ಜಯತು ಕೋದಂಡರಾಮ ಜಯತು

ಜಯತು ಕೋದಂಡರಾಮ ಜಯತು ದಶರಥರಾಮ
ಜಯತು ಸೀತಾರಾಮ ಜಯತು ರಘುರಾಮ ಜಯತು ಜಯತು|ಪ|

ತಮದೈತ್ಯನನು ಮಡುಹಿ ಮಂದರಾಚಲ ನೆಗಹಿ
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲಿ ತಂದು ಸಕಲ ಭೂತಳವ
ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದುದ್ಭವಿಸಿ ಮೊರೆಯಿಡುವ ಬಾಲಕನ
ಭೀತಿಯನು ಬಿಡಿಸಿ ನೆರೆಕಾಯ್ದ ರಘುರಾಮ |1|

ಬಲಿಯೊಳ್ ದಾನವ ಮಾಡಿ ನೆಲನ ಈರಡಿ ಮಾಡಿ
ಛಲದಿಂದ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಕುಲವ ಹೋಗಾಡಿ
ಲಲನೆಗೋಸುಗ ಬಂದ ನೆವದಿಂದ ರಾವಣನ
ತಲೆಗಳನು ಚೆಂಡಾದಿ ಮೆರೆದ ರಘುರಾಮ|2|

ವಸುದೇವಸುತನೆನಿಸಿ ವನಿತೆಯರ ವ್ರತಗೆಡಿಸಿ
ಎಸೆವ ತುರಗವನೇರಿ ಮಲ್ಲರನು ಸವರಿ
ವಸುಧೆಯೊಳು ಪುರಂದರವಿಠಲ ನೀ ಪಾಲಿಸೈ
ಬಿಸಜಾಕ್ಷಯೋಧ್ಯಪುರವಾಸ ರಘುರಾಮ |3|

 

pallavi

jayatu kOdaNDa rAma jayatu dasharatha rAma jayatu sItArAma jayatu raghurAma jayatu jayatu

caraNam 1

tama daityanu maDuhi mandarAcala negahi prItiyindale tandu sakala bhUtaLava
kSEtradindudbhavisi moreyiDuva bAlakana bhItiyanu biDisi nere kAida raghurAma

caraNam 2

baliyoLdAnava bEDi nelana IraDi mADi chaladinda kSatriyarkulava hOgADi
lalana gOsukha bandanevadinda rAvaNana talegaLanu ceNDADi mereda raghurAma

caraNam 3

vAsudEva sutanenisi vanteyara vrata geDisi eseva turagavanEri mallaranu savari
vasudheyoLu purandara nI pAlisai bisajAkSayOdhyapura vAsa raghurAma

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.