Sumadhva Vijaya First Sarga

kanthaya kalyaNa guNaikadhamne, navadhyunaatha prathimaprabhaaya

narayaNaya akhila karaNaya, shri praaNa naathaya namaskaromi |1|

anaakulam gokula mullalaasa, yath paalitam nitya manaavilaatma

thasmai namo neerada neela bhase, krushNaaya KrushNaa ramaNa priyaayaa |2|

apithri lokya bahirullasanthi, thamoharanthi muhuraantha rancha

dhishyaadhrusham no vishadhaam jayanthi, madhvasya keerthirdhina naatha dheeptim |3|

thamo nudhaanandha mavaapa loka, thathva pradeepa kruthi go gaNena

yadhaasya seethamshu bhuva gurumsthaan, thrivikramaaryan praNamaami varyan |4|

mukundha bhakthyai guru bhakti jaaye, sathaam prasathyecha nirantharaye

gareeyaseem vishwa guror vishudhaam, vakshyaami vaayo ravathaara leelaam |5|

thaam manthra varNai ranu varNaneeyam, sharvendhra poorve rapi vakthu kaame

sankshipnu vakhye mayi mandha budho, saantho guNaaDya karuNaam kriyaasu |6|

ucchaava chaayena samastha chesta, kim thathra chithram charitham nivedhyam

kinthoothama shloka shikhamaNeenam, mano vishudhye charithanu vaadhaha |7|

maala krutha sthatcharithaakya rathnai, rasookshma dhruste sakuthoohalasya

poorva pareekaramathaaparam va, kshamyanthu me hantha muhurmahanthaha |8|

shree vallabhagnaam sasurendhra yachnam, sambhavya sambhavya thamaam thrilokyaam

praaNeshwara praaNigaNa praNethaml, gurussathaam kesariNo gruhebooth |9|

ye ye guNaanaama jagath prassidhaam, yam theshu theshu swa nidharshayanthi

saakshaan mahaa bhagavatha prabarham, shreemanthamenam hanumanthamaahuhu |10|

karmaaNi kurvan paramadbhutani, sabasudaivishu sabaajithaani

sugreeva mithram sajagad pavitram, ramaapathim raama thanumdadarsha |11|

paadaravinda praNathoharindra, stadaamahaadbhakthi baraabi nunnaha

agraahi padmou darasundaraabhyaam, dourbyaam puraaNena sapurushena |12|

adaarya saalvalidaraNena, vyapadi tendra prabhavena thena

praadyouthani preethi krutha nikamam, madhudvisha sandidishesa veeraha |13|

karNantha maniya guNa grahetra, raameNa muktho ranako vidhena

spuranasou vairi bhayankarobhooth, satpakshapathi pradarouyathagriyaha |14|

gobisamaananditha roopa seethaha, swawahni nirdaktha phalaashi raashihi

ahohanuman navavaridousou, theernaambudir vishnu padenanaama |15|

apakshapaati purushastrilokyaam, abhogabhoktha pathagaadirajam

vishvambarambibrada soujigaaya, thwaraaparaakranthi suchitramethathu |16|

nibadyaseethum raghuvamshakethu, bhrubhranga sambhraantha payodhimadhye

mushTiprahaaram dashakaayaseethaa, santharjanagriyo tharameshakodaath |17|

jaajwalyamaano jwalaraaghavagno, chakresasugreeva suyayajuke

aadhvaryavam yudhamake prathipra, sthaatra sumithra thanayena saakam |18|

raamaarchaneyo nayathaprasoonam, dhwabyaam karaabyam abhavadh prayatnaha

ekenadoshna nayathogirindram, sanjeevanaadya shrayamasya na booth |19|

sadhaarithaarim paramam pumaamsam, samanvayaseenaradheva putrya

vahni praveshaa dhigathatma shudhya, virajitam kaanchana malayeva |20|

shyaamam smithaashyam pruthudheerga hastham, sarojanethram gajaraajayaathram

vapurjagan mangala mesha dhrugbhyam, chiraadhayodhyadi pathe shisheve |21|

rajyabisheke vasithethra seetha, preshtaya nastha bajathaam dhishethi

ramasya vaNya maNimanjumala, vyajena dheerga karuNa babandha |22|

hrudhoru souhardhra bruthadhi mouLi, nyasthena hasthena dhayardhra dhrushtya

sevaprasanou mrutha kalpa vacha, dhidhesha dheva saha bhogamasmai |23|

preshto naraamasya baboova thasma, naraama rajye sulabham cha kinchit

thath paadha seva rathiresha naischat, thathapi bhogan nanusavirakthi |24|

namo namo naatha namo namasmste, namo namo raama namo namasthe

punah punasthe charaNaravindham, namami nathethi namn sareme |25|

kim varNayaamaha paramam prasadham, sithapathesthathra harih prabharhe

munchan mahim nithya nishevanaartham, swaathmanavaisha dhadhavyadhasmai |26|

swaanandha hetho bajatham jananam, magna sadhaa rama katha sudhayaam

asaavidhaneemcha nishevamaNo, raamam pathim kim purushe kilaasthe |27|

thasyaiva vaayo ravatharamenam, santho dhvithiyam pravadhanthi bheemam

sprustai vayam preethi matha nilena, narendhra kantha sushuvethra kunthi |28|

indhrayudham heendhra karabi nunnam, chichedha pakshan kshithidhariNaam praak

bibhedha bhoobhrudh vapuranga sangath, chithram sappanou jananee karagraath |29|

