ಶ್ರೀ ರುದ್ರಂ ಲಘುನ್ಯಾಸಂ

ಓಂ ಅಥಾತ್ಮಾನಮ್ ಶಿವಾತ್ಮಾನಗ್ ಶ್ರೀ ರುದ್ರರೂಪಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್

ಶುದ್ದಸ್ಪಟಿಕ ಸಂಕಾಶಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಪಂಚ ವಕ್ತಕಮ್ ಗಂಗಾಧರಂ ದಶಭುಜಂ ಸರ್ವಾಭರಣ ಭೂಷಿತಮ್

ನೀಲಗ್ರೀವಂ ಶಶಾಂಕಾಂಕಂ ನಾಗ ಯಜೋಪ ವೀತಿನಮ್ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚರ್ಮೋತ್ತರೀಯಂ ಚ ವರೇಣ್ಯಮಭಯ ಪ್ರದಮ್

ಕಮಂಡಲ್-ವಕ್ಷ ಸೂತ್ರಾಣಾಂ ಧಾರಿಣಂ ಶೂಲಪಾಣಿನಮ್ ಜ್ವಲಂತಂ ಪಿಂಗಳಜಿಟಾ ಶಿಖಾ ಮುದ್ದೋತ ಧಾರಿಣಮ್

ವೃಷ ಸ್ಕಂಧ ಸಮಾರೂಢಮ್ ಉಮಾ ದೇಹಾರ್ಥ ಧಾರಿಣಮ್ ಅಮೃತೇನಾಫ್ತುತಂ ಶಾಂತಂ ದಿವ್ಯಭೋಗ ಸಮನ್ವಿತಮ್

ದಿಗ್ಗೇವತಾ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಸುರಾಸುರ ನಮಸ್ಕತಮ್ ನಿತ್ಯಂ ಚ ಶಾಶ್ವತಂ ಶುದ್ದಂ ಧ್ರುವ-ಮಕ್ಷರ-ಮವ್ಯಯಮ್ ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಿನ-ಮೀಶಾನಂ ರುದ್ರಂ ವೈ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣಮ್ ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ದ್ವಿಜಃ ಸಮ್ಯಕ್ ತತೋ ಯಜನಮಾರಭೇತ್

ಅಥಾತೋ ರುದ್ರ ಸ್ನಾನಾರ್ಚನಾಭಿಷೇಕ ವಿಧಿಂ ವ್ಯಾಕ್ಷಾಸ್ಯಾಮಃ ಆದಿತ ಏವ ತೀರ್ಥೇ ಸ್ವಾತ್ಸಾ ಉದೇತ್ಯ ಶುಚಿಃ ಪ್ರಯತೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಶುಕ್ತವಾಸಾ

ದೇವಾಭಿಮುಖಃ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಆತ್ಮನಿ ದೇವತಾಃ ಸ್ಥಾಪಯೇತ್

ಪ್ರಜನನೇ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತಿಷ್ಠತು ಪಾದಯೋರ್-ವಿಷ್ಣುಸ್ತಿಷ್ಠತು ಹಸ್ತಯೋರ್-ಹರಸ್ತಿಷ್ಠತು ಬಾಸ್ಕೋರಿಂದ್ರಸ್ತಿಷ್ಟತು ಜಠರೇ ಅಗ್ನಿಸ್ತಿಷ್ಠತು ಹೃದ’ಯೇ ಶಿವಸ್ತಿಷ್ಠತು ಕಂಠ ವಸವಸ್ತಿಷ್ಠಂತು ವಕ್ಕೇ ಸರಸ್ವತೀ ತಿಷ್ಠತು ನಾಸಿಕಯೋರ್-ವಾಯುಸ್ತಿಷ್ಠತು ನಯನಯೋಶ್-ಚಂದ್ರಾದಿತ್ಯ ತಿಷ್ಟೇತಾಮ್ ಕರ್ಣಯೋರಶ್ವಿನೌ ತಿಷ್ಟೇತಾಮ್ ಲಲಾಟೇ ರುದ್ರಾಸ್ತಿಷ್ಠಂತು ಮೂರ್ಥ್ಯಾದಿತ್ಯಾಸ್ತಿಷ್ಠಂತು ಶಿರಸಿ ಮಹಾದೇವಸ್ತಿಷ್ಠತು ಶಿಖಾಯಾಂ ವಾಮದೇವಾಸ್ತಿಷ್ಠತು ಪೃಷ್ಣ ಪಿನಾಕೀ ತಿಷ್ಠತು ಪುರತಃ ಶೂಲೀ ತಿಷ್ಠತು

ಪಾರ್ಶ್ಯಯೋಃ ಶಿವಾಶಂಕರ್‌ ತಿಷ್ಠತಾಮ್ ಸರ್ವತೋ ವಾಯುಸ್ತಿಷ್ಠತು ತತೋ ಬಹಿಃ ಸರ್ವತೋ್ರಗ್ನಿರ್-ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಾ-ಪರಿವೃತಸ್ತಿಷ್ಠತು ಸರ್ವೇಷ್ಟಂಗೇಷು ಸರ್ವಾ

