ಕನಕಧಾರಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ವಂದೇ ವಂದಾರು ಮಂದಾರ ಮಂದಿ ರಾನಂದ ಕಂದಲಂ ಅಮಂದಾನಂದ ಸಂದೋಹ ಬಂಧುರಂ ಸಿಂಧುರಾನನಮ್‌

ಅಂಗಂ ಹರೇಃ ಪುಲಕ ಭೂಷಣ ಮಾಶ್ರಯಂತೀ ಶೃಂಗಾಂಗನೇವ ಮುಕುಳಾಭರಣಂ ತಮಾಲಮ್

ಅಂಗೀಕೃತಾಖಿಲ ವಿಭೂತಿ ರಪಾಂಗಲೀಲಾ ಮಾಂಗಲ್ಯದಾಸ್ತು ಮಮ ಮಂಗಳ ದೇವತಾಯಾಃ (1)

ಮುಗ್ಗಾ ಮುಹುರ್ವಿದಧತೀ ವದನೇ ಮುರಾರೇ

ಪ್ರೇಮತ್ರಪಾ ಪ್ರಣಿಹಿತಾನಿ ಗತಾಗತಾನಿ ಮಾಲಾದೃಶೋ ರ್ಮಧುಕರೀವ ಮಹೋತ್ಸಲೇ ಯಾ ಸಾ ಮೇ ಶ್ರಿಯಂ ದಿಶತು ಸಾಗರ ಸಂಭಾವಾ ಯಾಃ (2)

ವಿಶ್ವಾಮರೇಂದ್ರ ಪದ ವಿಭ್ರಮ ದಾನದ ಮಾನಂದ ಹೇತು ರಧಿಕಂ ಮುರವಿದ್ವಿಷೋಪಿ

ಈಷನ್ನಿಷಿದತು ಮಯಿ ಕ್ಷಣ ಮೀಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ಇಂದೀವರೋದರ ಸಹೋದರ ಮಿಂದಿಯಾ ಯಾಃ (3)

ಆಮೀಲಿತಾಕ್ಷ ಮಧಿಗ್ಯಮ ಮುದಾ ಮುಕುಂದ ಮಾನಂದ ಕಂದ ಮನಿಷೇಷ ಮನಂಗ ನೇತ್ರಮ್

ಅಕೇಕರ ಸ್ಥಿತ ಕನೀನಿಕ ಪದ್ಮನೇತ್ರಂ ಭೂತ್ಯೆ ಭವನ್ಮಮ ಭುಜಂಗ ಶಯಾಂಗನಾ ಯಾಃ (4)

ಬಾಹ್ವಂತರೇ ಮಧುಜಿತಃ ಶ್ರಿತಕೌಸ್ತುಭೇ ಯಾ ಹಾರಾವಳೀವ ಹರಿನೀಲಮಯೀ ವಿಭಾತಿ ಕಾಮಪ್ರದಾ ಭಗವತೋSಪಿ ಕಟಾಕ್ಷಮಾಲಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾವಹತು ಮೇ ಕಮಲಾಲಯಾ ಯಾಃ (5)

ಕಾಲಾಂಬುದಾಳಿ ಲಲಿತೋರಸಿ ಕೈಟಭಾರೇ ದಾರಾಧರೇ ಸ್ಪುರತಿ ಯಾ ತಟಿದಂಗ ನೇವ ಮಾತಸ್ಸಮಸ್ತ ಜಗತಾಂ ಮಹನೀಯಮೂರ್ತಿ: ಭದ್ರಾಣಿ ಮೇ ದಿಶತು ಭಾರ್ಗವ ನಂದನಾ ಯಾಃ (6)

ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಪದಂ ಪ್ರಥಮತಃ ಖಲು ಯತ್ಪಭಾವಾತ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಭಾಜಿ ಮಧುಮಾಥಿನಿ ಮನ್ಮಥನ ಮಯ್ಯಪತೇ ತ್ತದಿಹ ಮಂಥರ ವೀಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ಮಂದಾಲಸಂ ಚ ಮಕರಾಲಯ ಕನ್ಯಕಾ ಯಾಃ (7)

ದದ್ಯಾದಯಾನು ಪವನೋ ದ್ರವಿಣಾಂಬು ಧಾರಾ

ಮಸ್ಕಿನ್ನ ಕಿಂಚನ ವಿಹಂಗ ಶಿಶೌ ವಿಷಣ್ಣೆ ದುಷ್ಕರ್ಮ ಘರ್ಮ ಮಪನೀಯ ಚಿರಾಯ ದೂರಂ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಣಯಿನೀ ನಯನಾಂಬು ವಾಹಃ (8)

ಇಷ್ಮಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತಯೋಪಿ ಯಯಾ ದಯಾದ್ರ್ರ ದೃಷ್ಟಾ ತ್ರಿವಿಷ್ಟ ಪಪದಂ ಸುಲಭಂ ಲಭಂತೇ ದೃಷ್ಟಿ: ಪ್ರಕೃಷ್ಟ ಕಮಲೋದರ ದೀಪ್ತಿ ರಿಷ್ಟಾಂ ಪುಷ್ಟಿ ಕೃಷಿಷ್ಟ ಮಮ ಪುಷ್ಕರ ವಿಷ್ಟರಾ ಯಾಃ (9)

