Kuru bhunkshwacha

kuru bhunkshwacha karma nijam niyatham haripadha vinamradhiya sathatham

harireva paro harireva gurur harireva jagath pithrumathrugathi |1|

na thathothsya param jagaDiDyathamam paramathparathah purushothamathaha

tadhalam bahuloka vichinthanaya pravaNam kuru manasa meesha padhe |2|

yathathopi hare padhasamsmaraNe sakalam hyagamashula yam rajathi

smarathasthu vimukthi padham paramam sputa meshyathithath kima pakriyathe |3|

shruNu thamala sathya vacha paramam shapadheritha muchrutha bahuyugam

nahare paramo nahare sadhrusha paramah sathu sarva chidhathmagaNath |4|

yadhi nama paro nabhaveth sa hari kathamasya vashe jagadheth thadhabhooth

yadhi namanathasya vashe sakalam kathamevathu nithya sukham nabhaveth |5|

na cha karma vimamala kala guNa prabrutheeshamu chitha nuthadhi yathaha

chidha chithanu sarva masouthu harir yamayedhitha vaidhika masthi vachaha |6|

vyavahara bidhapi guror jagatham nathu chitha gatha nihi chodhya param

bahava purusha purusha pravaro haridhithya vadhath swaya meva harihi |7|

chathuranana purva vimuktha gaNa harimethyathu purva vadheva sadha

niyathochya vinichyathe yaiva nijam sthithi ma purithi smaparam vachanam |8|

anandha thirtha samnamna purNapragnya vidhayacha

krutham hariyashtakam bhakthya patatha priyathe harihi |9|

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.