana Shlokas

Shri Gurubhyonamaha harihi Om 

 

Gnaanananda Mayam Devam Nirmala Spatika Kruthim 

Aadharam Sarva Vidyanam Hayagrivam Upasmahe 

 

Shri Nrusimho akhilaagnana matha dhwantha diwakaraha 

Jathyamithasagnaana sukha shakthi payonidhihi 

 

Sri Rama rama rameti rame rame manorame 

Sahasra nama tatulyam rama nama varanane

 

Krishnaya Yadavendraya Gnanamudraya Yogine 

Nathaya Rukminisaya Namo Vedantavedine 

 

Vedavyasa guNavaasa sthuthi sthoma vikasakaha 

Pancharupa namamithvaam purnapragna karaarchitham 

 

yam brahma varunendra-rudra-marutah stunvanti divyai stavai 

vedai sanga-pada-kramopanisadai gayanti yam samaagaha 

dhyanavasthita-tad-gathena manasa pashyanti yam yogino 

yasyaantam na vidu surasura-gana devaya tasmai namah 

 

Vina Venkatesam na natho na natha, 

Sada venkatesam smarami , smarami, 

Hare Venkatesa , praseedha praseedha, 

Priyam Venkatesa , prayacha prayacha 

 

Yo antha pravishya mama vacham imam prasuptam 

sanjeevayathi akhila sakthi dara swadhamna 

anyamstha hasta charaNa shravaNa tvagahdeen 

pranam namo bahagavathe purushaya tubhyam 

 

ambaragaNgAchumbitapAdaHa padatalavidalitagurutarashakaTaHa 

kALiyanAgaxvela nihanthA sarasijanavadala vikasitanayanaHa 

kAlaghanAlIkarburakAyaHa sharashatashakalita suraripunivahaHa 

santatamasmAnpAtu murAriHi satatagasamajava khagapatinirataHa 

 

shrIman madhvamathe hari parataraha satyam jagath tathvatho 

bhinna jIvagaNaaHa hareranucharaaha neechochcha bhAvangatAha 

muktirnaija sukhAnubhUtiramalaa bhaktischa tathsaadhanam 

hyaxAditritayam pramANamakhilaam nAyaikavedyo hariH 

 

Lakshmi Devi

Lakshmeem Ksheera Samudra Raaja Tanayaam Sree Ranga Dhaameshvareem 

Daasi Bhootha Samasatha Deva Vanithaam Lokaika Deepankuram 

Sreeman Manda Kataaksha Labdha Vibhava Brahmendra Gangaadharam 

Tvaam Trailokya Kutumbineem Sarasijam Vande Mukunda Priyaam 

 

Siddha-Lakshmi-Moksha-Lakshmi-Jaya-Lakshmi-Sarasvathi 

Shri-Lakshmi-Vara-Lakshmeeshca Prasannaa Mama Sarvadaa 

 

Sarva-Mangala-Maangalye Shive Sarvaartha Saadhike 

Sharanye Thryambake Devi Naaraayani Namosthu The 

 

Vayu devaru 

 

Prathamo Hanuman Nama Dwitheeyo Bheema Eva cha 

Poornapragna Treetiyasthu Bhagavath Karya saadhakaha 

 

buddhir balam yasho dhairyam nirbhayathvam arogatAm 

ajAdyam vAk paTuthvam cha hanumath smaraNaath bhaveth 

 

Manojavam maarutha thulya vegam Jithendriyam budhimataam varishtam 

Vaathaathmajam Vaanarayoothamukhyam SriRama dootham shirasa namaami 

 

Hanuman Anjana sunuhu, VayuPutro Mahaabalaha 

Rameshtah PhalguNa sakaha Pingaksho amitha vikramaha 

Udadhi kramaNaschaiva Seetha sandhesha haarakaha 

LakshmaNa praaNadaatha cha dasha greevasya darpahaa 

 

