Raghavendhra Stotram

Sri poorna bodha guru theertha payobdhi para,
Kamari maksha vishamaksha sira sprusanthi,
Poorvotharamitha tharanga charath suhamsa,
Devali sevitha parangri ugra payoia lagna

Jeevesa bedha guna poorthi jagath susathwa,
Neechaocha bhava mukha nakra ganai sametha,
Durvadhya japathi gilai guru raghavendra,
Vag devatha saridhamum vimali karothu

Sri Raghavendra sakala pradhatha,
Swa pada kancha dwaya bhakthi magbhyam,
Adhadri sammodhana drushti vajra,
Kshama surendra aavatthu maam sadaayam

Sri Raghavendro hari pada kancha,
Nishevann labdha samastha sampath,
Deva swabhavo divija dhrumo,
Ayam ishta pradho may sathatham sa bhooyath

Bhavya swaroopo bhava dukha thoola,
Sanga agni charya sukha dairya shali,
Samastha dushta graham nigraheso,
Durathya yopa plava Sindhu sethu

Nirastha dhosho niravadhya vesha,
Prathyarthi mookhtwa nidhana bhasha,
Vidhwath parigneya maha visesho,
Vaghwaiswari nirjjatha bhavya sesha

Santhana sampath parishuddha bhakthi,
Vignana vag deha supata vadhin,
Dathwa sarerothdha samastha doshan,
Hathwa sa no avyadh Guru Raghavendra

Yad padodhaka sanchaya sura nadhi mukhya paga sadhitha,
Asankhya anuthama punya sankha vilasad prakhata punyavaha,
Dus thapa thraya nasano bhuvi maha vandhyaya suputhra pradho,
Vyanga swanga samrudhidho graha maha papa hastham sraye

Yad pada kanja rajasa parii bhooshithanga,
Yad pad padma Madhu payitha manasa ye
Yad pada padma parikeerthana jeernavacha,
Thad darshanam duritha kanana davamrutham

Sarva thanthra swathanthrosou
sri madhwa matha vardhana,
Vijayeendra karabhjothdha
sudheendra vara puthraka

Sri Raghavendro yathi rat
gurur may syath bhaya pahaa
Jnana Bhkthi suputrayuh,
Yasa sri Punya vardhana

Prathivadi jaya swantha bhedha china dharo guru,
Sarva vidha pranenenyo Raghavendranna vidhyathe

Aparokshi krutha shreesa samupekshitha bhavaja,
Apekshitha pradhat anyo raghavendranna vidhyathe

Daya dakhinya vairagya, vak patava mukhangitha,
Shapanugraha sakthanyo raghavendranna vidhyathe.

Agnana vismrithi bhranthi samashyapasmriti kshaya,
Thanthra kampa vacha kountya mukha ye chendriyongava,
Doshasthe nasa mayanthi Raghavendra prasadatha

“Om Sri Raghavendraya nama” ihyashtakshara manthratha,
Japithad bhanga vidhath nithyam, ishatha syur na samsaya

Hanthu na kayajan doshan Athmameeya samud bhavan,
Sarvan api pumarthascha dadathu guru rathma vidh

Ithi kala thraye nithyam prarthaanaam ya karothi sa,
Iha muthraptha sarveshto modathe nathra samsaya

Aagamya mahima loke Raghavendro maha yasa,
Sri madhwa matha dughdhabdhi Chandro aavatha sada anagha

Sarva yathra phala vyapthyai yada shakthi pradakshinm,
Karomi thava sidhasya vrundavana gatham jalam,
Shirasa dharayamyadhya sarva theertha phalapthaye

Sarvabheeshata sidhyartha namaskaram karomyaham,
Thava sankeethanam Veda shasthrartha phala sidhaye

Samsare aksha sagare prakrthitho agahade dusthare,
Sarva vidhya jala grahairanupame kamadhi bhanga kule,
Nana vibhrama drubhrame amitha bhayasthomadhi phenothkate,
Dukhothkrushte vishe samudhara guro maam magna roopam sada

Raghavendra Guru stotram ya padeth Bhakthi poorvakam,
Thasya kushtadhi roganam Nivruthi stwaraya Bhaved

Andhobhi divya drushti, syadheda mookopi vagpati,
Poorna ayu poorna sampathi, stotrasyaasya japangaveth

Ya pibhe jjalamethena stotrenaivapi manthritham,
Thasya kukshi gatha dosha saerve nasyanthi thath kshanath

Yad vrundavana masadhya pangu kanchopi vaa jana,
Storenanena ya kuryath pradakshina namaskruthi,
Sa jangalo bhave deva guru raj prasadatha

Soma soorya parogo cha pushyarkadhi samagame,
Yo anuthamam idham stotramashtothara satham japeth,
Bootha pretha pisachadhi peeda thasya na jayathe

Yethad stotram samucharya guror vrundavananthike,
Deepa samyojana jnanam puthra labho bhaved druvam

Paravadhi jayo diva jnana bhakthya yadhi vardhanam,
Sarvabhishta pravrudhisyannathra karya vicharana

Raja chora maha vyagra sarpa nakradhi peedanam,
Na jayathe asya stotrasya prabhavannathra samsaya

Yo bhkthya guru raghavedra charana dwandham smaran. ya padeth,
Stotram divyamidham sada nahi bhaved thasya asukham kinchna

Kim thwishtartha samrudhireva kamala nadha prasadhodhayath,
Keerthir dig vidhitha vibhoothirathula sakshee hyastotra hi.

Ithi sree Raghavendrarya guru prasadatha,
Krutham storamidham punyam srimad appanna aabhidai.

Ithi Sri Appanna virachitham Sri Raghavendra stotram sampoornam
Bharathi ramana mukhya pranathargatha Sri Krishnarpanamasthu

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.