ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ರಂಗಯ್ಯ

ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗ ನೀ ಯನ್ನ ಕಾಯಬೇಕೊ || ಪ ||

ಮಾನಾಭಿಮಾನವು ನಿನ್ನದು ಯನಗೇನು
ದೀನರಕ್ಷಕ ತಿರುಪತಿಯ ವೆಂಕಟರಮಣ || ಅ.ಪ ||

ರಕ್ಕಸ ಸೂದನನೇ ಕೇಳೋ ಧ್ರುವರಾಯ ಚಿಕ್ಕವನಲ್ಲವೇನೋ
ಉಕ್ಕಿಬರುವ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ ಅಜಾಮಿಳ
ನಿನ್ನಕ್ಕನಮಗನೇನೋ || 1 ||

ಕರಿರಾಜ ಕರೆಸಿದನೇ ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿ ಬರೆದೋಲೆ ಕಳುಹಿದಳೇ
ಹರುಷದಿಂದಲಿ ಋಷಿಪತ್ನಿಯ ಶಾಪವ ಪರಿಹರಿಸಿದೆಯಲ್ಲೋ || 2 ||

ಮುಪ್ಪಿಡಿ ಅವಲಕ್ಕಿಯ ತಂದವನಿಗೆ ಒಪ್ಪುವಂತೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲವೇ
ಸರ್ಪಶಯನ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ
ಅಪ್ರಮೇಯ ಕಾಯೋ || 3 ||

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.