Jaraasandhanthako veero dushaasana vinashakaha 

Kauntheya krishna dhoothascha gadapanir vrukodaraha 

 

thathvagnaane vishnubhakthou dhairyE sthairyE paraakramE | 

Vegey cha laaghavey chaiva pralaapasya cha varjane 

bheemasena samOnaasthi sEnayOrubhayArOpi 

PaanditvEcha paTutvEcha shUratvEcha balEpi cha 

 

abhramam bhanga rahitam ajaDam vimalam sadaa 

Ananda theertham athulam bhaje thaapatrayApaham 

 

Bramhantha guravah saakshaath ishtam daivam shriyah pathihi 

Aacharyaha srimadachaaryaha santhu may janma janmani 

 

Dharma vignaana vairagya param aishwarya shaalinaha 

aanada theertha bhagavath paadhaan vande nirantharam 

 

abhramam bhanga rahitam ajaDam vimalam sadaa 

Ananda theertham athulam bhaje thaapatrayApaham 

 

Bramhantha guravah saakshaath ishtam daivam shriyah pathihi 

Aacharyaha srimadachaaryaha santhu may janma janmani 

 

Dharma vignaana vairagya param aishwarya shaalinaha 

aanada theertha bhagavath paadhaan vande nirantharam 

 

                                           pR^ithvI manDala madhyasthAH puurNa bodha matAnugAH  |

                                           vaiShNavA viShNu hR^idayAstAnna masye guruunmama  |

 

Bharathi Devi 

 

Bhavathi yadanubhavaath eda mukopi vagmee 

Jada mathirapi janthurjaayathe pragna maulihi 

Sakala vachana chetho devathaa bhaarathisaa 

Mama vachasi nidhatthaam sannidhim manasecha 

 

Guru parampara

 

Nowmi nyaaya sudhaadhi kruth jayamuneem shri paada raat sanmaNeem 

Vyaasaryaan vividhaagamabdhi viharaan shri vAdirAjaan api 

Vandhe hamsavaraan raghotthama gurun vaidhagdha varaam nidheem 

Shri sathya vratha raaghavendra munipan sadhbodha sadhyanapaan

 

Chithrai padaischa gambhiraihi vaakyairmaanair aKhanDitaihi 

Gurubhaavam vyanjayanthi bhaathi shree jayateertha vaak 

Kaale phalathi suradhruhu chinthamaNirapi yachanedaatha 

Varshathi sakalamabhishtam darshana maathraath shripadaraat munihi

 

Arthi kalpitha kalpoyam prathyartha gaja kesari 

Vyaasa theertha gurubhooyath asmadh ishtaartha siddhaye

 

Thapo Vidhya Virakthyaadi SadhguNou ghakaraan aham 

Vadiraja gurum vande Hayagreeva padhaashrayaan 

 

(Raghothama theertharu) 

 

Pranamath Kamadhenuncha bhajath Suratharoopamam 

Shree bhaavabodha kruth paadha chintamaNirupasmahe 

 

Pujyaaya raaghavendraaya sathya dharma rathaayacha 

Bhajathaam kalpa vrukshaaya namathaam kaama dhenave

 

Daasa parampara

 

prithvi mandala madhyasthaha poorNabodha mathaanugaaha 

Vaishnavaha vishnu hrudhayaha thaan namasthe guroon mama

 

manmanobhishta varadham sarvaabhishta phala pradham 

Purandara gurum vande daasa shreshtam dhaya nidhim

 

Agnaana thimira chedham buddhi sampath pradhayakam 

Vignaana vimalam shaantham vijayaakhya gurum bhaje

 

Gopaprakara sankaasham gopalaarchana thathparam 

Godheva vandya padabjam gopaalakhya gurum bhaje

 

yamaamshasya paraabhaktyaa suprasanno hari svayam 

yasya achaaryo vyaasaraaya taM VaMde kanakaabhidhaM

 

jalajeshta nibhaakaram jagadeesha padashrayam

jagatheethala vikhyaatham jagannatha gurum bhaje 

 

naaham karthaa hariH karthaa thathpUjA karmachaakhilam 

thaThaapi mathkRithaa pUja thathprasaadhEna naanyaThaa 

tadbhakti tadphalam mahyam thathprasaadaath punaH punaH 

karmanyaasO haraavevam vishnoho thriptikaaraH sadhaa 

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.