ಗೀರ್ಧವ ತೇತಿ ಗರುಡಧ್ವಜ ಸುಂದರೀತಿ

ಶಾಕಂಭರೀತಿ ಶಶಶೇಖರ ವಲ್ಲಭೇತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಳಯ ಕೇಳಿಸು ಸಂಸ್ಥಿತಾಯೆ ತಸ್ಯೆ ನಮ ಕ್ರಿಭುವನೈಕ ಗುರೋ ಸ್ತರು (10)

ಶ್ರುತ್ಯ ನಮೋಸ್ತು ಶುಭಕರ್ಮ ಫಲಪ್ರಭೂತೇ ರತ್ಯೆ ನಮೋಸ್ತು ರಮಣೀಯ ಗುಣಾರ್ಣವಾಯ್ಕೆ

ಶಕ್ಕೆ ನಮೋಸ್ತು ಶತಪತ್ರ ನಿಕೇತನಾಯ್ಕೆ ಪುಷ್ಟೆ ನಮೋಸ್ತು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ವಲ್ಲಭಾಯ್ಕೆ (11)

ನಮೋಸ್ತು ನಾಳೀಕ ನಿಭಾನನಾಯೆ ನಮೋಸ್ತು ದುಗ್ಗೋದಧಿ ಜನ್ಮಭೂಮ್ಮೆ ನಮೋಸ್ತು ಸೋಮಾಮೃತ ಸೋದರಾಯ್ಕೆ ನಮೋಸ್ತು ನಾರಾಯಣ ವಲ್ಲಭಾಯ್ಕೆ (12)

ನಮೋಸ್ತು ಹೇಮಾಂಬುಜ ಪೀಠಿಕಾಯ್ಕೆ ನಮೋಸ್ತು ಭೂಮಂಡಲ ನಾಯಿಕಾಯ್ಕೆ ನಮೋಸ್ತು ದೇವಾದಿ ದಯಾ ಪರಾಯ್ಕೆ ನಮೋಸ್ತು ಶಾರಂಗಾಯುಧ ವಲ್ಲಭಾಯ್ಕೆ (13)

ನಮೋಸ್ತು ಕಾನೈ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಾಯ್ಕೆ ನಮೋಸ್ತು ಭೂತ್ಯೆ ಭುವನ ಪ್ರಸೂತ್ಯೆ ನಮೋಸ್ತು ದೇವಾದಿಭಿ ರರ್ಚಿತಾಯೆ ನಮೋಸ್ತು ನಂದಾತ್ಮಜ ವಲ್ಲಭಾಯ್ (14)

ಸಂಪತ್ಕರಾಣಿ ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯ ನಂದನಾನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ದಾನ ನಿರತಾನಿ ಸರೋರುಹಾಕ್ಷಿ

ತ್ವದ್ವಂದನಾನಿ ದುರಿತಾಹರಣೋತಾನಿ ಮಾಮೇವ ಮಾತರನಿಶಂ ಕಲಯಂತು ಮಾನೈ (15)

ಯತ್ಕಟಾಕ್ಷ ಸಮುಪಾಸನಾ ವಿಧಿಃ

ಸೇವಕಸ್ಯ ಸಕಲರ್ಥ ಸಂಪದಃ ಸಂತನೋತಿ ವಚನಾಂಗ ಮಾನಸೈ: ತ್ವಾಂ ಮುರಾರಿ ಹೃದಯೇಶ್ವರೀಂ ಭಜೇ (16)

ಸರಸಿಜನಿಲಯೇ ಸರೋಜಹಸ್ತ ದವಳ ತಮಾಂಶುಕ ಗಂಧಮಾಲ್ಯ ಶೋಭೆ

ಭಗವತಿ ಹರಿವಲ್ಲಭೇ ಮನೋಜ್ಞೆ ತ್ರಿಭುವನ ಭೂತಿಕರೀ ಪ್ರಸೀದ ಮಹ್ಯಮ್ (17)

ದಿಗ್ರಸ್ತಭಿಃ ಕನಕ ಕುಂಭಮುಖಾವ ಸೃಷ್ಟ ಸ್ವರ್ವಾಹಿನೀ ವಿಮಲಚಾರು ಜಲ ಪುತಾಂಗೀಮ್

ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ಜಗತಾಂ ಜನನೀ ಮಶೇಷ ಲೋಕಧಿನಾಥ ಗೃಹಿಣೀ ಮಮೃತಾಭಿ ಪುತ್ರೀಮ್ (18)

ಕಮಲೇ ಕಮಲಾಕ್ಷ ವಲ್ಲಭೇ ತ್ವಂ ಕರುಣಾಪೂರ ತರಂಗಿತೈ ರಪಾಂಗೈ

ಅವಲೋಕಯ ಮಾ ಮಕಿಂಚನಾನಂ ಪ್ರಥಮಂ ಪಾತ್ರ ಮಕೃತಿಮಂ ದಯಾಯಾಃ (19)

ಸುವಂತಿ ಯೇ ಸ್ತುತಿ) ರಮಭಿ ರನ್ವಹಂ ತ್ರಯೀಮಯೀಂ ತ್ರಿಭುವನ ಮಾತರಂ ರಮಾಮ್

ಗುಣಾಧಿಕಾ ಗುರುತುರ ಭಾಗ್ಯ ಭಾಜಿನೋ ಭವಂತಿ ತೇ ಭುವಿ ಬುಧ ಭಾವಿತಾಶಯಾಃ (20)

ಸುವರ್ಣಧಾರಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಚಂಕರಾಚಾರ್ಯ ನಿರ್ಮಿತಂ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ

ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸ ಕುಬೇರ ಸಮೋ ಭವೇತ್

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.