Narasimha Sthuthi

udhayaravi sahasradhyothitham rUkshavIksham praLaya jaladhi nAdham kalpahrudhvahni vakthram

surapathi ripu vaksha chedha rakthokshithAngam praNathabhaya harantham nArasimham namAmi |1|

 

praLayaravi karALA kArarukchakra vAram viraLayadharu rochi rochithAshAntharala

prathibhayathama kopAthyuthkaTo chATa hAsIn dhaha dhaha narasimha sahyavIryAhithamme |2|

 

sarasa rabhasapAdhA pAthabhArAbhirAva prachakitha chala sapthAdhvandhva lokasthuthathsvam

ripurudhira nishekeNiva shoNAngrishAlin dhaha dhaha narasimha sahyavIryAhithamme |3|

 

thava ghanaghana ghosho ghoramAgrAyajangA parighmalaghu mUru vyAjathejo girinchu

ghanavighaTithamAgAdhaithya jangAlasangho dhaha dhaha narasimha sahyavIryAhithamme |4|

 

kaTaki kaTakarAjaddhATakA grastha lAbhA prakaTa paTa thaTitthe sathkaTisthAthi patvI

kaTuka kaTuka dhrushTo TopadhrushTi pramushTo dhaha dhaha narasimha sahyavIryAhithamme |5|

 

prakhara nakhara vajrothkhAtha rokshArivakshaha shikhara shikhara rakthe rAktha sandhoha dheha

suvaLiba subakukshe badhragambIranAbhe dhaha dhaha narasimha sahyavIryAhithamme |6|

 

sphurayathi thava sAkshAthsaiva nakshathra mAlA kshapithan dhithija vaksho vyApthanakshathra mArgam

aridhara dhara jAnva sakthahasthadhvayAho dhaha dhaha narasimha sahyavIryAhithamme |7|

 

kaTuvika saTougoT ghaTanA bhrashTa bhUyo ghanapaTalavishAla kAshalabhdhAvakAshim

karaparigavimardhaprodhyamam dhyAya thasthe dhaha dhaha narasimha sahyavIryAhithamme |8|

 

haTaluTa dhala gishTo kanTa dhashToshTa vidhya saTashaTa kaTinoraha pITabruth sushTunishTAm

paTathinu thavakanTa dhishTa gorAntha mAla dhaha dhaha narasimha sahyavIryAhithamme |9|

 

hrutha bahu mihirAbha sahyasamhAraramho hruthavahubahu hethi hreshikAnantha hethi

ahitha vihitha moham samvaham saimyamAsam dhaha dhaha narasimha sahyavIryAhithamme |10|

 

guru guru girirAjathkandharAntharga theva dhinamaNimaNi shringe vAnthavahni pradhIpthe

dhadhadhathi kaTudhamshTre bhIshaNo jihva vakthre dhaha dhaha narasimha sahyavIryAhithamme |11|

 

adharitha vibudhAbdhidhyAnadhairyam vidhIDyath vividha vibudha dhIshadhyapithendhrApi nAsham

vidhadhadhathi kaTAho ghaTane ghAThAsam dhaha dhaha narasimha sahyavIryAhithamme |12|

 

thribhuvana thrunamAthrAthrANa thrushnam thunethra thrayamathi lagithArchin vishTapAvishTapAdham

navathara ravi thAmran dhArayan rUkshavIksham dhaha dhaha narasimha sahyavIryAhithamme |13|

 

bhramadha bhibhava b hUbhrudhbhUribhU bhArasadhbhidh bhidhana va vibhadhabhrU vibhrama dhabra shubra

rububhava bhayabettharbhAsi bho bo vibhAbhIhi dhaha dhaha narasimha sahyavIryAhithamme |14|

 

shravaNakachitha chanchath kuNDalo lAsiganDa brukuTi kaTulalATA shreshTano sArunoshTa

varadhasuradharAjath kesaro sArithAre dhaha dhahanarasimha sahyavIryAhithamme |15|

 

pravikacha kacharAjadhrathna koTIrashAlin galagatha galadhusro dhAra rathnAngadhADya

kanaka kaTaka kAnchI shinjinI mudhri kAvan dhaha dhaha narasimha sahyavIryAhithamme |16|

 

aridharamasikeTo bANachApe gadhAmsan musalamapi karAbhyAm amkusham pAshavaryam

karyugala dhruthAmsan shragvibinnArivaksho dhaha dhaha narasimha sahyavIryAhithamme |17|

 

chaTa chaTa chaTa vidhUram mohayabrAmayArIn kaDi kaDi kaDi kAyam jvAraya spoTayasva

jahi jahi jahi vegam shAsthravam sAnubhandham dhaha dhaha narasimha sahyavIryAhithamme |18|

 

vidhibhava vibhudhesha brAmakAgnisphulinga prasavi vikaTa dhamshTro jihvavakthra thrinethram

kala kala kala kAmam pAhimAm thesubhaktham dhaha dhaha narasimha sahyavIryAhithamme |19|

 

kurukuru karuNAnthAm sAnkurAm dhaithyapothe dhisha dhisha vishadhAmne shAshvathIm dheva dhrushTim

jaya jaya jaya mUrthe nArthaje thavyapaksham dhaha dhaha narasimha sahyavIryAhithamme |20|

 

sthuthi riva mahithagni sevithAnArasimhi thanuriva parishAnthA mAlini sAvithoulam

thadhakila gurumAgrashrIdharu pAlasadhbihi suniyamanaya kruthyay sadhguNair nikthayukthaha |21|

 

likuchathilaka sUnuhu saddhithArthAnu sAri narahari nuthimethAm shathrusam hArahethum

akrutha sakalapApadhvamsinIm yakpaTethAm vrajathi dhruhari lokam kAmalodhbhAdhya sakthaha |22|

 

udhayaravi sahasradhyothitham rUkshavIksham praLaya jaladhi nAdham kalpahrudhvahni vakthram

surapathi ripu vaksha chedha rakthokshithAngam praNathabhaya harantham nArasimham namAmi

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.