ನರಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ

ನರಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ
ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆದರೆ ಕಷ್ಟ ಒಂದಿಷ್ಟಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ ||

ಕಂದನ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಮುದ್ದಾಡುವಾಗಲೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ
ಚಂದುಳ್ಳ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ

ನಿಂದಾಲೋಚನೆ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ
ಒಳ್ಳೆ ಭೋಗ ಪಡೆದು ಅನುರಾಗದಿರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ

ದುರಿತರಾಶಿಗಳನ್ನು ತರಿದು ಬಿಸುಡಲು ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ
ಗರುಡವಾಹನ ಸಿರಿ ಪುರಂದರವಿಠಲನ ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ

ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆದರೆ ಕಷ್ಟ ಒಂದಿಷ್ಟಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.