ತುಳಸಿ ಮಧ್ಯದಿ ಇರುವ ಕೃಷ್ಣನ ಬಳಸಿ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿರೆ

ತುಳಸಿ ಮಧ್ಯದಿ ಇರುವ ಕೃಷ್ಣನ ಬಳಸಿ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿರೆ ||

ಗೊಲ್ಲ ಸತಿಯರ ಗಲ್ಲ ಪಿಡಿದುಎಲ್ಲ ನಟನೆಯ ತೋರುವ
ಫುಲ್ಲ ನಾಭನಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಳು ನೋಡಿರೆ ||

ಕಾಮಿ ಜನರಿಗೆ ಕಾಮಿತಾರ್ಥವಪ್ರೇಮದಿಂದಲಿ ಕೊಡುತಿಹ
ಕಾಮನೈಯನ ಚರಣ ಕಮಲವನಂಬಿ ಬದುಕುವ ಬನ್ನಿರೆ||

ಅಂಗರಾಗ ಶ್ರೀರಂಗ ಮಂಗಳಸಿಂಗರದಿ ತಾ ನಿಂತಿಹ
ಮಂಗಳಾಂಗನ ಮಂಗಳಾರತಿಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಳು ನೋಡಿರೆ ||

ಒಂದು ಕೈಯಲಿ ಗಂಧಪುಷ್ಪ ಮ-ತ್ತೊಂದು ಕೈಯಲಿ ರಂಗನು
ಮಂದಹಾಸದಿ ಇಂದುಮುಖಿಯರಿ-ಗ್ಹೊಂದಿಸುವನತಿ ಚಂದದಿ ||

ಶುಕ್ರವಾರದಿ ಪೂಜೆಗೊಂಬುವಚಕ್ರಧರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು
ನಕ್ರಹರ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನು ಮನ-ವಾಕ್ರಮಿಸಿ ಸುಖ ಕೊಡುತಿಹ ||

Tulasi madhyadi iruva krishnana |
Balasi noduva bannire || pa||

Golla satiyara galla pididu |
Ella nataneya toruva |
Pullanabana mella mellage |
Ella hengalu nodire || 1 ||

Kami janarige kamitarthava |
Premadindali kodutiha |
Kamanayyana carana kamalava |
Nambi badukuva bannire || 2 ||

Angaraga sriranga mangala |
Singaradi ta nintiha |
Mangalangana mangalarati |
ella Hengalu nodire || 3 ||

Ondu kaiyalli gandha pushpa |
maTtondu kaiyali ranganu |
Mandahasadi indumukiyarige |
Hondisuvanati chandadi || 4 ||

Sukravaradi pujegombuva |
Cakradhara srikrushnanu |
Nakrahara trivikramanu |
mana Vakramisi suka kodutiha ||

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.