pure kumaran nalasan viharath, nereekshya sarvaan api mandha leelaha

kaishora leelaam hatha simha sanghaath, vane pravruktha smarathismasukthaha |30|

bhuktham cha jeerNam paripanthi dhatham, visham vishaNo visha bhruth gaNothaha

pramaNa kote sahiheLayaagath, nedham jagath jeevana dhethrachithram |31|

dhagdhwa puram yoga balaath saniryan, dharmanivaswaan sahajaan dhadhaana

adharibhavena jagath supoojyo, yogeeva narayaNa maasasaadha |32|

samarpya kruthyaani kruthi kruthaani, vyasayabhoomne sukruthani thavath

karishya maNanicha thasya poojaam, sankalpayamasasa shudhabhudhihi |33|

vishno padhashridhbaka sanniraasi, kshipthanya paksha prakara supakshaha

sasodharo thadhitha raja hamsaha, saraja hamsimivaraja kanyam |34|

indheevarashree jayisundharabam, smerananendhum dhayitham mukundham

swamathuleyam kamalayathaksham, sambhyanadha suchiraya bhimaha |35|

mahagadham chanDaraNam pruthivyam, barhadhratham mankshu nirasya veeraha

rajanamathyudh jwala rajasooyam, chakaragovindha surendhra jabhyam |36|

dhushasanena kulithan priyaya, sukshmanarala nasithan chakeshan

jigansaya vairi janasya theekshNaha, sakrushna sarpa niva sanchikaya ||

jajvalya manasya vanevanelam, dhidhakshatha parthiva sartha mughram

sathvani pumsam bayadhaninasham, vrukodharagnair gurutheja sapuhu |38|

bhogadhika bhogavathoruNakshan, ithasthatha sanchalatho dharendhre

bahu dhvijihwan maNimath purogan, asou katun krodha vashan jagana |39|

athaisha veshanthara bhasma leenaha, krameNa vayu prabhavasutheja

rudhakilasham mukharam prachanDam, bhasmichakara kilkeech kougam |40|

sakrushNa varthma vijayena yukto, muhurmaha hethi dharopradhrushya

bheeshmadhvijaydhyair athi bheeshaNabham, vipaksha kaksham kshapayan vireje |41|

tharaswina prochalithan adheeran, nirdhagdha pakshan athitheekshNa kopan

sa dhartharashtran bahu heti leelo, vinasya vishvaan paraya shriya bhath |42|

krushNangri panke ruhabhrunga raja, krushNamukhambo ruha hamsaraja

prajasarojavaLi rashmi raja, sa sodharo rajatha veera rajaha |43|

pouthre pavithra hvayajami pouthre, dharam nidhayasura dheeshu  thapam

keerthim thrilokyam hrudhaye mukundam, bhejepadham swam sahajai sa bheemaha |44|

vishNo padhantham bhajatanilena, ghorapraghatairithi nashithasthe

rasojithaschanchala vruthayolam, shobham na bheju suravairi meghaha |45|

ethath pradheepam kilakarthu kama, nashtoujasa sankata mevamapya

mukundha vaiguNya katham svayogyam, kale kala vakalayanti thelam |46|

yo bhoorivairo maNiman mruthaprag, vagmibobosho parithoshi theshaha

sa sankarakyon gruthaleshu jagne, sprudha parepya surihasurendhraha |47|

saannaya mavyaktha hrudha khubhug va, shva va paroDa shamasara kamaha

maNishrajam vapluva govya vastho, jagraha vedhadhika mesha papa |48|

jano namenna parathethi mathva, shataschathurthva shramamesha bheje

padhmakaram va kalusheerchikeershu, sudhurdhamo dhusta gajo vishudham |49|

avaidhikam madhyamikam nirastham nireekshya thath paksha supaksha pathi

thameva paksham prathi padhukosou, nyaroorupam marga mihanu roopam |50|

asath padhesan sadhasadh viviktham, mayakyaya samvruthi mabya dhatha

bramhapya kanDam batha shoonya sidhyai, prachana bodhoyamatha prassidhaha |51|

yadh bramha soothrothkara bhaskaramcha, prakashayantham sakalam svagobihi

achoochuradh vedha samuhavaham, thatho mahathaskara mena mahuhu |52|

svasoothra jathasya virudhabashi, thadh bhashya karohamithi bruvanyaha

tam tat kshaNadhyo nadhidhakshathi sma, sa vyasaroopo bhagavan kshamabdhihi |53|

nigamasanmaNi dheepa gaNobhavadh, thadhuruvak gaNa panka nigooDabaha

avidhushamithi sankarathakara, sakila sankara nithya bishushruve |54|

vishwam mithya viburaguNavan athmanam nasthibedho

daithya itham vyadhadhatha giram dhikshu bhuya prasidhim

anandhadhyair gurguNa gaNaihi puritho vasudhevo

mandham mandham manasicha satham hantha noonam thirobhooth |55|

 

ithi shreemadhkavikula thilaka shri thrivikrama panDithacharya sutha shri narayaNa paNDithacharya virachithe shri madhva vijaye maha kavye anandhaankithe prathama sargaha

1 comment

Namaskara,
Giving me choice of English and Kannada, but it is NOT showing in Kannada when I select Kannada version of Sri Sumadhwa Vijaya Sarge 1.

Regards,,
Keshava Prasad

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.