ಸ್ವಜನೋದಧಿ ಸಮೃದ್ಧಿ-swajanOdadhi samrudhi

ಸ್ವಜನೋದಧಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರೋ ಗುಣಾರ್ಣವಃ |
ಅಮಂದಾನಂದ ಸಾಂದ್ರೋ ನಃ ಸದಾವ್ಯಾದಿಂದಿರಾಪತಿಃ || ೧ ||
ರಮಾಚಕೋರೀವಿಧವೇ ದುಷ್ಟ ಸರ್ಪೋದವಹ್ನಯೇ |
ಸತ್ಸಾಂಥಜನಗೇಹಾಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ತೇ || ೨ ||
ಚಿದಚಿದಮಖಿಲಂ ವಿಧಾಯಾಧಾಯ ಭುಂಜತೇ |
ಅವ್ಯಾಕೃತಿ ಗೃಹಸ್ಥಾಯ ರಮಾಪ್ರಣಯಿನೇ ನಮಃ || ೩ ||
ಅಮಂದಗುಣಸಾರೋsಪಿ ಮಂದಹಾಸೇನ ವೀಕ್ಷಿತಃ |
ನಿತ್ಯ ಮಿಂದಿರಯಾನಂದಸಾಂದ್ರೋ ಯೋ ನೌಮಿ ತಂ ಹರಿಮ್ || ೪ ||
ವಶೀ ವಶೋ ನ ಕನ್ಯಾಪಿ ಯೋsಜಿತೋ ವಿಜಿತಾಖಿಲಃ |
ಸರ್ವಕರ್ತಾ ನ ಕ್ರಿಯತೇ ತಂ ನಮಾಮಿ ರಮಾಪತಿಮ್ || ೫ ||
ಅಗುಣಾಯ ಗುಣೋದ್ರೇಕ ಸ್ವರೂಪಾಯಾದಿ ಕಾರಿಣೆ |
ವಿದಾರಿತಾರಿಸಂಘಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೬ ||
ಆದಿದೇವಾಯ ದೇವಾನಾಂ ಪತಯೇ ಸಾದಿತಾರಯೇ |
ಅನಾದ್ಯಜ್ಞಾನಪರಾಯ ನಮಃ ಪಾರಾವರಾಶ್ರಯ || ೭ ||
ಅಜಾಯ ಜನಯಿತ್ರಿಸ್ಯ ವಿಜಿತಾಖಿಲದಾನವ |
ಅಜಾದಿ ಪೂಜ್ಯಪಾದಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಗರುಡಧ್ವಜ || ೮ ||
ಇಂದಿರಾಮಂದಸಾಂದ್ರಾಗ್ಯ ಕಟಾಕ್ಷಪ್ರೇಕ್ಷಿತಾತ್ಮನೇ |
ಅಸ್ಮ ದಿಷ್ಟೆಕ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಯ ಪೂರ್ಣಾಯ ಹರಯೇ ನಮಃ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತಂ ದ್ವಾದಶಸ್ತೋತ್ರೇಷು ದ್ವಿತೀಯಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣ೦

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.