ಶಿವ ಅಷ್ಟೊತ್ರ ಶತನಾವಳಿ

ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಂಭವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪಿನಾಕಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶಶಿಶೇಖರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಾಮದೇವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಪರ್ದಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ನೀಲಲೋಹಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ (10)
ಓಂ ಶೂಲಪಾಣಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಖಟ್ವಾಂಗಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಂಬಿಕಾನಾಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಕಂಠಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶರ್ವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕೇಶಾಯ ನಮಃ (20)
ಓಂ ಶಿತಿಕಂಠಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಿವಾಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಉಗ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಪಾಲಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕೌಮಾರಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಂಧಕಾಸುರ ಸೂದನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಗಾಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಲಲಾಟಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಲಕಾಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕೃಪಾನಿಧಯೇ ನಮಃ (30)
ಓಂ ಭೀಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಶುಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮೃಗಪಾಣಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಟಾಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕ್ತೆಲಾಸವಾಸಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕವಚಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಠೋರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವೃಷಾಂಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವೃಷಭಾರೂಢಾಯ ನಮಃ (40)
ಓಂ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಳಿತ ವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಾಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ವರಮಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಯೀಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅನೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಙ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿ ಲೋಚನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹವಿಷೇ ನಮಃ
ಓಂ ಯಙ್ಞಮಯಾಯ ನಮಃ (50)
ಓಂ ಸೋಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸದಾಶಿವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವೀರಭದ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಣನಾಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯರೇತಸೇ ನಮಃ
ಓಂ ದುರ್ಧರ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಿರೀಶಾಯ ನಮಃ (60)
ಓಂ ಗಿರಿಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭುಜಂಗ ಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭರ್ಗಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಿರಿಧನ್ವನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗಿರಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕೃತ್ತಿವಾಸಸೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪುರಾರಾತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಮಧಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ (70)
ಓಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮತನವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ
ಓಂ ವ್ಯೋಮಕೇಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಸೇನ ಜನಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚಾರುವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭೂತಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ಥಾಣವೇ ನಮಃ (80)
ಓಂ ಅಹಿರ್ಭುಥ್ನ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಿಗಂಬರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅನೇಕಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ವಾತ್ತ್ವಿಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶುದ್ಧವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಖಂಡಪರಶವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಾಶವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ (90)
ಓಂ ಮೃಡಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಶುಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪೂಷದಂತಭಿದೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅವ್ಯಗ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಕ್ಷಾಧ್ವರಹರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹರಾಯ ನಮಃ (100)
ಓಂ ಭಗನೇತ್ರಭಿದೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಹಸ್ರಪಾದೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಪಪರ್ಗಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತಾರಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ (108)

OM Sivaaya namaH
OM mahESvaraaya namaH
OM SaMbhavE namaH
OM pinaakinE namaH
OM SaSiSEkharaaya namaH
OM vaamadEvaaya namaH
OM viroopaakShaaya namaH
OM kapardinE namaH
OM neelalOhitaaya namaH
OM SaMkaraaya namaH (10)
OM SoolapaaNayE namaH
OM khaTvaaMginE namaH
OM viShNuvallabhaaya namaH
OM SipiviShTaaya namaH
OM aMbikaanaathaaya namaH
OM SreekaMThaaya namaH
OM bhaktavatsalaaya namaH
OM bhavaaya namaH
OM Sarvaaya namaH
OM trilOkESaaya namaH (20)
OM SitikanThaaya namaH
OM Sivaapriyaaya namaH
OM ugraaya namaH
OM kapaalinE namaH
OM kaumaarayE namaH
OM aMdhakaasura soodanaaya namaH
OM gaMgaadharaaya namaH
OM lalaaTaakShaaya namaH
OM kaalakaalaaya namaH
OM kRupaanidhayE namaH (30)
OM bheemaaya namaH
OM paraSuhastaaya namaH
OM mRugapaaNayE namaH
OM jaTaadharaaya namaH
OM ktelaasavaasinE namaH
OM kavacinE namaH
OM kaThOraaya namaH
OM tripuraaMtakaaya namaH
OM vRuShaaMkaaya namaH
OM vRuShabhaarooDhaaya namaH (40)
OM bhasmOddhooLita vigrahaaya namaH
OM saamapriyaaya namaH
OM svaramayaaya namaH
OM trayeemoortayE namaH
OM aneeSvaraaya namaH
OM sarvagnyaaya namaH
OM paramaatmanE namaH
OM sOmasooryaagni lOcanaaya namaH
OM haviShE namaH
OM yagnyamayaaya namaH (50)
OM sOmaaya namaH
OM pancavaktraaya namaH
OM sadaaSivaaya namaH
OM viSvESvaraaya namaH
OM veerabhadraaya namaH
OM gaNanaathaaya namaH
OM prajaapatayE namaH
OM hiraNyarEtasE namaH
OM durdharShaaya namaH
OM gireeSaaya namaH (60)
OM giriSaaya namaH
OM anaghaaya namaH
OM bhujanga bhooShaNaaya namaH
OM bhargaaya namaH
OM giridhanvanE namaH
OM giripriyaaya namaH
OM kRuttivaasasE namaH
OM puraaraatayE namaH
OM bhagavatE namaH
OM pramadhaadhipaaya namaH (70)
OM mRutyunjayaaya namaH
OM sookShmatanavE namaH
OM jagadvyaapinE namaH
OM jagadguravE namaH
OM vyOmakESaaya namaH
OM mahaasEna janakaaya namaH
OM caaruvikramaaya namaH
OM rudraaya namaH
OM bhootapatayE namaH
OM sthaaNavE namaH (80)
OM ahirbhuthnyaaya namaH
OM digaMbaraaya namaH
OM aShTamoortayE namaH
OM anEkaatmanE namaH
OM svaattvikaaya namaH
OM Suddhavigrahaaya namaH
OM SaaSvataaya namaH
OM khaMDaparaSavE namaH
OM ajaaya namaH
OM paaSavimOcakaaya namaH (90)
OM mRuDaaya namaH
OM paSupatayE namaH
OM dEvaaya namaH
OM mahaadEvaaya namaH
OM avyayaaya namaH
OM harayE namaH
OM pooShadaMtabhidE namaH
OM avyagraaya namaH
OM dakShaadhvaraharaaya namaH
OM haraaya namaH (100)
OM bhaganEtrabhidE namaH
OM avyaktaaya namaH
OM sahasraakShaaya namaH
OM sahasrapaadE namaH
OM apapargapradaaya namaH
OM anaMtaaya namaH
OM taarakaaya namaH
OM paramESvaraaya namaH (108)

  Share:

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.