ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಂ

ಓಂ ತಚ್ಛಂಯೋರಾವೃಣೀಮಹೇ ಗಾತುಂ ಯಜ್ಞಾಯ’ ಗಾತುಂ ಯಜ್ಞಪತಯೇ ದೈವೀ” ಸ್ವಸ್ತಿರಸ್ತು ನಃ ಸ್ವಸ್ತಿರ್ಮಾನುಷೇಭ್ಯಃ ಊರ್ಧ್ವಂ ಜಿ’ಗಾತು ಭೇಷಜಮ್ ಶಂ ನೋ’ ಅಸ್ತು ದ್ವಿಪದೇ ಶಂ ಚತುಷ್ಪದೇ

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ

ಸಹಸ್ರ’ಶೀರ್ಷಾ ಪುರುಷಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರ’ಪಾತ್ ಸ ಭೂಮಿ’ ವಿಶ್ವತೋ’ ವೃತ್ವಾ ಅತ್ಯತಿಷ್ಠದ್ದಶಾಂಗುಲಮ್

ಪುರುಷ ಏವೇದಗ್‌ಮ್ ಸರ್ವಮ್” ಯದೂತಂ ಯಚ್ಚ ಭವ್ಯಮ್” ಉತಾಮೃತತ್ವ ಸೈಶಾ’ನಃ ಯದನ್ನೇ’ನಾತಿರೋಹತಿ

ಏತಾವಾ’ನಸ್ಯ ಮಹಿಮಾ ಅತೋ ಜ್ಯಾಯಾಗ್‌’ಶ್ಚ ಪೂರುಷಃ ಪಾರ್ದೋಸ್ಯ ವಿಶ್ವಾ’ ಭೂತಾನಿ’ ತ್ರಿಪಾದ’ಸ್ಯಾಮೃತಂ’ ದಿವಿ

ತ್ರಿಪಾದೂರ್ಧ್ವ ಉದೈತ್ಪುರುಷಃ ಪಾದೋಸ್ಯಹಾಭವಾತ್ಸುನಃ’ ತತೋ ವಿದ್ವಣ್-ವ್ಯ’ಕ್ರಾಮತ್ ಸಾಶನಾನಶನೇ ಅಭಿ

ತಸ್ಮಾದ್ವಿರಾಡ’ಜಾಯತ ವಿರಾಜೋ ಅಧಿ ಪೂರುಷಃ ಸ ಜಾತೋ ಅತ್ಯ’ರಿಚ್ಯತ ಪಶ್ಚಾದ್-ಭೂಮಿಮಥೋ’ ಪುರಃ

ಯತ್ಪುರುಷೇಣ ಹವಿಷಾ” ದೇವಾ ಯಜ್ಞಮತ’ನ್ವತ ವಸಂತೋ ಅ’ಸ್ಯಾಸೀದಾಜ್ಯಮ್” ಗ್ರೀಷ್ಮ ಇದ್ಮಶ್ಯರದ್ದವಿಃ

ಸಪ್ತಾಸ್ಯಾ’ಸನ್-ಪರಿಧಯಃ’ ತ್ರಿ: ಸಪ್ತ ಸಮಿಧಃ’ ಕೃತಾಃ ದೇವಾ ಯಜ್ಞಂ ತಾನಾ ಅಬ’ಧ್ವನ್‌-ಪುರುಷಂ ಪಶುಮ್

ತಂ ಯಜ್ಞಂ ಬರ್ಹಿಷಿ ಪ್ರೌಕ್ಷನ್’ ಪುರುಷಂ ಜಾತಮಗ್ರತಃ ತೇನ’ ದೇವಾ ಅಯ’ಜಂತ ಸಾಧ್ಯಾ ಋಷ’ಯಶ್ಚ ಯೇ

ತಸ್ಮಾದ್ಯಜ್ಞಾತ್-ಸರ್ವಹುರ್ತ’ ಸಂಭ್ರ’ತಂ ಪೃಷದಾಜ್ಯಮ್ ಪಶೂಗ್-ಸ್ತಾಗ್‌ಶ್ಚ’ ವಾಯವ್ಯಾನ್’ ಆರಣ್ಯಾನ್-ಗ್ರಾಮ್ಯಾಶ್ಚ ಯೇ

ತಸ್ಮಾದ್ಯಜ್ಞಾತೃ’ರ್ವಹುತಃ’ ಋಚಃ ಸಾಮಾ’ನಿ ಜಜ್ಜಿರೇ ಛಂದಾಗ್ಮ್’ಸಿ ಜಜ್ರೇ ತಸ್ಮಾತ್ ಯಜುಸ್ತಸ್ಮಾದಜಾಯತ

ತಸ್ಮಾದಶ್ಚಾ’ ಅಜಾಯಂತ ಯೇ ಕೇ ಚೋ’ಭಯಾದತಃ ಗಾವೋ’ ಹ ಜಜ್ರೇ ತಸ್ಮಾತ್ ತಸ್ಮಾ”ಜ್ಞಾತಾ ಅಜಾವಯಃ’

ಯತ್ಪುರುಷಂ ವ್ಯ’ದಧುಃ ಕತಿಥಾ ವ್ಯ’ಕಲ್ಪಿಯನ್ ಮುಖಂ ಕಿಮ’ಸ್ಯ ಕೌ ಬಾಹೂ ಕಾವೂರೂ ಪಾದಾ’ವುಚ್ಯತೇ

ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋಸ್ಯ ಮುಖಮಾಸೀತ್ ಬಾಹೂ ರಾಜನ್ಯ’ ಕೃತಃ ಊರೂ ತದಸ್ಯ ಯದೈಶ್ಯ’ ಪದ್ಮಾಮ್ ಶೂದ್ರೋ ಅಜಾಯತಃ

