Vande Vandyam

Vandhe Vandhyam

vandhe vandhyam sadhanandham vasudhevam niranjanam

indhirapathi madhyadhi varadhesha varapradham |1|

namami nikhiladisha kiritaghrushta peetha vath

hruthamashamaNer kabam shripather padha pankajam |2|

jambunadambaradharam nithambam chinthya mishithu

svarNa manjira samvitham aruDam jagadhambhaya |3|

udharam chintha meshasya thanuthvepi akhiLam baram

vaLithrayankitham nithyam upagooDam shriyaikaya |4|

smaraNiyam ururvishnor indhiravasa mishapadh

ananthamanthavadhiva bhujayor antharangatham |5|

shankha chakra gadha padhma dharaschinthya harerbhujaha

peenavrutha jagadhraksha kevalodhoginonisham |6|

santhatham chinthayetkantam bhasvadh kousthubha bhasakam

vaikuntasya akhiLavedha udhgiryanthe anishamyathaha |7|

smaretha yamininatha sahasramitha kanthimath

bhavatha papanodhiDyam sripather mukha pankajam |8|

purNananya sukodhbasi mandhasmitham adhishithuhu

govindhasya sadha chinthyam nithyanandha padhapradham |9|

smarami bhavasanthapa hanidhamrutha sagaram

purNanandhasya ramasya sanuragavalokanam |10|

dhyayedhajasrameeshasya padhmajadhipratheekshitham

bhrubhamngam parameshtyadhi padhadhayi vimukthidham |11|

santhatham chinthayenantham anthyakale visheshithaha

naivodha purgruNanthontham yadhguNanam ajadhayaha |12|

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.