ದೇವತಾ ಯಥಾಸ್ಥಾನಂ ತಿಷ್ಠಂತು ಮಾಗ್ಮ್ ರಕ್ಷಂತು ಅಗ್ನಿರ್ಮೇ’ ವಾಚಿ ಶ್ರಿತಃ ವಾಗೃದ’ಯೇ ಹೃದ’ಯಂ ಮಯಿ’ ಅಹಮಮೃತೇ”

ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ವಾಯುರ್ಮೇ” ಪ್ರಾಣೇ ಶ್ರಿತಃ ಪ್ರಾಣೋ ಹೃದ’ಯೇ ಹೃದ’ಯಂ ಮಯಿ’ ಅಹಮಮೃತೇ” ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಿ ಸೂರ್ಯೋ ‘ ಮೇ ಚಕ್ಷುಷಿ ಶ್ರಿತಃ ಚಕ್ಷುರ್

ಹೃದ’ಯೇ ಹೃದ’ಯಂ ಮಯಿ’ ಅಹಮಮೃತೇ” ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಿ ಚಂದ್ರಮಾ’ ಮೇ ಮನ’ಸಿ ಶ್ರಿತಃ ಮನೋ ಹೃದ’ಯೇ ಹೃದ’ಯಂ ಮಯಿ’ ಅಹಮಮೃತೇ” ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಿ ದಿಶೋ’ ಮೇ ಶೋತೇ” ಶ್ರಿತಾಃ ಸ್ತೋತ್ರಗ್ಂ ಹೃದ’ಯೇ ಹೃದ’ಯಂ ಮಯಿ’ ಅಹಮಮೃತೇ” ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಿ ಆಪೋಮೇ ರೇತಸಿ ಶಿತಾಃ ರೇತೋ ಹೃದ’ಯೇ ಹೃದ’ಯಂ ಮಯಿ’ ಅಹಮಮೃತೇ” ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಿ ಪೃಥಿವೀ ಮೇ ಶರೀ’ರೇ ಶ್ರಿತಾಃ ಶರೀ’ರಗ್ಂ ಹೃದ’ಯೇ ಹೃದ’ಯಂ

ಮಯಿ’ ಅಹಮಮೃತೇ” ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಿ ಓಷಧಿ ವನಸ್ಪತಯೋ’ ಮೇ ಲೋಮ’ಸು ಶ್ರಿತಾಃ ಲೋಮಾ’ನಿ ಹೃದ’ಯೇ ಹೃದ’ಯಂ ಮಯಿ’ ಅಹಮಮೃತೇ” ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಿ ಇಂದ್ರೋ’ ಮೇ ಬಲೇ” ಶ್ರಿತಃ ಬಲಗ್ಂ ಹೃದ’ಯೇ ಹೃದ’ಯಂ ಮಯಿ’ ಅಹಮಮೃತೇ” ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಿ ಪರ್ಜನ್ಯ’ ಮೇ ಮೂರ್ದಿ ಶ್ರಿತಃ ಮೂರ್ಧಾ ಹೃದ’ಯೇ ಹೃದ’ಯಂ ಮಯಿ’ ಅಹಮಮೃತೇ” ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಿ ಈಶಾ’ನೋ ಮೇ ಮನ್ಸ್ ಶಿತಃ ಮನ್ಯುರ್-ಹೃದ’ಯೇ ಹೃದ’ಯಂ ಮಯಿ’

ಅಹಮಮೃತೇ” ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಿ ಆತ್ಮಾ ಮ’ ಆತ್ಮನಿ’ ಶ್ರಿತಃ ಆತ್ಮಾ ಹೃದ’ಯೇ ಹೃದ’ಯಂ ಮಯಿ’ ಅಹಮಮೃತೇ” ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಿ ಪುನ’ರ್ಮ

ಆತ್ಮಾ ಪುನರಾಯು ರಾಗಾ”ತ್ ಪುನಃ’ ಪ್ರಾಣಃ ಪುನರಾಕೂ’ತಮಾಗಾ”ತ್ ವೈಶ್ವಾನರೋ ರಶ್ಮಿಭಿ’ರ್-ವಾವೃಧಾನಃ ಅಂತಸ್ತಿ’ಷ್ಠತ್ವಮೃತ’ಸ್ಯ ಗೋಪಾಃ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ, ಅಘೋರ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಚಂದಃ, ಸಂಕರ್ಷಣ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರೂಪೋ ಯೋಸಾವಾದಿತ್ಯ: ಪರಮಪುರುಷಃ ಸ ಏಷ ರುದ್ರೋ ದೇವತಾ ನಮಃ ಶಿವಾಯೇತಿ ಬೀಜಮ್ ಶಿವತರಾಯೇತಿ ಶಕ್ತಿ: ಮಹಾದೇವಾಯೇತಿ

ಕೀಲಕಮ್ ಶ್ರೀ ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ದರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.