ರಾಮ ರಾಮ ಎಂಬೆರಡಕ್ಷರ raama raama emberadakshra

ರಾಮ ರಾಮ ಎಂಬೆರಡಕ್ಷರ|
ಪ್ರೇಮದಿ ಸಲಹಿತು ಸುಜನರನು||ಪ||

ಹಾಲಹಲವನು ಪಾನವ ಮಾಡಿದ
ಪಾಲಲೊಚನನೆ ಬಲ್ಲವನು|
ಆಲಾಪಿಸುತಾ ಶಿಲೆಯಾಗಿದ್ದ
ಬಾಲೆ ಅಹಲ್ಯೆಯ ಕೇಳೆನು||೧||ಪ||

ಅಂಜಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಗಿರಿ ಸಾರಿದ ಕಪಿ
ಕುಂಜರ ರವಿಸುತ ಬಲ್ಲವನು|
ಎಂಜಲ ಫಲಗಳ ಹರಿಗರ್ಪಿಸಿದ
ಕಂಜಲೋಚನೆಯ ಕೇಳೆನು||೨||ಪ||

ಕಾಲವನರಿತು ಸೇವೆಯಮಾಡಿದ
ಲೋಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೆ ಬಲ್ಲವನು|
ವ್ಯಾಳಶ್ಯನ ಶ್ರೀ ವಿಜಯವಿಟ್ಟಲನ
ಲೀಲೆಶರದಿಯ ಕೇಳೆನು||೩||ಪ||

English:

raama raama emberadakshra|
premadi salahitu sujanaranu||pa||

haalahalvanu paanava maadida
paalalochanane ballavanu|
aalapisuta shileyaagidda
baala ahalyeya kelenu||1||pa||

anjike illade girisaarida kapi
kunjara ravisuta ballavanu|
yenjala phalagala harigarpisida
kanjalochaneya kelenu||2||pa||

kaalavanaritu seveyamaadida
lolalakshmanane ballavanu|
vyaalashayana shree vijayavitthalana
leelesharadiya kelenu||3||pa||

3 comments

A Good Site/App. for Madhwa community.
I have downloaded the Madhwa App, but unable to login,since i do not know user id & password. So Plz let me know how to login using Google ???

I tried to Register as per ur instructions, but i am getting follow. message;
password invalid, not as per policy.
So plz let me know the Password format ???

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.