Shri Shrisha GuNa DharpaNam

ya sugandhasya nasadhi navadhvara khilenaya

dhuradharsha sarvasasyo dhayartham ya kareeshiNi |1|

ya nithya pushTam sarvangai soundharyadhi guNairapi

eeshvarim sarva bhoothanam thamihopahvaye shriyam |2|

mathar lakshmi namasthubhyam madhava priya bhamini

yuvam vishvasya pitharai vithare thara yoginou |3|

samana kila mathasthva mamuna thathayogini

mama nathena dhaivashcha vimanashcha na sathvayi |4|

thvam vedhamanini vedha vedhyah kila sa the priyaha

thvam moolaprakruthir dhevi sa chaadhi purushah kila |5|

yasthvamurasi dhathemba kousthubhadhuthi bhasithe

sa thvam naivachyuthah sarva syathyaye sathyapi thyajeth |6|

dhevi thvam lalnarathnam dhevou sou purushothamaha

yuvam yavanou sathatham yuvayorna vayodhikaha |7|

thvam padhmini padhmavakthra padhmakshi padhma vishtara

padhmadvyadhara padhma koshodhya thsthnashobhana |8|

padhmahastha padhmapadha padhmanabhamanah priya

padhmodhbhavasya janani padhma cha varavarNinee |9|

ambam pithambarashroNim lambalakala sanmukhim

bimbadharoshTeem kasthoori jambalathilakam bhaje |10|

rathnodhiptha sumangaLye suthravruthashirodharam

kuNDalaprabhayodgaNDa gaNDalamaNDitham |11|

kuchakanchuka sanchari harinishkamanoharam

kaanchikinkiNi manjeera kankaNadhyaralankrutham |12|

suvarNamaNDape rathna chithra simhasanothame

namami hariNa sakam indhiram kruthamandhiram |13|

bramhadhya vibudhashreshTa bramhaNyadhya surangana

yam pujayanthe sevanthe sa mam pathu rama sadha |14|

sarvalankarabharithou sarvagnou sarvasadhguNou

sharvadhisarva bhakthou gha sarvasarvasvadhayakou |15|

sumukhou sundharatharou  sunasou sukha chinthanu

suraradhithapadhabjou ramanarayaNou sthumaha |16|

chathushkapardha ya dhevi chathurasyadhibhih stuta

cathurvedhoudhithaguNa chaturmoorther hare priya |17|

ghruthapratheekam tham nithyam ghruthapoorNaan nadhayineem

yatheshtTavithadhathrim cha nathou smyabhayadham shriyam |18|

vadhirajena rachitham shrishrishaguNadharpaNam

imam sthavam paTanmarthyaha shrimansyanithra sashyaha |19|

 

ithi shrimadhvadhirajapoojyacharaNavirachitham

shri shrishaguNadharpaNasthothram sampoorNam

 

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.