ಚಂದ್ರಮಾ ಮನಸೋ ಜಾತಃ ಚ: ಸೂರ್ಯೋ ‘ ಅಜಾಯತ ಮುಖಾದಿಂದ್ರ’ಶ್ಯಾಗ್ನಿಶ್ಚ’ ಪ್ರಾಣಾದ್ವಾಯುರಜಾಯತ

ನಾಭ್ಯಾ’ ಆಸೀದಂತರಿ’ಕ್ಷಮ್ ಶೀರ್ಷೋ ದ್ಯ: ಸಮ’ವರ್ತತ ಪದ್ಘಾಂ ಭೂಮಿರ್ದಿಶಃ ಪ್ರೋತ್ರಾ”ತ್ ತಥಾ’ ಲೋಕಾಗ್ಸ್ ಅಕಲ್ಪಿಯನ್

ವೇದಾಹಮೇತಂ ಪುರುಷಂ ಮಹಾಂತಮ್” ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಂ ತಮ’ಸಸ್ತು ಪಾರೇ ಸರ್ವಾಣಿ ರೂಪಾಣಿ’ ವಿಚಿತ್ಯ ಧೀರಃ’ ನಾಮಾ’ನಿ ಕೃತ್ವಾಽಭಿವದನ್, ಯದಾಸ್ತೆ”

ಧಾತಾ ಪುರಸ್ತಾದ್ಯಮು’ದಾಜಹಾರ’ ಶಕ್ರ: ಪ್ರವಿದ್ವಾನ್-ಪ್ರದಶಶ್ಚತ’; ತಮೇವಂ ವಿದ್ಯಾನಮೃತ’ ಇಹ ಭವತಿ ನಾನ್ಯ: ಪಂಥಾ ಅಯ’ನಾಯ ವಿದ್ಯತೇ

ಯಜೇನ’ ಯಜ್ಞಮ’ಯಜಂತ ದೇವಾಃ ತಾನಿ ಧರ್ಮಾ’ಣಿ ಪ್ರಥಮಾನ್ಯಾ’ಸನ್ ತೇ ಹ ನಾಕಂ’ ಮಹಿಮಾನಃ’ ಸಚಂತೇ ಯತ್ರ ಪೂರ್ವೇ’ ಸಾಧ್ಯಾಸ್ಸಂತಿ’ ದೇವಾಃ

ಅದ್ಭ: ಸಂಭೂ’ತಃ ಪೃಥಿವ್ಯ ರಸಾ”ಚ್ಚ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣಃ ಸಮ’ವರ್ತತಾಧಿ’ ತಸ್ಯ ತ್ವಷ್ಟಾ’ ವಿದಧ’ದ್ರೂಪಮೇತಿ ತತ್ಪುರುಷಸ್ಯ ವಿಶ್ವಮಾಜಾ’ನಮಿ”

ವೇದಾಹಮೇತಂ ಪುರುಷಂ ಮಹಾಂತಮ್” ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಂ ತಮಸಃ ಪರ’ಸ್ತಾತ್ ತಮೇವಂ ವಿದ್ವಾನಮೃತ’ ಇಹ ಭವತಿ ನಾನ್ಯ: ಪಂಥಾ’ ವಿದ್ಯತೇಯ’ನಾಯ

ಪ್ರಜಾಪ’ತಿಶ್ಚರತಿ ಗರ್ಭೇ’ ಅಂತಃ ಅಜಾಯ’ಮಾನೋ ಬಹುಧಾ ವಿಜಾಯತೇ ತಸ್ಯ ಧೀರಾಃ ಪರಿ’ಜಾನಂತಿ ಯೋನಿಮ್” ಮರೀ’ಚೀನಾಂ ಪದಮಿಚ್ಛಂತಿ ವೇಧಸಃ’

ಯೋ ದೇವೇಭ್ಯ ಆತಪತಿ ಯೋ ದೇವಾನಾಂ” ಪುರೋಹಿತಃ ಪೂರ್ವೋ ಯೋ ದೇವೇಭ್ರೂ’ ಜಾತಃ ನಮೋ’ ರುಚಾಯ ಬ್ರಾಹ್ಮ’ಯೇ

ರುಚಂ’ ಬ್ರಾಹ್ಮಂ ಜನಯ’:೦ತಃ ದೇವಾ ಅಗ್ರೇ ತದ’ಬ್ರುವನ್ ಯಸ್ತೆವಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ವಿದ್ಯಾತ್ ತಸ್ಯ ದೇವಾ ಅಸನ್ ವಶೇ”

ಹೀಶ್ಚ’ ತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಪತ್” ಅಹೋರಾತ್ರೆ ಪಾರ್ಶ್ವ ನಕ್ಷತ್ರಾಣಿ ರೂಪಮ್ ಅಶ್ವಿನೌ ವ್ಯಾಸ್ತಮ್ ಇಷ್ಟಂ ಮನಿಷಾಣ ಅಮುಂ ಮನಿಷಾಣ ಸರ್ವಂ’ ಮನಿಷಾಣ

ತಚ್ಚಂ ಯೋರಾವೃಣೀಮಹೇ ಗಾತುಂ ಯಜ್ಞಾಯ’ ಗಾತುಂ ಯಜ್ಞಪತಯೇ ದೈವೀ” ಸ್ವಸ್ತಿರಸ್ತು ನಃ ಸ್ವಸ್ತಿರ್ಮಾನುಷೇಭ್ಯಃ ಊರ್ಧ್ವಂ ಜಿಗಾತು ಭೇಷಜಮ್ ಶಂ ನೋ’ ಅಸ್ತು ದ್ವಿಪದೇ ಶಂ ಚತುಷ್ಪದೇ

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’

 

1 comment

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.