ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ಜಗದ ಪ್ರಾಣ

ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ಜಗದಾ ಪ್ರಾಣಾ
ಸಂಕರುಷಣ ಭವಭಯಾರಣ್ಯ ದಹನ |ಪ|
 ಶ್ರವಣವೆ ಮೊದಲಾದ ನವವಿಧ ಭಕುತಿಯ
ತವಕದಿಂದಲಿ ಕೊಡು ಕವಿಗಳ ಪ್ರಿಯ ||
 ಹೇಮ ಕಚ್ಚುಟ ಉಪವೀತ ಧರಿಪ ಮಾರುತ ಕಾಮಾದಿ ವರ್ಗ ರಹಿತ
ವ್ಯೋಮಾದಿ ಸರ್ವವ್ಯಾಪುತ ಸತತ ನಿರ್ಭೀತ ರಾಮಚಂದ್ರನ ನಿಜದೂತ
ಯಾಮ ಯಾಮಕೆ ನಿನ್ನಾರಾಧಿಪುದಕೆ
ಕಾಮಿಪೆ ಎನಗಿದು ನೇಮಿಸಿ ಪ್ರತಿದಿನ
ಈ ಮನಸಿಗೆ ಸುಖಸ್ತೋಮವ ತೋರುತ
ಪಾಮರ ಮತಿಯನು ನೀ ಮಾಣಿಪುದು |1|
ವಜ್ರ ಶರೀರ ಗಂಭೀರ ಮುಕುಟಧರ ದುರ್ಜನವನ ಕುಠಾರ
ನಿರ್ಜರ ಮಣಿದಯಾ ಪಾರ ವಾರ ಉದಾರ ಸಜ್ಜನರಘವ ಪರಿಹಾರ
ಅರ್ಜುನಗೊಲಿದಂದು ಧ್ವಜವಾನಿಸಿ ನಿಂದು
ಮೂರ್ಜಗವರಿವಂತೆ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದಿ
ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ನಿನ್ನ ಅಬ್ಜ ಪಾದದ ಧೂಳಿ
ಮಾರ್ಜನದಲಿ ಭವ ವರ್ಜಿತನೆನಿಸೊ |2|
ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ವ್ಯಾನೋದಾನ ಸಮಾನ ಆನಂದ ಭಾರತಿ ರಮಣ
ನೀನೆ ಶರ್ವಾದಿ ಗೀರ್ವಾಣಾದ್ಯಮರರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಧನ ಪಾಲಿಪ ವರೇಣ್ಯ
ನಾನು ನಿರುತದಲಿ ಏನೇನೆಸಗಿದೆ
ಮಾನಸಾದಿ ಕರ್ಮ ನಿನಗೊಪ್ಪಿಸಿದೆನೊ
ಪ್ರಾಣನಾಥ ಸಿರಿವಿಜಯವಿಠಲನ
ಕಾಣಿಸಿ ಕೊಡುವದು ಭಾನು ಪ್ರಕಾಶ |3|

PavamAna PavamAna Jagadaa Prana
Sankarushana Bhavabhayaranya Dahana ||
Shravanave Modalada Navavidha Bhakutiya
Tavakadindali Kodu Kavigala Priya ||
Hema Kachchuta Upavita Dharipa Maruta
Kamadi Varga Rahita
Vyomadi Sarvavyaputa Satata Nirbhita
Ramachandrana Nijaduta
Yama Yamake Ninnaradhipudake
Kamipe Enagidu Nemisi Pratidina
Ee Manasige Sukastomava Toruta
Pamara Matiyanu ni Manipudu
Vajra Sharira Gambhira Mukutadhara Durjanavana Kuthara
Nirjara ManidayA Para Vara Udara Sajjanaraghava Parihara
Arjunagolidandu Dhvajavanisi Nindu
Murjagavarivante Garjane Madidi
Hejje Hejjege Ninna Abja Padada Dhuli
Marjanadali Bhava Varjitaneniso
Prana Aprna Vyanodana Samana Ananda Bharati Ramana
Neene Sharvadi Girvana Dyamararige Gnanadhana Palipa VareNya
Nanu Nirutadali Yenenesagide
Manasadi Karma Ninagoppisideno
Prananatha Sirivijayavithalana
Kanisi Koduvadu Dhanu Prakasha

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.