ತೂಗಿರೆ ರಂಗನ ತೂಗಿರೆ ಕೃಷ್ಣನ

ಆರೋಹಣ: ಸ ರೀ2 ಗ3 ಮ1 ಪ ದ2 ಪ ನೀ3 ಸ
ಅವರೋಹಣ: ಸ ನೀ3 ಪ ಮ1 ಗ3 ರೀ2 ಗ3 ಸ


ತೂಗಿರೆ ರಂಗನ ತೂಗಿರೆ ಕೃಷ್ಣನ
ತೂಗಿರೆ ಅಚ್ಯುತ ಅನಂತನ                      ||ಪ||

ತೂಗಿರೆ ವರಗಿರಿಯಪ್ಪ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ
ತೂಗಿರೆ ಕಾವೇರಿ ರಂಗಯ್ಯನ                   ||ಅ.ಪ||

ನಾಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಮಲಗ್ಯಾನೆ
ನಾಗಕನ್ನಿಕೆಯರು ತೂಗಿರೇ
ನಾಗವೇಣಿಯರು ನೇಣು ಪಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಬೇಗನೆ ತೊಟ್ಟಿಲ ತೂಗಿರೆ                        ||೧||

ಇಂದ್ರ ಲೋಕದಲ್ಲುಪೇಂದ್ರ ಮಲಗ್ಯಾನೆ
ಇಂದು ಮುಖಿಯರೆಲ್ಲ ತೂಗಿರೆ
ಇಂದ್ರ ಕನ್ನಿಕೆಯರು ಚಂದದಿ ಬಂದು
ಮುಕುಂದನ ತೊಟ್ಟಿಲ ತೂಗಿರೆ                  ||೨||

ಆಲದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಲೋಲ ಮಲಗ್ಯಾನೆ
ನೀಲ ಕುಂತಳೆಯರು ತೂಗಿರೆ
ವ್ಯಾಳ ಶಯನ ಹರಿ ಮಲಗು ಮಲಗು ಎಂದು
ಬಾಲ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯನ ತೂಗಿರೆ                        ||೩||

ಸಾಸಿರ ನಾಮದ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದು
ಸೂಸುತ್ತ ತೊಟ್ಟಿಲ ತೂಗಿರೆ
ಲೇಸಾಗಿ ಮಡುವಿನೊಳು ಶೇಷನ ತುಳಿದಿಟ್ಟ
ದೋಷ ವಿದೂರನ ತೂಗಿರೆ                       ||೪||

ಅರಳೆಲೆ ಮಾಗಾಯಿ ಕೊರಳ ಮುತ್ತಿನಹಾರ
ತರಳನ ತೊಟ್ಟಿಲ ತೂಗಿರೇ
ಸಿರಿದೇವಿ ರಮಣನೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆ
ಕರುಣದಿ ಮಲಗೆಂದು ತೂಗಿರೆ                    ||೫||

Tugire rangana tugire krushnana
Tugire achyuta anantana ||pa||

Tugire varagiriyappa timmappana
Tugire kaveri ramgayyana ||a.pa||

Nagalokadalli narayana malagyane
Nagakannikeyaru tugire
Nagaveniyaru nenu pididukonmdu
Begane tottila tugire ||1||

Indra lokadallupendra malagyane
Indu mukiyarella tugire
Indra kannikeyaru chandadi bandu
Mukumdana tottila tugire ||2||

Aladeleya mele srilola malagyane
Nila kuntaleyaru tugire
Vyala Sayana hari malagu malagu endu
Bala krushnayyana tugire ||3||

Sasira namada sarvottamanendu
Susutta tottila tugire
Lesagi maduvinolu seshana tuliditta
Dosha vidurana tugire ||4||

Aralele magayi korala muttinahara
Taralana tottila tugire
Siridevi ramanane purandara vithalane
Karunadi malagemdu tugire ||5||

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.