ವಂದೇ ವಂದ್ಯಂ ಸದಾನಂದಂ ವಾಸುದೇವಂ

ಅಥ ಪ್ರಥಮೋಧ್ಯಾಯಃ
ವಂದೇ ವಂದ್ಯಂ ಸದಾನಂದಂ ವಾಸುದೇವಂ ನಿರಂಜನಂ |
ಇಂದಿರಾಪತಿನಾದ್ಯಾದಿ ವರದೇಶ ವರಪ್ರದಂ || ೧ ||

ನಮಾಮಿ ನಿಖಿಲಾಧೀಶ ಕಿರೀಟಾಘ್ರಷ್ಟಪೀಟವತ್ |
ಹೂತ್ತಮಃ ಶಮನೇಕಾರ್ಭ೦ ಶ್ರೀಪತೇಃ ಪಾದಪಂಕಜಂ || ೨ ||

ಜಾಂಬೂನದರಾಂಬರಾಧಾರಂ ನಿತಂಬಂ ಚಿಂತ್ಯಮೀಶಿತುಃ |
ಸ್ವರ್ಣಮಂಜೀರಸಂವೀತಂ ಆರೂಡಂ ಜಗದಂಬಯಾ || ೩ ||

ಉದರಂ ಚಿಂತ್ಯಂ ಈಶಸ್ಯ ತನುತ್ತೇsಪಿ ಅಖಿಲಂಬರಂ |
ವಲಿತ್ರಯಾಂಕಿತಂ ನಿತ್ಯಂ ಆರೂಡಂ ಶ್ರೀಯ್ಕಯಾ || ೪ ||

ಸ್ಮರಣೀಯಮುರೋ ವಿಷೇ? ಇಂದಿರಾವಾಸಮುತ್ತಮ್ಮೆ: (ವಾಸಮುತ್ತಮಂ) |
ಅನಂತಂ ಅಂತವರಿವ ಭುಜಯೋರಂತರಂಗತಂ || ೫ ||

ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಪದ್ಮಧರಾಶ್ಚಿಂತ್ಯಾ ಹರೇರ್ಭುಜಾಃ |
ಪೀನವೃತ್ತಾ ಜಗದ್ರಕ್ಷಾ ಕೇವಲೋದ್ಯೋಗಿನೋನಿಶಂ || ೬ ||

ಸಂತತಂ ಚಿಂತಯೇತ್ಕಂಟಂ ಭಾಸ್ವತ್ ಸ್ತುಭಭಾಸಕಂ |
ವೈಕುಂಠಸ್ಯಾಖಿಲಾ ವೇದಾ ಉದ್ದೀರ್ಯಂತೇನಿಶಂ ಯತಃ || ೭ ||

ಸ್ಮರೇತ ಯಾಮಿನೀನಾಥ ಸಹಸ್ರಾಮಿತಕಾಂತಿಮತ್ |
ಭವತಾಪಾಪನೋದೀಡ್ಯಂ ಶ್ರೀಪತೇಃ ಮುಖಪಂಕಜಂ || ೮ ||

ಪೂರ್ಣಾನನ್ಯ ಸುಖೋದ್ಯಾಸಿಂ ಅಂದಸ್ಮಿತಮಧೇಶಿತುಃ |
ಗೋವಿಂದಸ್ಯ ಸದಾ ಚಿಂತ್ಯಂ ನಿತ್ಯಾನಂದಪದಪ್ರದಂ || ೯ ||

ಸ್ಮರಾಮಿ ಭವಸಂತಾಪ ಹಾನಿದಾಮೃತಸಾಗರಂ |
ಪೂರ್ಣಾನಂದಸ್ಯ ರಾಮಸ್ಯ ಸಾನುರಾಗಾವಲೋಕನಂ || ೧೦ ||

ಧ್ಯಾಯೇದಜಮೀಶಸ್ಯ ಪದ್ಮಜಾದಿಪ್ರತೀಕ್ಷಿತಂ |
ಭೂಭಂಗಂ ಪಾರಮೇಷ್ಟಯಾದಿ ಪದದಾಯಿ ವಿಮುಕ್ತಿದಂ || ೧೧ ||

ಸಂತತಂ ಚಿಂತಯೇsನಂತಂ ಅಂತಕಾಲೇ ವಿಶೇಶತಃ |
ನೈವೋದಾಪುಃ ಗೃಣಂತೋsನಂತಂ ಯದ್ದುಣಾನಾಂ ಅಜಾದಯಃ || ೧೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತಂ ದ್ವಾದಶಸ್ತೋತ್ರೇಷು ಪ್ರಥಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣ೦

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.